Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

“Το ντοκιμαντέρ των νεόπτωχων” — Από 21/4 στους κινηματογράφους

bardakos

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

“Το ντο­κι­μα­ντέρ των νεόπτωχων”
του
Τάκη Μπαρδάκου

Μια ται­νία από τους κάτω για τους κάτω

Η ιστο­ρία που πρέ­πει να ειπωθεί:
Για τη φτωχοποίηση
Για την ανθρω­πι­στι­κή κρίση
Για την ανερ­γία και την εξαθλίωση

Από 21/4 στους κινηματογράφους

Επί­ση­μη Πρε­μιέ­ρα στις 21/4 στις 19:00 παρου­σία του σκη­νο­θέ­τη και των συντελεστών
Στο
ΑΛΚΥΟΝΙΣ new star art cinema — Είσο­δος Δωρε­άν για την πρεμιέρα

 Η NEW STAR προ­βάλ­λει από την  Πέμ­πτη  21/4 στους κινη­μα­το­γρά­φους, την ται­νία του Τάκη Μπαρ­δά­κου,  “Το ντο­κι­μα­ντέρ των νεόπτωχων” .

Ο Τάκης Μπαρ­δά­κος πήρε τη μηχα­νή του και έφτια­ξε «Το ντο­κι­μα­ντέρ των νεό­πτω­χων» στα σκο­τει­νά και άγρια χρό­νια των Μνη­μο­νί­ων, που ακό­μα δια­περ­νούν και δια­λύ­ουν τον χωρο­χρό­νο μας. Ένας διευ­θυ­ντής φωτο­γρα­φί­ας που άφη­σε το απο­τύ­πω­μά του στην ελλη­νι­κή τηλε­ό­ρα­ση ‑στη λεγό­με­νη χρυ­σή επο­χή της- με εξαι­ρε­τι­κά δείγ­μα­τα γραφής.

Ένας πηγαί­ος και επί­μο­νος κινη­μα­το­γρα­φι­στής, ένας εργά­της της εικό­νας που τη χτί­ζει με μονα­δι­κή μαε­στρία και τέχνη κομμάτι-κομμάτι.

Ένας πολί­της αυτής της χώρας που έδω­σε λόγο και ύπαρ­ξη σε άλλους πολί­τες που η ίδια η χώρα τούς τιμώ­ρη­σε, τους ξέχα­σε, τους γύρι­σε την πλά­τη, τους έδω­σε μια κλω­τσιά και τους έστει­λε στην άβυσσο.

Μετά το τέλος της προ­βο­λής, θα ακο­λου­θή­σει συζή­τη­ση με τον σκη­νο­θέ­τη και τους συντε­λε­στές της ταινίας.

Λίγα λόγια για την ταινία

Η Ελλά­δα των «νεό­πτω­χων» – των ανέρ­γων που ανε­βαί­νουν τον δικό τους Γολ­γο­θά, κατά τη διάρ­κεια της άνευ προη­γου­μέ­νου οικο­νο­μι­κής κρί­σης. Η ται­νία ακο­λου­θεί τις ιστο­ρί­ες αρκε­τών πολι­τών, προ­βάλ­λο­ντας την κοι­νω­νι­κή ανι­σό­τη­τα και την αδι­κία. Το φαι­νό­με­νο των αστέ­γων, τα συσ­σί­τια, τα συγκλο­νι­στι­κά ποσο­στά ανερ­γί­ας και η κατά­πτω­ση μεγά­λων κοι­νω­νι­κών στρω­μά­των στην κατη­γο­ρία των νεό­πτω­χων, έχουν μετα­τρέ­ψει το όνει­ρο της ευη­με­ρί­ας σε έναν κοι­νω­νι­κό-οικο­νο­μι­κό εφιάλ­τη. Το ντο­κι­μα­ντέρ αυτό είναι σκλη­ρό και απο­δο­μη­μέ­νο — όσο σκλη­ρή και αδιέ­ξο­δη είναι πολ­λές φορές η ίδια ζωή – επί­και­ρο όμως και ανα­γκαίο για την κοι­νω­νι­κή αλλη­λεγ­γύη, την πολι­τι­σμι­κή συνεί­δη­ση και την ανά­γκη για διάλογο.

Η ται­νία δημιουρ­γή­θη­κε χωρίς καμία χρη­μα­το­δό­τη­ση αλλά από τη συνει­σφο­ρά απλών πολιτών.

Σενάριο/Σκηνοθεσία/Φωτογραφία: Τάκης Μπαρ­δά­κος, μοντάζ:  Κώστας Ιορ­δα­νί­δης και μου­σι­κή: Μάριος Στρόφαλης.

Στό­χος του φιλμ

Ο σκο­πός της προ­σπά­θειας μας, είναι να συνει­σφέ­ρου­με στην οικο­δό­μη­ση  μιας μεγά­λης και ποι­κι­λό­μορ­φης κοι­νό­τη­τας ανθρώ­πων, που να νοιά­ζο­νται βαθιά για τα θέμα­τα ανθρω­πι­σμού και κοι­νω­νι­κής αλλη­λεγ­γύ­ης, που θα ενω­θούν μαζί μας και θα είναι η αρχή μιας πλα­τιάς ανθρω­πι­στι­κής κίνησης.

Κατά τη διάρ­κεια των προ­βο­λών θα ισχύ­ει το ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ. Κάποιος που έχει την δυνα­τό­τη­τα μπο­ρεί να εξα­σφα­λί­σει ένα εισι­τή­ριο για κάποιον που ο κινη­μα­το­γρά­φος και γενι­κό­τε­ρα οι τέχνες μοιά­ζουν με άπια­στο όνει­ρο. Η επι­θυ­μία μας είναι το κύμα αλλη­λεγ­γύ­ης να στρα­φεί και προς τον πολιτισμό

 Θα ακο­λου­θή­σει ξεχω­ρι­στό δελ­τίο τύπου με πληροφορίες.

Μία πρω­το­βου­λία αλλη­λεγ­γύ­ης που ξεκί­νη­σε με καφέ και τρό­φι­μα σε ανα­μο­νή στην Ιτα­λία την δεκα­ε­τία του 40 και δια­δό­θη­κε και σε άλλες χώρες. 

Στην χώρα μας η δρά­ση Καφές σε Ανα­μο­νή ξεκί­νη­σε να εφαρ­μό­ζε­ται από το  περιο­δι­κό δρό­μου Σχε­δία, που υπο­στη­ρί­ζει άστε­γους και άπο­ρους. Ευκαι­ρία να δώσου­με και μια άλλη διά­στα­ση, εισι­τή­ριο για σινε­μά σε ανα­μο­νή!!! Και αυτό ται­ριά­ζει από­λυ­τα πολύ με τους στό­χους και με την προ­ώ­θη­ση της ται­νί­ας μας, “του Ντο­κι­μα­ντέρ των Νεό­πτω­χων”- Τάκης Μπαρδάκος

ΤΑΚΗΣ ΜΠΑΡΔΑΚΟΣ/ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ο Τάκης Μπαρ­δά­κος γεν­νή­θη­κε στην Ερμιό­νη Αργο­λί­δας, σπού­δα­σε κάμε­ρα και Διεύ­θυν­ση Φωτο­γρα­φί­ας στη σχο­λή Λ. Σταυ­ρά­κου και άρχι­σε να εργά­ζε­ται στον χώρο το 1982. Από το 1989 είναι Διευ­θυ­ντής Φωτο­γρα­φί­ας στον  κινη­μα­το­γρά­φο και την τηλε­ό­ρα­ση. Με το ξέσπα­σμα της οικο­νο­μι­κής κρί­σης στην Ελλά­δα, συμ­με­τέ­χει δρα­στή­ρια  σε  κινή­σεις κοι­νω­νι­κής αλλη­λεγ­γύ­ης.  Παράλ­λη­λα συγκρο­τεί την ομά­δα ντο­κι­μα­ντέρ Square Films  και την περί­ο­δο 2012 — 2016 δημιουρ­γεί  την ται­νία “Η ΑΘΗΝΑ ΑΠΟ ΚΑΤΩ”  το Nτο­κι­μα­ντέρ των Nεό­πτω­χων, που είναι και η πρώ­τη του ται­νία μεγά­λου μήκους σαν σκηνοθέτης.

Τρέι­λερ της ταινίας 

https://www.youtube.com/watch?v=B5pvQusjRo0

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο