Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Twitter: Διέγραψε το λογαριασμό του ρωσικού πρακτορείου ειδήσεων Ria Novosti

Το Twitter μπλό­κα­ρε σήμε­ρα σε μια σει­ρά χώρες της Ευρώ­πης τον λογα­ρια­σμό του ρωσι­κού πρα­κτο­ρεί­ου ειδή­σε­ων Ria Novosti.

@rianru’s account has been withheld in Romania, Slovakia, Austria, Slovenia, Belgium, Bulgaria, Spain, Croatia, Cyprus, Sweden, Italy, Latvia, Lithuania, Ireland, United Kingdom, Hungary, Luxembourg, Malta, France, Netherlands, Finland, Germany, Poland, Estonia, Portugal, Denmark, Greece, Czech Republic in response to a legal demand

Ο απο­κλει­σμός του ιστο­ρι­κού ρωσι­κού ειδη­σε­ο­γρα­φι­κού πρα­κτο­ρεί­ου έρχε­ται να προ­στε­θεί στη μακρά λίστα λογο­κρι­σί­ας που έχει επι­βλη­θεί σε ρωσι­κά ΜΜΕ, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των Russia Today και Sputnik.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο