Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Vilma Espín: η Κουβανή επαναστάτρια, συνεπής μαχήτρια για τη χειραφέτηση των γυναικών στην Κούβα και στον κόσμο

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της //

Η βρα­βευ­μέ­νη με το βρα­βείο Λένιν το 1977 Κου­βα­νή επα­να­στά­τρια Vilma Espín γεν­νή­θη­κε στις 7 Απρι­λί­ου 1930 από εύπο­ρη οικο­γέ­νεια στο Σαντιά­γο. Ο πατέ­ρας της ήταν δικηγόρος.

Σπού­δα­σε χημι­κός μηχα­νι­κός στην Κού­βα μια από τις πρώ­τες γυναί­κες της επο­χής και έκα­νε μετα­πτυ­χια­κές σπου­δές στο Πανε­πι­στή­μιο ΜΙΤ στο Καί­μπριτζ. Εκεί ήρθε σε επα­φή για πρώ­τη φορά με τις σοσια­λι­στι­κές ιδέ­ες και το κίνη­μα της 26 Ιου­λί­ου του Φιντέλ Κάστρο. Επέ­στρε­ψε στην Κού­βα μέσω Μεξι­κού όπου συνα­ντή­θη­κε με τον Φιντέλ και τον Ραούλ. 

Μετά τον ερχο­μό τους στην Κού­βα ενώ­θη­κε με τους αντάρ­τες στα βου­νά της Σιέ­ρα Μαέ­στρα. Λίγες εβδο­μά­δες μετά την νίκη της Επα­νά­στα­σης παντρεύ­τη­κε με τον Ραούλ Κάστρο και έκα­ναν 4 παι­διά. Η δρά­ση της ήταν γύρω από την ισότητα. 

inbound6039759920165085404

Με τον Ραούλ στο βουνό

Ήταν από τις ιδρύ­τριες της Ομο­σπον­δί­ας Γυναι­κών Κού­βας και πρό­ε­δρος από την ιδρυ­ση της το 1960 μέχρι τον θάνα­τό της το 2007.

Επέ­μει­νε στην μόρ­φω­ση των γυναι­κών ώστε να απο­κτή­σουν ισό­τι­μες δου­λειές, να ασχο­λη­θούν ενερ­γά με την πολι­τι­κή και να στη­ρί­ξουν την Επα­να­στα­τι­κή κυβέρνηση. 

inbound503722618119014976Το 1960 πήρε πρω­το­βου­λί­ες για την ίδρυ­ση από τις γυναί­κες Ομά­δων Επεί­γου­σας Ιατρο­φαρ­μα­κευ­τι­κής Βοή­θειας προς τον λαό όταν η Αντε­πα­νά­στα­ση προ­κα­λού­σε σαμπο­τάζ στις καλ­λιέρ­γειες ζαχα­ρο­κά­λα­μου και στις απο­θή­κες ζάχαρης. 

Το 1975 ειση­γή­θη­κε νόμο που υπο­χρέ­ω­σε τους άντρες να συμ­με­τέ­χουν στις οικια­κές ασχο­λί­ες και στο μεγά­λω­μα των παι­διών για να στη­ρι­χθούν οι εργα­ζό­με­νες μητέρες. 

Ανέ­λα­βε αρκε­τές διευ­θυ­ντι­κές θέσεις πάντα γύρω από τομείς για τις εργα­ζό­με­νες και την φρο­ντί­δα των παιδιών. 

Αντι­προ­σώ­πευ­σε αρκε­τές φορές την Κού­βα στον ΟΗΕ. Το 1977 της απο­νε­μή­θη­κε το βρα­βείο Λένιν για την πολύ­πλευ­ρη προ­σφο­ρά της.

Πέθα­νε στην Αβά­να στις 18 Ιου­νί­ου 2007 και η στά­χτη της θάφτη­κε στο Frank País Mausoleum στο Σαντιάγο. 

Στην εκδή­λω­ση μια μέρα μετά τον θάνα­τό της στο θέα­τρο Καρλ Μαρξ στην Αβά­να η κυβέρ­νη­ση της Κού­βας τόνι­ζε σε ανα­κοί­νω­σή της ” Η επα­να­στά­τρια Vilma Espin ήταν μια από τις πιο συνε­πείς μαχή­τριες για τη χει­ρα­φέ­τη­ση των γυναι­κών στη χώρα μας και στον κόσμο.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο