Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

UNICEF: 1.000 παιδιά πεθαίνουν κάθε μέρα σε όλο τον κόσμο επειδή ήπιαν μολυσμένο νερό

Το μολυ­σμέ­νο νερό και η έλλει­ψη υπο­δο­μών υγιει­νής θέτουν σε κίν­δυ­νο τη ζωή σχε­δόν 200 εκα­τομ­μυ­ρί­ων παι­διών σε όλο τον κόσμο, τονί­ζει σήμε­ρα το Ταμείο των Ηνω­μέ­νων Εθνών για την Παι­δι­κή Ηλι­κία (UNICEF).

Καθη­με­ρι­νά, πάνω από 1.000 παι­διά ηλι­κί­ας κάτω των 5 ετών πεθαί­νουν εξαι­τί­ας ασθε­νειών που τους προ­κά­λε­σε η πόση μολυ­σμέ­νου νερού, η έλλει­ψη καθα­ρι­σμού του νερού και υγιει­νής, ανα­φέ­ρει η UNICEF.

Συνο­λι­κά 190 εκα­τομ­μύ­ρια ανή­λι­κα σε 10 αφρι­κα­νι­κές χώρες δια­τρέ­χουν κίν­δυ­νο, σύμ­φω­να με την ανά­λυ­ση της υπη­ρε­σί­ας του ΟΗΕ για τα παιδιά.

Η κατά­στα­ση είναι πιο ανη­συ­χη­τι­κή σε κρά­τη της δυτι­κής και της κεντρι­κής Αφρι­κής, πιο συγκε­κρι­μέ­να στο Μπε­νίν, στην Μπουρ­κί­να Φάσο, στο Καμε­ρούν, στο Τσαντ, στην Ακτή Ελε­φα­ντο­στού, τη Γουι­νέα, το Μαλί, τον Νίγη­ρα, τη Νιγη­ρία και τη Σομα­λία, διευκρινίζει.

Πολ­λές από τις χώρες αυτές μαστί­ζο­νται από αστά­θεια και ένο­πλες συρ­ρά­ξεις, κάτι που περι­πλέ­κει ακό­μα περισ­σό­τε­ρο την πρό­σβα­ση των παι­διών σε καθα­ρό νερό.

Μεθαύ­ριο Τετάρ­τη είναι η διε­θνής Ημέ­ρα για το Νερό. Είναι επί­σης η ημέ­ρα που ξεκι­νά η Διά­σκε­ψη των Ηνω­μέ­νων Εθνών για το Νερό στη Νέα Υόρ­κη. Σκο­πός είναι να εξε­τα­στεί το εύρος στο οποίο μπο­ρούν να επι­τευ­χθούν συμ­φω­νη­μέ­νοι στό­χοι, ιδί­ως ο Στό­χος Βιώ­σι­μης Ανά­πτυ­ξης (ΣΒΑ) να εξα­σφα­λι­στεί πρό­σβα­ση σε καθα­ρό πόσι­μο νερό για όλους μέχρι το 2030.

Σύμ­φω­να με τον ΟΗΕ, 2 δισε­κα­τομ­μύ­ρια άνθρω­ποι σε παγκό­σμια κλί­μα­κα ‑ή με άλλα λόγια, ο ένας στους τέσ­σε­ρις- δεν έχει σήμε­ρα πρό­σβα­ση σε καθα­ρό πόσι­μο νερό.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο