Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το ΚΙΣ καταδικάζει το παραλήρημα του ακροδεξιού ραββίνου – Ο αντιπρόεδρος της ΝΔ;

«Απα­ρά­δε­κτες και προ­κλη­τι­κές» χαρα­κτη­ρί­ζει το Κεντρι­κό Ισραη­λι­τι­κό Συμ­βού­λιο Ελλά­δος (ΚΙΣΕ) τις δηλώ­σεις του ακρο­δε­ξιού ραβ­βί­νου Μορ­ντε­χάι Φρι­ζή ανα­φο­ρι­κά με την επί­θε­ση του Ρου­βί­κω­να στην πρε­σβεία του Ισραήλ.

«Το Κεντρι­κό Ισραη­λι­τι­κό Συμ­βού­λιο Ελλά­δος απο­δο­κι­μά­ζει τις απα­ρά­δε­κτες και προ­κλη­τι­κές δηλώ­σεις του ραβ­βί­νου Μορ­ντε­χάι Φρι­ζή, που δια­μέ­νει στο Ισρα­ήλ και ουδε­μία σχέ­ση έχει με τον Ελλη­νι­κό Εβραϊ­σμό και τις Ισραη­λι­τι­κές Κοι­νό­τη­τες στην Ελλά­δα» τονί­ζε­ται σε σημε­ρι­νή ανα­κοί­νω­ση του ΚΙΣΕ.

«Οι ακραί­ες αυτές από­ψεις, άλλω­στε, που δεν συνά­δουν με τις αξί­ες της Εβραϊ­κής θρη­σκεί­ας, ήταν και ένας από τους λόγους για τους οποί­ους δεν μπό­ρε­σε να παρα­μεί­νει ούτε στην Ισραη­λι­τι­κή Κοι­νό­τη­τα Θεσ­σα­λο­νί­κης, όπου υπη­ρέ­τη­σε για κάποιο μικρό διά­στη­μα» υπο­γραμ­μί­ζε­ται στην ανακοίνωση.

Σημειώ­νε­ται ακό­μα ότι «το Κεντρι­κό Ισραη­λι­τι­κό Συμ­βού­λιο Ελλά­δος θεω­ρεί ότι αυτές οι κραυ­γές φανα­τι­σμού και μισαλ­λο­δο­ξί­ας υπο­νο­μεύ­ουν την ομα­λή συμ­βί­ω­ση των ανθρώ­πων με δια­φο­ρε­τι­κές θρη­σκευ­τι­κές πεποι­θή­σεις»

Θυμί­ζου­με ότι σε βίντεο που ανήρ­τη­σε στο δια­δί­κτυο πριν λίγες ημέ­ρες, ο ακρο­δε­ξιός ραβ­βί­νος είχε προ­βεί σε χυδαίο υβρι­στι­κό παρα­λή­ρη­μα απέ­να­ντι στους «αναρ­χο­κομ­μου­νι­στές», το οποίο επι­κρό­τη­σε- με σχό­λιο του στο του­ϊ­τερ- ο αντι­πρό­ε­δρος της ΝΔ Άδω­νις Γεωργιάδης.

Φακέ­λω­μα και «μια σφαί­ρα στο κεφά­λι» για τα «αναρ­χο­κομ­μού­νια»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο