Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

To deal ολοκληρώθηκε και το Twitter ανήκει πλέον στον μεγαλοκαπιταλιστή Έλον Μασκ

To deal ολο­κλη­ρώ­θη­κε και επί­ση­μα σήμε­ρα, και το Twitter άλλα­ξε χέρια. Ο μεγα­λο­κα­πι­τα­λι­στής Έλον Μασκ ανέ­λα­βε επί­ση­μα τον έλεγ­χό του μετά την ορι­στι­κο­ποί­η­ση της συμ­φω­νί­ας, ύψους 44 δισε­κα­τομ­μυ­ρί­ων δολα­ρί­ων, για την αγο­ρά του δικτύ­ου κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης. Μάλι­στα στην πρώ­τη του κίνη­ση το νέο αφε­ντι­κό φρό­ντι­σε να διώ­ξει κακήν-κακώς (φήμες λένε ότι σωμα­το­φύ­λα­κες μπή­καν στα γρα­φεία τους) την πρώ­ην διοί­κη­ση της πλατ­φόρ­μας. Ωστό­σο, ούτε ο Μασκ ούτε το Twitter έχουν επι­βε­βαιώ­σει τις απολύσεις.

Η αγο­ρά του κολοσ­σού των social media από τον Μασκ, που θεω­ρεί­ται ο πλου­σιό­τε­ρος άνθρω­πος στον κόσμο, κλεί­νει ένα εξά­μη­νο παζά­ρι, που περι­λάμ­βα­νε αρχι­κά την άρνη­ση του Twitter στην προ­σφο­ρά εξα­γο­ράς του (των 44 δισ. ευρώ) και στη συνέ­χεια τη μήνυ­ση στον δισε­κα­τομ­μυ­ριού­χο για την εκδή­λω­ση της πρό­θε­σής του να υπα­να­χω­ρή­σει από τη συμφωνία.

Μετά την ανα­κοί­νω­ση της εξα­γο­ράς, ο Μασκ έγρα­ψε σε ανάρ­τη­σή του στο Twitter ότι «το που­λί ελευ­θε­ρώ­θη­κε», ανα­φε­ρό­με­νος στο λογό­τυ­πο του δικτύ­ου κοι­νω­νι­κής δικτύωσης.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο