Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Vilma Espín Guillois, πιο απαραίτητη από ποτέ!

Αυτή την Κυρια­κή, στη 16η επέ­τειο της φυσι­κής ανα­χώ­ρη­σής του, στο Μαυ­σω­λείο των Μαρ­τύ­ρων του Μετώ­που ΙΙ Frank País García, που φυλάσ­σει τις στά­χτες του, θα της απο­δο­θεί ο άξιος φόρος τιμής

Μια είδη­ση παρέ­λυ­σε την Κού­βα. Σαν σήμε­ρα στις 18 Ιου­νί­ου 2007: ο θάνα­τος της ηρω­ί­δας της Sierra και του Llano, Vilma Espín Guillois. Εκεί­νη την ημέ­ρα, ειδι­κά στο Σαντιά­γο, όπου γεν­νή­θη­κε  τα σημά­δια του πόνου ήταν αμέ­τρη­τα, αλλά η γνω­στή ανά τον κόσμο υπε­ρη­φά­νειά μας ήταν δική μας και ξεχώ­ρι­ζε για μια ακό­μη φορά.

Η Κού­βα τρα­βά­ει μπρο­στά χάρη στη κομ­βι­κή θέση της γυναί­κας στην κοινωνία

Η πρώ­ην επι­κε­φα­λής της Federación de Mujeres Cubanas (Ομο­σπον­δί­ας Κου­βα­νών Γυναι­κών) στο Σαντιά­γο, Clarita Larrea, θυμά­ται την προ­τρο­πή που είχε κάνει η μεγά­λη αντάρ­τισ­σα ένα χρό­νο πριν: «Συνε­χί­στε να βελ­τιώ­νε­τε το έργο της δικής μας Casa de Orientación a la Mujer y a la Familia (σσ. μαζι­κός φορέ­ας Καθο­δή­γη­σης για τις Γυναί­κες και την Οικο­γέ­νεια) μέχρι να φτά­σου­με στην άπαξ δια παντός εξά­λει­ψη όλων των κοι­νω­νι­κών διακρίσεων.

Vilma, τολ­μη­ρή μαχή­τρια, υπο­δειγ­μα­τι­κή εργά­τρια, καθο­δη­γή­τρια, μητέ­ρα και τρυ­φε­ρή για­γιά, σύζυ­γος και άνευ όρων φίλη του στρα­τη­γού Ραούλ Κάστρο Ρουζ, Vilma, πατριώ­τισ­σα  πάνω από όλα. Που κατά­φε­ρε να συν­θέ­σει ότι καλύ­τε­ρο στην κατα­γω­γή και εξέ­λι­ξη της Κου­βα­νής γυναίκας.

Αυτή την Κυρια­κή, στη 16η επέ­τειο της φυσι­κής της ανα­χώ­ρη­σης, στο Μαυ­σω­λείο των Μαρ­τύ­ρων του ΙΙ μετώ­που Φράνκ Παΐς Γκαρ­θία, που φυλά­ει τις στά­χτες της, θα της απο­δο­θεί ο άξιος φόρος τιμής, που εκδη­λώ­νε­ται και στους καθη­με­ρι­νούς χώρους όπου οι γυναί­κες , ήδη χει­ρα­φε­τη­μέ­νες, «αγα­πά­νε, δημιουρ­γούν και αγω­νί­ζο­νται».

Δείτε Vilma Espín Guillois
ο τυφώνας, που μας άφησε τη σιγουριά εκπλήρωσης
κάθε ανθρώπινης και επαναστατικής αποστολής 

Η Φιντέλ είπε ότι «αφιέ­ρω­σε ολό­κλη­ρη τη ζωή της στον αγώ­να για τις γυναί­κες όταν στην Κού­βα, οι περισ­σό­τε­ρες από αυτές υφί­στα­ντο δια­κρί­σεις ως ανθρώ­πι­να όντα, όπως και στον υπό­λοι­πο κόσμο, με έντι­μες επα­να­στα­τι­κές εξαιρέσεις».

Σίγου­ρα, η Vilma είναι απα­ραί­τη­τη. Ζει στην καρ­διά του λαού της και στις πολ­λές μάχες που δίνο­νται ακό­μα για την πρό­ο­δο των γυναικών.

(συμπλη­ρώ­νου­με)
Υπάρ­χουν άνθρω­ποι που αγω­νί­ζο­νται μια μέρα
και είναι καλοί
υπάρ­χουν άνθρω­ποι που αγω­νί­ζο­νται ένα χρό­νο
και είναι καλύ­τε­ροι
υπάρ­χουν κι άλλοι που αγω­νί­ζο­νται για πολ­λά χρόνια
και είναι ακό­μη πιο καλοί
Μα, υπάρ­χουν κι αυτοί που αγω­νί­ζο­νται όλη τους τη ζωή
αυτοί είναι οι απα­ραί­τη­τοι
Μπέρ­τολτ Μπρεχτ

Vilma Espín Guillois: ο τυφώ­νας, που μας άφη­σε τη σιγου­ριά εκπλή­ρω­σης κάθε ανθρώ­πι­νης και επα­να­στα­τι­κής αποστολής

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο