Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

#video_γονιμοτητας από την Κεραμέως για τα σχολεία ή όταν ο άγιος Πορφύριος συνάντησε τον Σωκράτη κάπου στην Αφρική

Νυχθη­με­ρόν, η κυβέρ­νη­ση, με κάθε τρό­πο σε κάθε πεδίο κοι­νω­νι­κής ζωής τρο­φο­δο­τεί τον ανορ­θλο­γι­σμό  , τον σκο­τα­δι­σμό, τον αρνη­τι­σμό της επι­στή­μης. Πρό­σφα­το επί­τευγ­μά της το σκο­τα­δι­στι­κό, μισο­γυ­νι­κό, ομο­φο­βι­κό, αντιε­πι­στη­μο­νι­κό και επι­κίν­δυ­νο βίντεο που που ανα­πα­ρά­γουν τη θεω­ρία του «αγέν­νη­του παι­διού», που υπο­στη­ρί­ζει ότι η ζωή του βρέ­φους αρχί­ζει με τη σύλ­λη­ψη, και εστά­λη στα σχο­λεία με την έγκρι­ση του υπουρ­γεί­ου Παιδείας. 

Το συγκε­κρι­μέ­νο βίντεο που έχει προ­κα­λέ­σει σφο­δρές αντι­δρά­σεις, απευ­θύ­νε­ται στα Γυμνά­σια της χώρας  στο πλαί­σιο της προ­γεν­νη­τι­κής αγω­γής, έχει επε­ξερ­γα­στεί η γνω­στή και μη εξαι­ρε­τέα για τις αντιε­πι­στη­μο­νι­κές και ανα­χρο­νι­στι­κές από­ψεις της Ελλη­νι­κή Εται­ρεία Προ­γεν­νη­τι­κής Αγωγής.

Τα εν λόγω βίντεο έχουν ως τίτλο: «Προ­γεν­νη­τι­κή Αγω­γή, προ­ε­τοι­μα­σία για την γονεϊ­κό­τη­τα, Σεξουα­λι­κό­τη­τα – Γονι­μό­τη­τα – Γονεϊ­κό­τη­τα, μια αδια­χώ­ρι­στη ενό­τη­τα». Το θέμα έφε­ρε στο φως o ενη­με­ρω­τι­κός ιστό­το­πος tvxs.gr.

Το Ινστι­τού­το Εκπαι­δευ­τι­κής Πολι­τι­κής μετά τις αντι­δρά­σεις ανα­γκά­στη­κε να ανα­κα­λέ­σει την έγκρι­ση του προ­γράμ­μα­τος, ωστό­σο οι προ­θέ­σεις του υπουρ­γεί­ου δεν μπο­ρούν να κρυφτούν.

Τα βίντεο που προ­ο­ρί­ζο­νται να επι­μορ­φώ­σουν τους μαθη­τές και τις μαθή­τριες των σχο­λεί­ων επι­γρά­φο­νται «Εκπαι­δευ­τι­κό video για λογα­ρια­σμό του Υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας με θέμα την Προ­γεν­νη­τι­κή Αγω­γή» και εκφρά­ζουν εκτός από αντιε­πι­στη­μο­νι­κές θεω­ρί­ες, ανα­χρο­νι­στι­κές προ­βλη­μα­τι­κές θεω­ρί­ες, που σε άλλες χώρες έχουν οδη­γή­σει ακό­μη και σε απα­γό­ρευ­ση των αμβλώ­σε­ων, ακό­μη και αν η εγκυ­μο­σύ­νη είναι απο­τέ­λε­σμα βιασμού.

Μετα­ξύ άλλων, στα βίντεο αυτά προ­βάλ­λε­ται και υπο­στη­ρί­ζε­ται η αντιε­πι­στη­μο­νι­κή θεω­ρία, ότι η σύλ­λη­ψη ξεκι­νά τη στιγ­μή που η μητέ­ρα συλ­λαμ­βά­νει την ιδέα να κάνει ένα παι­δί, ότι η μητέ­ρα εκτός από το αίμα της περ­νά­ει στο έμβρυο τις σκέ­ψεις της, την πνευ­μα­τι­κή τρο­φή ή ότι όλες οι ασθέ­νειες του παι­διού ακό­μα κι αν εκδη­λώ­νο­νται δεκα­ε­τί­ες μετά, έχουν σχέ­ση με την εγκυμοσύνη.

Σύμ­φω­να με τη Μαλα­μα­τέ­νια Ρού­λια, από την Εται­ρεία Προ­γεν­νη­τι­κής Αγω­γής, σε ένα από αυτά τα βίντεο «τα πάντα ξεκι­νούν τη στιγ­μή της σύλ­λη­ψης του παι­διού», στη­ρί­ζο­ντας την άπο­ψή της στο γεγο­νός ότι στην αρχαία Κίνα μετρού­σαν την ηλι­κία του παι­διού από τη στιγ­μή της σύλ­λη­ψης, αλλά και στις πεποι­θή­σεις φυλής στην Αφρι­κή, σύμ­φω­να με τις οποί­ες η ηλι­κία του παι­διού ξεκι­νά­ει από την ώρα που η γυναί­κα «συλ­λαμ­βά­νει την ιδέα να κάνει παι­δί». Επί­σης υπο­στη­ρί­ζει ότι η κύη­ση είναι το σχέ­διο και η έγκυος απλά το υλοποιεί.

Επί­σης, στα βίντεο αυτά υπάρ­χουν πλη­ρο­φο­ρί­ες όπως ότι ο «Σωκρά­της λέει ότι μετά τη γέν­νη­ση είναι αργά για την οποια­δή­πο­τε αγω­γή προς το παι­δί» ή ότι «ο άγιος Πορ­φύ­ριος υπο­στη­ρί­ζει ότι αγω­γή υγεί­ας αρχί­ζει με τη σύλ­λη­ψη για­τί τότε από την ανυ­παρ­ξία περ­νά­με στην ύπαρξη».

Αρθού­ρος Ρεμπώ Επα­να­στά­της και μπο­έμ ΜΙΚΡΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο