Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Vangelis’ Best: Πέντε κορυφαίες μουσικές συνθέσεις του Βαγγέλη Παπαθανασίου

Ο συν­θέ­της Βαγ­γέ­λης Παπα­θα­να­σί­ου με σπου­δαία διε­θνή καριέ­ρα, γνω­στός στο εξω­τε­ρι­κό ως Vangelis, θεω­ρεί­ται από τους πρω­το­πό­ρους της ελα­φράς ηλε­κτρο­νι­κής μου­σι­κής. Το 1982, τιμή­θη­κε με Όσκαρ για την μου­σι­κή επέν­δυ­ση της ται­νί­ας «Οι δρό­μοι της φωτιάς».

Οι κατε­ξο­χήν κινη­μα­το­γρα­φι­κές και πολυ­διά­στα­τες συν­θέ­σεις του, σε συν­δυα­σμό με την ονει­ρι­κή και ανε­ξά­ντλη­τη έμπνευ­σή του, έχουν απο­φέ­ρει μια σει­ρά σημα­ντι­κών δίσκων, που από τα πρώ­τα βήμα­τα της καριέ­ρας του σημεί­ω­σαν μεγά­λη επιτυχία.

Ο Βαγ­γέ­λης Παπα­θα­να­σί­ου γεν­νή­θη­κε στις 29 Μαρ­τί­ου 1943 στην Αγριά Μαγνη­σί­ας και μεγά­λω­σε στην Αθή­να. Από μικρός έδει­ξε το ταλέ­ντο του στην μου­σι­κή, ξεκι­νώ­ντας σπου­δές πιά­νου και σε ηλι­κία 6 ετών εμφα­νί­στη­κε για πρώ­τη φορά ενώ­πιον κοινού.

Από τις αρχές της δεκα­ε­τί­ας του 1960 άρχι­σε να ασχο­λεί­ται με την ποπ μου­σι­κή. Συμ­με­τεί­χε στο γνω­στό συγκρό­τη­μα «Forminx» και παράλ­λη­λα έγρα­φε μου­σι­κή για κινη­μα­το­γρα­φι­κές ταινίες.

Το 1968 μαζί με τον Λου­κά Σιδε­ρά και τον Ντέ­μη Ρούσ­σο σχη­μά­τι­σε τους «Aphrodite’s Child», που έμελ­λε να γίνει το πιο επι­τυ­χη­μέ­νο ελλη­νι­κό συγκρό­τη­μα στο εξω­τε­ρι­κό. Το 1968 γνώ­ρι­σαν τερά­στια επι­τυ­χία με το σιν­γκλ «Rain And Tears» και το 1972, με το συγκλο­νι­στι­κό διπλό άλμπουμ «666». που θεω­ρεί­ται ένα από το δια­μά­ντια της προ­ο­δευ­τι­κής ‑ψυχε­δε­λι­κής μουσικής.

Το συγκρό­τη­μα, όμως, είχε δια­λυ­θεί και έκτο­τε ο Βαγ­γέ­λης Παπα­θα­να­σί­ου ακο­λού­θη­σε σόλο καριέ­ρα. Θα στρα­φεί απο­κλει­στι­κά στο συν­θε­σάι­ζερ και το 1974 θα κυκλο­φο­ρή­σει τον πρώ­το προ­σω­πι­κό του δίσκο με τίτλο «Earth», με εμφα­νείς τις επιρ­ρο­ές από την ελλη­νι­κή μου­σι­κή. Την ίδια χρο­νιά, αφή­νει το Παρί­σι και εγκα­θί­στα­ται στο Λονδίνο.

Θα ακο­λου­θή­σουν οι δίσκοι «Heaven and Hell», Albedo 039» (1976) και «Spiral» (1977), που θα δια­μορ­φώ­σουν το προ­σω­πι­κό του ύφος και θα τόν κάνουν ευρύ­τε­ρα γνω­στό. Το 1979, θα γνω­ρί­σει μεγά­λη επι­τυ­χία και στην χώρα μας με τις «Ωδές», μια σει­ρά ηλε­κτρο­νι­κών δια­σκευών πάνω σε παρα­δο­σια­κά ελλη­νι­κά τρα­γού­δια που ερμη­νεύ­ει η Ειρή­νη Παπ­πά. Η σπου­δαία ελλη­νί­δα ηθο­ποιός είναι η ερμη­νεύ­τρια και στον δίσκο του «Ραψω­δί­ες», με θέμα την βυζα­ντι­νή μου­σι­κή, που θα κυκλο­φο­ρή­σει το 1986.

Η παρα­λί­γο έντα­ξή του στο συγκρό­τη­μα «Yes» το 1974, είχε ως απο­τέ­λε­σμα την γνω­ρι­μία και την φιλία με Τζον Άντερ­σον , με τον οποίο συνερ­γά­στη­κε στα άλμπουμ « Short Stories» (1979) και «The Friends of Mr. Cairo» (1981), που γνώ­ρι­σαν επιτυχία.

Η ενα­σχό­λη­σή του με την κινη­μα­το­γρα­φι­κή μου­σι­κή συνε­χί­στη­κε σε μεγά­λες διε­θνείς παρα­γω­γές. Το ξεκί­νη­μα έγι­νε το 1970 με την μου­σι­κή για το ντο­κι­μα­ντέρ του Φρε­ντε­ρίκ Ροσίφ «Η Απο­κά­λυ­ψη των Ζώων» (« L’Apocalypse des animaux»), που κυκλο­φό­ρη­σε σε δίσκο το 1973. Το 1982, ανή­με­ρα των 39ων γενε­θλί­ων του θα τιμη­θεί με Όσκαρ για την μου­σι­κή της ται­νί­ας του Χιού Χάν­τσον «Οι δρό­μοι της Φωτιάς» («Chariots of Fire»).

Στην συνέ­χεια, υπέ­γρα­ψε τα σάου­ντρακ των ται­νιών του Ρίντλεϊ Σκοτ «Blade Runner»(1982) και «1492: Χρι­στό­φο­ρος Κολόμ­βος» («1492: The Conquest Of Paradise», 1992), «Αλέ­ξαν­δρος» (2004) του Όλι­βερ Στό­ουν και «Ελ Γκρέ­κο» (2007) του Γιάν­νη Σμαραγδή.

Ο Βαγ­γέ­λης Παπα­θα­να­σί­ου συνε­χί­ζει την μου­σι­κή του δια­δρο­μή μακριά από τα φώτα της δημο­σιό­τη­τας, έχο­ντας ηχο­γρα­φή­σει πάνω από 50 άλμπουμ. Πιο πρό­σφα­τη δου­λειά του ο δίσκος «Nocturne: The Piano Album»,που κυκλο­φό­ρη­σε τις 25 Iανουα­ρί­ου 2019.

Έφυ­γε από τη ζωή στις 17 Μαϊ­ου 2022 σε ηλι­κία 79 ετών.

1. Conquest of Paradise

Soundtrack από την ται­νία «1492: Conquest of Paradise» (1992).

2. Chariots of Fire

Soundtrack από την ται­νία «Chariots of Fire» (Οι Δρό­μοι της Φωτιάς), 1982.

3. Mythodea

Μου­σι­κή για την απο­στο­λή «Οδύσ­σεια 2001» της ΝΑΣΑ στον πλα­νή­τη Άρη.

4. Ask The Mountains

5. Monastery Of La Rabida

Soundtrack από την ται­νία «1492: Conquest of Paradise» (1992).

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο