Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Twitter: Απόλυση 3.700 εργαζόμενων αναμένεται να ανακοινώσει αύριο ο Ίλον Μασκ

Την από­λυ­ση 3.700 εργα­ζό­με­νων από το Twitter, σχε­διά­ζει ο Ίλον Μάσκ, σύμ­φω­να με τα όσα μετα­δί­δει το πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων «Bloomberg».

Σύμ­φω­να με το πρα­κτο­ρείο, οι εργα­ζό­με­νοι που θα απο­λυ­θούν ανα­μέ­νε­ται να ενη­με­ρω­θούν την Παρασκευή.

Όπως μετα­δί­δει το «Bloomberg», ο Μασκ και η ομά­δα των συμ­βού­λων του «ζυγί­ζουν» εδώ και και­ρό τα σενά­ρια για τις περι­κο­πές σε προ­σω­πι­κό αλλά και την αλλα­γή πολι­τι­κών στο Twitter, που έχει ως έδρα του το Σαν Φραν­σί­σκο της Καλι­φόρ­νια. Υπο­στη­ρί­ζει δε, πως το αντί­τι­μο που πλή­ρω­σε για την από­κτη­σή του ήταν μεγα­λύ­τε­ρο από αυτό που έπρεπε.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι την Τρί­τη, Μάσκ προ­χώ­ρη­σε στην διά­λυ­ση του διοι­κη­τι­κού συμ­βου­λί­ου του Twitter, ανα­κοι­νώ­νο­ντας παράλ­λη­λα ότι θα ανα­λά­βει ο ίδιος τη θέση του διευ­θύ­νο­ντος συμβούλου.

902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο