Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Twitter: Προσεχώς βίντεο, συνομιλίες και φωνητικές κλήσεις

Ο Ιλον Μασκ, που φιλο­δο­ξεί να μετα­τρέ­ψει το Twitter σε μία εφαρ­μο­γή «για όλα», ανα­κοί­νω­σε ότι θα είναι σύντο­μα δυνα­τό να γίνο­νται βίντεο και φωνη­τι­κές κλή­σεις μέσω της πλατφόρμας.

«Σύντο­μα θα προ­στε­θούν φωνη­τι­κά και βίντεο chat από τον λογα­ρια­σμό σας προς οποιον­δή­πο­τε χρή­στη της πλατ­φόρ­μας αυτής, πράγ­μα που θα σας επι­τρέ­πει να μιλά­τε με ανθρώ­πους οπου­δή­πο­τε στον κόσμο χωρίς να του δίνε­τε τον τηλε­φω­νι­κό αριθ­μό σας», ανήγ­γει­λε ο Μασκ στο Twitter.

Με αυτόν τον τρό­πο, η πλατ­φόρ­μα θα προ­σφέ­ρει ένα εργα­λείο αντί­στοι­χο με αυτά που παρέ­χουν τα δίκτυα Instagram και Facebook.

Ο Ιλον Μασκ, που αγό­ρα­σε το Twitter ένα­ντι 44 δισε­κα­τομ­μυ­ρί­ων δολα­ρί­ων στο τέλος του Οκτω­βρί­ου, πρό­κει­ται να εγκα­τα­στή­σει από σήμε­ρα και δυνα­τό­τη­τα απο­στο­λής κρυ­πτο­γρα­φη­μέ­νων ιδιω­τι­κών μηνυμάτων.

Από όταν ανέ­λα­βε τα ηνία της πλατ­φόρ­μας, ο Μασκ δεν έχει στα­μα­τή­σει τις αλλα­γές και την εισα­γω­γή νέων λει­τουρ­γιών, με χαώ­δη τρό­πο τις περισ­σό­τε­ρες φορές.

Τον Νοέμ­βριο, είχε εκφρά­σει την πρό­θε­ση να ανα­πτύ­ξει «μία εφαρ­μο­γή για όλα», επι­τρέ­πο­ντας, μετα­ξύ άλλων, την απο­στο­λή κρυ­πτο­γρα­φη­μέ­νων μηνυ­μά­των, την σύντα­ξη μεγα­λύ­τε­ρων tweet και την διά­θε­ση μέσων πληρωμής.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο