Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τουρκία: Στο 17,6% η ανεργία ενώ οι καπιταλιστές κάνουν χρυσές μπίζνες

Την ώρα που η κυβέρ­νη­ση του Ταγίπ Ερντο­γάν στέλ­νει στρα­τιώ­τες στην Συρία και οξύ­νει τις απει­λές σε Αιγαίο και Κύπρο, η εσω­τε­ρι­κή κατά­στα­ση στη χώρα, για τους εργα­ζό­με­νους, τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα και τη νεο­λαία, δεί­χνει να πηγαί­νει απ’ το κακό στο χει­ρό­τε­ρο. Σύμ­φω­να με πρό­σφα­τη έκθε­ση του ερευ­νη­τι­κού ινστι­τού­του της Συνο­μο­σπον­δί­ας Προ­ο­δευ­τι­κών Συν­δι­κά­των (DİSK-AR ), η ανερ­γία αγγί­ζει το 17,6%, πλήτ­το­ντας σχε­δόν 6 εκα­τομ­μύ­ρια ανθρώπους.

Η έκθε­ση της DİSK-AR ουσια­στι­κά δια­ψεύ­δει τα επί­ση­μα στοι­χεία της τουρ­κι­κής στα­τι­στι­κής υπη­ρε­σί­ας η οποία έκα­νε λόγο για ανερ­γία της τάξης του 10,3%. Όπως σημειώ­νε­ται στη νέα έκθε­ση, το ποσο­στό της ανερ­γί­ας στους νέους είναι στο 19,1% και στο γυναι­κείο πλη­θυ­σμό στο 13,4%.

Επι­πλέ­ον, το 12,2% των ανέρ­γων είναι από­φοι­τοι πανε­πι­στη­μί­ων ενώ έχουν αυξη­θεί σημα­ντι­κά οι από­πει­ρες αυτο­κτο­νί­ας που οφεί­λο­νται σε προ­βλή­μα­τα σχε­τι­κά με την ανερ­γία, τα υψη­λά χρέη και τις εν γένει οικο­νο­μι­κές δυσκολίες. 

Βέβαια, την ίδια στιγ­μή που η εργα­τι­κή τάξη και οι φτω­χές λαϊ­κές μάζες στη γει­το­νι­κή χώρα βυθί­ζο­νται στην ανερ­γία και την ανέ­χεια, μεγά­λοι επι­χει­ρη­μα­τι­κοί κολοσ­σοί κάνουν κυριο­λε­κτι­κά χρυ­σές μπίζ­νες, αυξά­νο­ντας ραγδαία την κερ­δο­φο­ρία τους. Χαρα­κτη­ρι­στι­κό παρά­δειγ­μα απο­τε­λεί η κοι­νο­πρα­ξία Koc Holding, ιδιο­κτή­τρια της πρώ­ην κρα­τι­κής εται­ρεί­ας διύ­λι­σης πετρε­λαί­ου TÜPRAŞ, η οποία μέσα στο 2017 σημεί­ω­σε κέρ­δη ύψους 1.1 δισε­κα­τομ­μυ­ρί­ων δολαρίων.

Πηγή: soL international.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο