Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βέροια: Μια γιορτή για την Ποίηση και την Άνοιξη

Πλημ­μύ­ρι­σε από κόσμο η αίθου­σα της «Ελιάς» στη Βέροια κατά τη διάρ­κεια της εκδή­λω­σης για Παγκό­σμια Ημέ­ρα της Ποί­η­σης, με ανά­γνω­ση ποι­η­μά­των, δρα­μα­το­ποι­η­μέ­νη ποί­η­ση και τρα­γού­δια για την Άνοι­ξη, το από­γευ­μα της Κυρια­κής 20 Μαρ­τί­ου. Την εκδή­λω­ση διορ­γά­νω­σε ο ποι­η­τι­κός πυρή­νας της Βέροιας. Καλω­σο­ρί­ζο­ντας τους παρευ­ρι­σκό­με­νους η Ευγε­νία Καβαλ­λα­ρη, πρό­ε­δρος του Συν­δέ­σμου Φιλο­λό­γων Ημα­θί­ας, που είχε και τον συντο­νι­σμό της εκδή­λω­σης τόνισε:
«..Είναι όμως και­ρός για ποί­η­ση; Θα ανα­ρω­τιό­ταν εύλο­γα κάποιος. Φτώ­χεια, εξα­θλί­ω­ση, ανα­σφά­λεια, ρατσι­σμός, προ­σφυ­γι­κός πόνος, πόλε­μος, επεμ­βά­σεις. Η Τέχνη όμως, η ποί­η­ση δεν είναι πολυ­τέ­λεια, αλλά ανα­γκαιό­τη­τα σε μια κοι­νω­νία που επι­θυ­μεί να’ ναι του πολι­τι­σμού και της ανθρω­πιάς. Και «ο ποι­η­τής οφεί­λει να’ναι δάσκα­λος της ελπί­δας». Είναι υπο­χρε­ω­μέ­νος να βλέ­πει πιο μακριά, είναι υπο­χρε­ω­μέ­νος να προ­αι­σθά­νε­ται. Είναι εκεί ψηλά, ανε­βα­σμέ­νος σε γερές πλά­τες, καθώς ο ορί­ζο­ντας έχει χαμη­λώ­σει, το βλέμ­μα του πετά­ει πέρα μακριά μέχρι την άκρη του ορί­ζο­ντα των ποι­η­τών και όλο το άρω­μα των άστρων πέφτει πάνω του, η δου­λειά του είναι να μιλά­ει. Προ­ο­ρί­στη­κε γι’αυτό…»
veria2
Κατά τη διάρ­κεια της εκδή­λω­σης διά­βα­σαν ποι­ή­μα­τα τους οι ντό­πιοι ποι­η­τές: Βασί­λης Δασκα­λά­κης, Δημή­τρης Ιορδ. Καρα­σάβ­βας, Σού­λης Λιάκος,Δημήτρης Γ. Παπα­στερ­γί­ου, Παύ­λος Παρα­σκευα­ΐ­δης, Ιγνά­της Χουβαρδάς
Στην Ποι­η­τι­κή ομά­δα του 1ου ΓΕΛ Βέροιας.Υπεύθυνοι καθηγητές:
Ροδού­λα Κοκε­λί­δου, φιλό­λο­γος, Αλέ­ξαν­δρος Ζαφει­ρό­που­λος, φιλόλογος
veria3
Την ομά­δα απο­τε­λού­σαν οι: Δημή­τρης Κογκέ­ζος, Ελέ­νη Μελιο­πού­λου, Αρι­στεί­δης Σιδη­ρό­που­λος, Ευαγ­γε­λία Σοφο­πού­λου, Ιωάν­να Τζί­κα, Ηρώ Τρο­χί­δου, Κων­στα­ντί­να Τσέ­ου,  Στε­φα­νία Χριστοδουλίδου
Τρα­γού­δι: Μαρία Θεοχαροπούλου
Στην Ομά­δα δρα­μα­το­ποι­η­μέ­νης ποί­η­σης του 5ου ΓΕΛ Βέροιας. Υπεύ­θυ­νη: Ολυ­μπία Μπέ­τσα, φιλό­λο­γος. Σκη­νο­θε­τι­κή επι­μέ­λεια: Βίκυ Κου­κά­ρα, πληροφορικός
Υπεύ­θυ­νος μου­σι­κής ομά­δας: Γιάν­νης Γεωρ­γου­δά­κης, φυσικός
veria4
Στην ομά­δα συμ­με­τεί­χαν οι: Χρή­στος Καλαϊ­τζί­δης, Αργύ­ρης Μισιρ­λής, Μαρία Ντα­μο­τσί­δου, Μάρ­θα Ορφα­νί­δου, Ράνια Παντα­ζή, Άρτε­μη Παπα­δη­μη­τρί­ου, Χρύ­σα Παπα­δο­πού­λου, Τζέ­νη Πασί­δου, Βάνα Σιδη­ρο­πού­λου, Ελευ­θε­ρία Τσα­ου­σί­δου Κων­στα­ντί­νος Τύπος
Μου­σι­κή ομά­δα του 5ου ΓΕΛ Βέροιας: Νικο­λέ­τα Τσα­μπού­ρη, Δημή­τρης Τσο­λα­κί­δης. Αση­μί­να Σελάμι
Στο μου­σι­κό σχή­μα συμ­με­τεί­χαν οι: Κώστας Γεωρ­γί­ου, Μαρία Γεωρ­γί­ου, Μάριος Δασκα­λά­κης, Γεωρ­γία Παπα­νί­δου, Χρή­στος Τρέβλας
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο