Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Unicef: Η επιδημία ενδέχεται να προκαλέσει έμμεσα τον θάνατο έως και 6.000 παιδιών ημερησίως για τους επόμενους έξι μήνες

Η μάχη κατά του κορο­νοϊ­ού ενδέ­χε­ται να έχει έμμε­σες κατα­στρο­φι­κές επι­πτώ­σεις για τις φτω­χές χώρες, όπως ο θάνα­τος 6.000 παι­διών κάθε ημέ­ρα για τους επό­με­νους έξι μήνες, προει­δο­ποί­η­σε σήμε­ρα η Unicef ζητώ­ντας να ανα­λη­φθεί αμέ­σως δράση.

Σύμ­φω­να με το χει­ρό­τε­ρο από τα τρία σενά­ρια που παρου­σιά­ζο­νται σε έρευ­να του αμε­ρι­κα­νι­κού πανε­πι­στη­μί­ου Johns Hopkins, έως και 1,2 εκα­τομ­μύ­ριο παι­διά κάτω των 5 ετών που ζουν σε 118 χώρες ενδέ­χε­ται να πεθά­νουν σε διά­στη­μα έξι μηνών, θύμα­τα των προ­βλη­μά­των που προ­κα­λεί η μάχη κατά της επι­δη­μί­ας covid-19 στην παρο­χή βασι­κών υγειο­νο­μι­κών υπη­ρε­σιών, εξη­γεί η Unicef σε ανα­κοί­νω­σή της.

Οι θάνα­τοι αυτοί θα προ­στε­θούν στα 2,5 εκα­τομ­μύ­ρια παι­διά την ίδιας ηλι­κια­κής ομά­δας που ήδη πεθαί­νουν κάθε έξι μήνες στις χώρες αυτές.

Το ίδιο χρο­νι­κό διά­στη­μα έως και 56.700 γυναί­κες ενδέ­χε­ται να πεθά­νουν πριν και μετά τον τοκε­τό καθώς δεν λαμ­βά­νουν επαρ­κή φρο­ντί­δα, επι­πλέ­ον των 144.000 που πεθαί­νουν τώρα.

Οι αριθ­μοί αυτοί εξα­λεί­φουν “ δεκα­ε­τί­ες προ­ό­δων στη μεί­ω­ση των θανά­των που μπο­ρούν να προ­λη­φθούν στις γυναί­κες και τα παι­διά”, καταγ­γέλ­λει η διευ­θύ­ντρια της Unicef Ενριέ­τα Φόρε.

“ Δεν πρέ­πει να επι­τρέ­ψου­με οι μητέ­ρες και τα παι­διά να είναι παρά­πλευ­ρες απώ­λειες της μάχης κατά του ιού”, τόνι­σε η ίδια.

Στις χώρες το σύστη­μα υγεί­ας των οποί­ων βρί­σκε­ται στα πρό­θυ­ρα κατάρ­ρευ­σης, η covid-19 δια­τα­ράσ­σει την προ­μή­θεια σε φάρ­μα­κα και την πρό­σβα­ση σε τρό­φι­μα, ενώ ασκεί πίε­ση στους ανθρώ­πι­νους και οικο­νο­μι­κούς πόρους, εξη­γεί η έκθε­ση του Johns Hopkins η οποία δημο­σιεύ­θη­κε στο επι­στη­μο­νι­κό περιο­δι­κό The Lancet Global Health.

Τα μέτρα αντι­με­τώ­πι­σης της επι­δη­μί­ας του κορο­νοϊ­ού — η καρα­ντί­να, η απα­γό­ρευ­ση της κυκλο­φο­ρί­ας και μετα­κι­νή­σε­ων– και η ανη­συ­χία που προ­κα­λεί στους ανθρώ­πους μειώ­νει τον αριθ­μό των επι­σκέ­ψε­ων σε ιατρι­κά κέντρα και εμπο­δί­ζει τη διε­νέρ­γεια βασι­κών ιατρι­κών πράξεων.

Η έρευ­να ανα­φέ­ρε­ται κυρί­ως στον οικο­γε­νεια­κό προ­γραμ­μα­τι­σμό, την περι­γεν­νη­τι­κή φρο­ντί­δα, τον τοκε­τό, τον εμβο­λια­σμό καθώς και στις υπη­ρε­σί­ες πρό­λη­ψης και φροντίδας.

Η Unicef υπο­γραμ­μί­ζει ότι ως τα μέσα Απρι­λί­ου περισ­σό­τε­ρα από 117 εκα­τομ­μύ­ρια παι­διά σε 37 χώρες ενδέ­χε­ται να μην είχαν πρό­σβα­ση σε εμβό­λια κατά της ιλα­ράς, την ώρα που οι εκστρα­τεί­ας εμβο­λια­σμού έχουν δια­κο­πεί εξαι­τί­ας της επιδημίας.

Η Νότια Ασία θα πλη­γεί περισ­σό­τε­ρο, μπρο­στά και από την υπο­σα­χά­ρια Αφρι­κή και τη Λατι­νι­κή Αμε­ρι­κή, με ιδιαί­τε­ρα αυξη­μέ­νους απο­λο­γι­σμούς στο Μπαν­γκλα­ντές, την Ινδία, τη Βρα­ζι­λία, τη Λαϊ­κή Δημο­κρα­τία του Κον­γκό και την Αιθιοπία.

“ Πρέ­πει να δρά­σου­με αμέ­σως για να στα­μα­τή­σου­με την εξά­πλω­ση της ασθέ­νειας, να βοη­θή­σου­με τους ασθε­νείς και να προ­στα­τεύ­σου­με το έκτα­κτο προ­σω­πι­κό”, υπο­γράμ­μι­σε η Unicef η οποία κάλε­σε όλες τις ενδια­φε­ρό­με­νες χώρες να “ εξα­κο­λου­θή­σουν να εργά­ζο­νται για να περιο­ρί­σουν τις έμμε­σες επι­πτώ­σεις στα παι­διά” μόλις η επι­δη­μία τεθεί υπό έλεγχο.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο