Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

UNICEF: Τρεις φορές περισσότεροι μετανάστες πνίγηκαν φέτος το καλοκαίρι στην Κεντρική Μεσόγειο σε σχέση με πέρυσι

«Νεκρο­τα­φείο παι­διών»: τρεις φορές περισ­σό­τε­ροι μετα­νά­στες έχα­σαν τη ζωή τους ή εξα­φα­νί­στη­καν φέτος το καλο­καί­ρι στην προ­σπά­θειά τους να δια­σχί­σουν τη Μεσό­γειο σε σχέ­ση με το 2022, προει­δο­ποί­η­σε σήμε­ρα η Unicef.

Από τον Ιού­νιο ως τον Αύγου­στο του­λά­χι­στον 990 άνθρω­ποι ναυά­γη­σαν στην κεντρι­κή Μεσό­γειο, την πιο επι­κίν­δυ­νη μετα­να­στευ­τι­κή οδό παγκο­σμί­ως που συν­δέ­ει τη Βόρεια Αφρι­κή με την Ευρώ­πη. Ο αριθ­μός αυτός είναι τρι­πλά­σιος σε σχέ­ση με τους 334 μετα­νά­στες που έχα­σαν τη ζωή τους το ίδιο διά­στη­μα το 2022, σύμ­φω­να με τον απο­λο­γι­σμό της υπη­ρε­σί­ας του ΟΗΕ.

Αν και δεν έχει κατα­γρα­φεί σαφώς το σύνο­λο των παι­διών που έχα­σαν τη ζωή τους στη Μεσό­γειο –η Unicef κατέ­γρα­φε περί­που μία ντου­ζί­να κάθε εβδο­μά­δα του Ιου­λί­ου—, 11.600 «ασυ­νό­δευ­τοι ανή­λι­κοι» προ­σπά­θη­σαν να φτά­σουν στην Ιτα­λία από τον Ιανουά­ριο ως τα μέσα Σεπτεμ­βρί­ου 2023 με πλοιά­ρια, δηλα­δή κατά 60% περισ­σό­τε­ροι σε σχέ­ση με την ίδια περί­ο­δο πέρυ­σι (7.200), ανέ­φε­ρε η υπηρεσία.

«Η Μεσό­γειος έχει γίνει νεκρο­τα­φείο για τα παι­διά και το μέλ­λον τους. Ο τρα­γι­κός απο­λο­γι­σμός των νεκρών παι­διών που ανα­ζη­τούν άσυ­λο και ασφά­λεια στην Ευρώ­πη είναι απο­τέ­λε­σμα πολι­τι­κών επι­λο­γών και ενός ανε­παρ­κούς μετα­να­στευ­τι­κού συστή­μα­τος», εκτί­μη­σε η Ρεγκί­να Ντε Ντο­μι­νί­τσις, αρμό­δια για το θέμα στη Unicef.

Συνο­λι­κά η Ύπα­τη Αρμο­στεία του ΟΗΕ για τους Πρό­σφυ­γες (UNHCR) ανα­κοί­νω­σε χθες, στη διάρ­κεια συνε­δρί­α­σης του Συμ­βου­λί­ου Ασφα­λεί­ας αφιε­ρω­μέ­νη στην κρί­ση στη Μεσό­γειο, ότι 2.500 μετα­νά­στες έχουν χάσει τη ζωή τους ή αγνο­ού­νται από την 1η Ιανουα­ρί­ου ως τις 24 Σεπτεμ­βρί­ου 2023, αύξη­ση κατά 50% σε σχέ­ση με την ίδια περί­ο­δο πέρυσι.

Καθορισμός της ηλικίας

Οι σκη­νές από την άφι­ξη χιλιά­δων μετα­να­στών στο μικρό ιτα­λι­κό νησί Λαμπε­ντού­ζα στα μέσα Σεπτεμ­βρί­ου έφε­ραν ξανά στην επι­και­ρό­τη­τα το θέμα της ευρω­παϊ­κής συνερ­γα­σί­ας για τη δια­χεί­ρι­ση των μετα­να­στευ­τι­κών ροών.

Με 8.500 ανθρώ­πους να απο­βι­βά­ζο­νται μέσα σε τρεις ημέ­ρες στο νησί, αριθ­μός μεγα­λύ­τε­ρος από αυτόν του πλη­θυ­σμού της Λαμπε­ντού­ζα, οι αφί­ξεις των μετα­να­στών προ­κά­λε­σαν κρί­ση στο νησί και πολι­τι­κή καται­γί­δα στην Ιτα­λία, η οποία υιο­θέ­τη­σε πιο αυστη­ρά μέτρα.

Η κυβέρ­νη­ση της Ιτα­λί­δας πρω­θυ­πουρ­γού Τζόρ­τζια Μελό­νι, επι­κε­φα­λής ενός συνα­σπι­σμού της δεξιάς και της ακρο­δε­ξιάς, ενέ­κρι­νε την Τετάρ­τη το βρά­δυ προ­σχέ­διο δια­τάγ­μα­τος που ανοί­γει τον δρό­μο για τη στέ­γα­ση των ασυ­νό­δευ­των ανή­λι­κων άνω των 16 ετών σε δομές ενη­λί­κων. Παράλ­λη­λα προ­βλέ­πει τη διε­ξα­γω­γή ιατρι­κών εξε­τά­σε­ων για τον καθο­ρι­σμό της ηλι­κί­ας των ανηλίκων.

Το προ­σχέ­διο, που δεν έχει εγκρι­θεί από το κοι­νο­βού­λιο όπου ο κυβερ­νη­τι­κός συνα­σπι­σμός δια­θέ­τει από­λυ­τη πλειο­ψη­φία, προ­βλέ­πει την υπο­βο­λή των ασυ­νό­δευ­των ανη­λί­κων σε ακτι­νο­γρα­φί­ες προ­κει­μέ­νου να καθο­ρί­ζε­ται η ηλι­κία τους. Στό­χος: «Δεν θα είναι πλέ­ον εφι­κτό να λένε ψέμα­τα για την πραγ­μα­τι­κή τους ηλι­κία» προ­κει­μέ­νου να γλι­τώ­σουν ενδε­χό­με­νη απέ­λα­ση, τόνι­σε η Μελό­νι στο Facebook.

Ένα «ανη­συ­χη­τι­κό» μέτρο, εκτί­μη­σε ο Αντρέα Ιακο­μί­νι εκπρό­σω­πος της Unicef Ιταλίας.

Πόλεμος, βία, φτώχεια

Η κατά­στα­ση στη Μεσό­γειο επα­νέ­φε­ρε τη συζή­τη­ση στις Βρυ­ξέλ­λες για τη μεταρ­ρύθ­μι­ση του συστή­μα­τος ασύ­λου των 27 χωρών μελών της ΕΕ. Το προ­σχέ­διο της μεταρ­ρύθ­μι­σης που εξε­τά­ζε­ται προ­βλέ­πει κυρί­ως την ενί­σχυ­ση των εξω­τε­ρι­κών συνό­ρων της ΕΕ αλλά και έναν μηχα­νι­σμό αλλη­λεγ­γύ­ης μετα­ξύ των χωρών μελών για τη μετε­γκα­τά­στα­ση των μεταναστών.

Παράλ­λη­λα σήμε­ρα συνα­ντώ­νται στη Βαλέ­τα της Μάλ­τας οι ηγέ­τες των εννέα μεσο­γεια­κών χωρών μελών της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης για να συντο­νί­σουν τις θέσεις τους, κυρί­ως ως προς το θέμα της μετανάστευσης.

«Η υιο­θέ­τη­ση μιας απά­ντη­σης σε ευρω­παϊ­κό επί­πε­δο για την υπο­στή­ρι­ξη των παι­διών και των οικο­γε­νειών» είναι «απο­λύ­τως ανα­γκαία ώστε να μην υπο­φέ­ρουν και άλλα παι­διά», υπο­γράμ­μι­σε η Ντε Ντομινίτσις.

Σύμ­φω­να με τη Unicef, «ο πόλε­μος, οι συγκρού­σεις, η βία και η φτώ­χεια» ωθούν τα παι­διά «να φύγουν μόνα τους από τις χώρες κατα­γω­γής τους».

Αφού περά­σουν από τους κιν­δύ­νους «της εκμε­τάλ­λευ­σης και της κακο­ποί­η­σης σε κάθε στά­διο» του ταξι­διού τους, αλλά και τον κίν­δυ­νο του ναυα­γί­ου, όσοι ανή­λι­κοι κατα­φέ­ρουν να φτά­σουν στις ευρω­παϊ­κές ακτές αρχι­κά «κρα­τού­νται» σε κέντρα και στη συνέ­χεια μετα­φέ­ρο­νται σε δομές υπο­δο­χής μετα­να­στών «σε γενι­κές γραμ­μές κλει­στές», καταγ­γέλ­λει η Unicef.

Η υπη­ρε­σία του ΟΗΕ έχει κατα­με­τρή­σει 21.700 ασυ­νό­δευ­τους ανή­λι­κους σε αυτά τα κέντρα στην Ιτα­λία, ένα­ντι 17.700 πριν έναν χρόνο.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο