Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βέροια: Ποιητικός Πυρήνας — Μια γιορτή για την Ποίηση και την Άνοιξη

Σας προ­σκα­λού­με να γιορ­τά­σου­με μαζί την Παγκό­σμια Ημέ­ρα της Ποί­η­σης, με ανά­γνω­ση ποι­η­μά­των, δρα­μα­το­ποι­η­μέ­νη ποί­η­ση και τρα­γού­δια για την Άνοι­ξη, την Κυρια­κή 20 Μαρ­τί­ου στις 20:00 στην Sala του πολυ­χώ­ρου Ελιά στη Βέροια.

Συμ­με­τέ­χουν

Δια­βά­ζουν οι ποιητές:

Βασί­λης Δασκαλάκης

Δημή­τρης Ιορδ. Καρασάββας

Σού­λης Λιάκος

Δημή­τρης Γ. Παπαστεργίου

Παύ­λος Παρασκευαΐδης

Ιγνά­της Χουβαρδάς

Στην Ποι­η­τι­κή ομά­δα του 1ου ΓΕΛ Βέροιας

Υπεύ­θυ­νοι καθηγητές:

Ροδού­λα Κοκε­λί­δου, φιλόλογος

Αλέ­ξαν­δρος Ζαφει­ρό­που­λος, φιλόλογος

Την ομά­δα απαρτίζουν:

Δημή­τρης Κογκέζος

Ελέ­νη Μελιοπούλου

Αρι­στεί­δης Σιδηρόπουλος

Ευαγ­γε­λία Σοφοπούλου

Ιωάν­να Τζίκα

Ηρώ Τρο­χί­δου

Κων­στα­ντί­να Τσέου

Στε­φα­νία Χριστοδουλίδου

Τρα­γού­δι: Μαρία Θεοχαροπούλου

Στην Ομά­δα δρα­μα­το­ποι­η­μέ­νης ποί­η­σης του 5ου ΓΕΛ Βέροιας

Υπεύ­θυ­νη: Ολυ­μπία Μπέ­τσα, φιλόλογος

Σκη­νο­θε­τι­κή επι­μέ­λεια: Βίκυ Κου­κά­ρα, πληροφορικός

Υπεύ­θυ­νος μου­σι­κής ομά­δας: Γιάν­νης Γεωρ­γου­δά­κης φυσικός

Την ομά­δα απαρτίζουν:

Χρή­στος Καλαϊτζίδης

Αργύ­ρης Μισιρλής

Μαρία Ντα­μο­τσί­δου

Μάρ­θα Ορφανίδου

Ράνια Παντα­ζή

Άρτε­μη Παπαδημητρίου

Χρύ­σα Παπαδοπούλου

Τζέ­νη Πασίδου

Βάνα Σιδη­ρο­πού­λου

Ελευ­θε­ρία Τσαουσίδου

Κων­στα­ντί­νος Τύπος

Μου­σι­κή ομά­δα του 5ου ΓΕΛ Βέροιας:

Νικο­λέ­τα Τσαμπούρη

Δημή­τρης Τσολακίδης

Αση­μί­να Σελάμι

Το μου­σι­κό σχή­μα απαρτίζουν:

Κώστας Γεωρ­γί­ου

Μαρία Γεωρ­γί­ου

Μάριος Δασκα­λά­κης

Γεωρ­γία Παπανίδου

Χρή­στος Τρέβλας

Την εκδή­λω­ση συντο­νί­ζει η Ευγε­νία Καβαλ­λά­ρη, φιλό­λο­γος, πρό­ε­δρος του Συν­δέ­σμου Φιλο­λό­γων Ημαθίας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο