Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

UNICEF: Πάνω από 40 εκατομμύρια παιδιά ξεριζωμένα σε όλο τον κόσμο

Περισ­σό­τε­ρα παι­διά από οπο­τε­δή­πο­τε άλλο­τε μετά το τέλος του Β΄ Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου είχαν ξερι­ζω­θεί για να σωθούν από ένο­πλες συρ­ρά­ξεις, βίαια επει­σό­δια και άλλες κρί­σεις στα τέλη του 2021, υπο­γραμ­μί­ζει ανα­κοί­νω­ση Τύπου που δημο­σιο­ποιεί σήμε­ρα το Ταμείο των Ηνω­μέ­νων Εθνών για την Παι­δι­κή Ηλι­κία (UNICEF) από τη Νέα Υόρκη.

Σύμ­φω­να με τα δεδο­μέ­να της υπη­ρε­σί­ας του ΟΗΕ για τα παι­διά, κάπου 36,5 εκα­τομ­μύ­ρια ανή­λι­κα ήταν ανα­γκα­σμέ­να να ζουν μακριά από το σπί­τι τους στα τέλη της περα­σμέ­νης χρο­νιάς, 2,2 εκατ. περισ­σό­τε­ρα απ’ ό,τι το 2020. Πιο συγκε­κρι­μέ­να, 13,7 εκατ. ήταν προ­σφυ­γό­που­λα ή εκκρε­μού­σε να τους δοθεί άσυ­λο και 22,8 εκατ. ήταν εσω­τε­ρι­κά εκτο­πι­σμέ­να, εξη­γεί­ται στην ανακοίνωση.

Το θλι­βε­ρό ρεκόρ οφεί­λε­ται ιδί­ως στις ένο­πλες συρ­ρά­ξεις, όπως αυτές στο Αφγα­νι­στάν και στην Υεμέ­νη, τονί­ζει η UNICEF, ενώ άλλα 7,3 εκατ. παι­διά έμει­ναν άστε­γα πέρυ­σι εξαι­τί­ας φυσι­κών καταστροφών.

Η UNICEF καλεί τις κυβερ­νή­σεις σε όλο τον κόσμο να ενι­σχύ­σουν την προ­στα­σία των προ­σφύ­γων και των μετα­να­στών, ειδι­κά των ανηλίκων.

Καθώς οι αριθ­μοί αυτοί ανά­γο­νται στα τέλη της περα­σμέ­νης χρο­νιάς, δεν συμπε­ρι­λαμ­βά­νουν τα παι­διά από την Ουκρα­νία που έμει­ναν άστε­γα ή ανα­γκά­στη­καν να εγκα­τα­λεί­ψουν την πατρί­δα τους εξαι­τί­ας της εισβο­λής του στρα­τού της Ρωσίας.

Υπο­λο­γί­ζο­νται ότι 2 εκατ. παι­διά μετα­τρά­πη­καν σε πρό­σφυ­γες και άλλα 3 εκατ. εκτο­πί­στη­καν μέσα στη χώρα τους αφό­του άρχι­σε ο πόλε­μος πριν από σχε­δόν τέσ­σε­ρις μήνες, την 24η Φεβρουαρίου.

Παι­διά εκτο­πί­ζο­νται εξαι­τί­ας ακραί­ων και­ρι­κών φαι­νο­μέ­νων, όπως η ξηρα­σία στο Κέρας της Αφρι­κής, ή οι πλημ­μύ­ρες στην Ινδία, στο Μπαν­γκλα­ντές, στη Νότια Αφρική.

Πάνω από το ένα τρί­το των παι­διών που έχουν ξερι­ζω­θεί ζουν στην υπο­σα­χά­ρια Αφρι­κή (3,9 εκατ., το 36%), το ένα τέταρ­το στην Ευρώ­πη και στην κεντρι­κή Ασία (2,6 εκατ., το 25%) και πάνω από το ένα στα δέκα (1,4 εκατ., το 13%) στη Μέση Ανα­το­λή και στη βόρεια Αφρι­κή, διευ­κρι­νί­ζε­ται στην ανα­κοί­νω­ση της UNICEF.

Σχε­δόν τα δύο τρί­τα των παι­διών τα οποία ζουν στην προ­σφυ­γιά πηγαί­νουν σχο­λείο, όμως το ίδιο ισχύ­ει μόλις για το ένα τρί­το των εφή­βων, τονίζει.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο