Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

VJTF- NRF | Task Force: Σε εξέλιξη ψυχροπολεμικά παιχνίδια πολέμου του ΝΑΤΟ

Από την 1η Ιανουα­ρί­ου και για όλο το 2022καθώς η ρωσι­κή έντα­ση αυξά­νε­ται” η Γαλ­λία τέθη­κε επι­κε­φα­λής της ΝΑΤΟϊ­κής «Δια­κλα­δι­κής Δύνα­μης επι­χει­ρή­σε­ων Πολύ Υψη­λής Ετοι­μό­τη­τας» (Very High Readiness Joint Task Force – VJTF | το τμή­μα της «Δύνα­μης Αντί­δρα­σης του ΝΑΤΟ» NRF με την υψη­λό­τε­ρη ετοι­μό­τη­τα), με 5.000 χερ­σαία δύνα­μη + ναυ­τι­κό, αερο­πο­ρία και ειδι­κές δυνάμεις.

Με δυνα­τό­τη­τα ανά­πτυ­ξης σε 2–3 μέρες, για να ακο­λου­θή­σουν άλλες μονά­δες της (μέχρι 40.000 ή παραπάνω)

Ελλάδα

Οι «αρμό­διοι» καθη­συ­χά­ζουν λέγο­ντας πως “δεν προ­βλέ­πε­ται εμπλο­κή” μας στην Δια­κλα­δι­κή Δύνα­μη για τα έτη 2022 και 2023, αλλά ποιος τα πιστεύ­ει; δεδο­μέ­νου ότι από ελλη­νι­κής πλευ­ράς παρα­χω­ρεί­ται πάντα («δια­κρι­τι­κή» ή μη») στή­ρι­ξη, πολύ περισ­σό­τε­ρο, στη δεδο­μέ­νη συγκυ­ρία όξυν­σης των ενδοϊ­μπε­ρια­λι­στι­κών αντα­γω­νι­σμών, με μετα­τρο­πή ολό­κλη­ρης της χώρας σε αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟϊ­κό ορμη­τή­ριο.

NRDCGR

Οι ίδιοι οι επι­κε­φα­λής Γάλ­λοι (το στρα­τη­γείο CRR-Fr) ανα­φέ­ρουν πως περι­λαμ­βά­νει στρα­τιώ­τες από 14 δια­φο­ρε­τι­κά έθνη, το 17% των οποί­ων είναι των Συμ­μά­χων (Γερ­μα­νία, Βέλ­γιο, Κανα­δάς, Γαλ­λία, Ισπα­νία, Ελλά­δα, Ουγ­γα­ρία, Ιτα­λία, Ολλαν­δία Ρου­μα­νία ΗΒ | Βρε­τα­νία, Αλβα­νία, ΗΠΑ και Τουρκία).

“Μπροστά σε απρόβλεπτες προκλήσεις ασφαλείας”…
“στεκόμαστε μαζί να αμυνθούμε και να προστατέψουμε όλους του συμμάχους”

Για το 2022 την τακτι­κή διοί­κη­ση της VJTF θα έχει το Ταχεί­ας Ανά­πτυ­ξης Σώμα Στρα­τού της Γαλ­λί­ας στη Lille (Rijsel) στη βόρεια Γαλ­λία (ΝΑΤΟ Rapid Deployable Corps France – NRDCFR) ‑στο πλαί­σιο του ΝΑΤΟ, αντί­στοι­χο με το δικό μας πρώ­ην 3ο ΣΣ νυν NRDCGR.

Σύμ­φω­να με την ανα­κοί­νω­ση του ΝΑΤΟ, η VJTF θα απο­τε­λεί­ται από μια πολυ­ε­θνι­κή δύνα­μη «αρκε­τών χιλιά­δων», με πυρή­να μια Γαλ­λο­γερ­μα­νι­κή ταξιαρ­χία 3.500, απο­τε­λού­με­νη από το “1st Infantry Regiment” και το “3rd Hussar Regiment”.

Στην σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση του ΝΑΤΟ σημειώ­νε­ται ότι «η γαλ­λο­γερ­μα­νι­κή ταξιαρ­χία υπο­γραμ­μί­ζει τους δυνα­τούς δεσμούς μετα­ξύ των δυο ΝΑΤΟϊ­κών συμ­μά­χων Γαλ­λί­ας και Γερ­μα­νί­ας», ενώ ο ΓΓ της λυκο­συμ­μα­χί­ας είπε ότι η Γαλ­λι­κή ηγε­σία της VJTF κατα­δει­κνύ­ει «δέσμευ­ση και δυνα­τό­τη­τες» και ότι «σε μια χρο­νι­κή περί­ο­δο με απρό­βλε­πτες προ­κλή­σεις ασφα­λεί­ας» το ΝΑΤΟ ξεκα­θα­ρί­ζει ότι «στε­κό­μα­στε μαζί να αμυν­θού­με και να προ­στα­τέ­ψου­με όλους του συμμάχους».

Άλλες ΝΑΤΟϊ­κές χώρες, όπως η Ισπα­νία, η Πορ­το­γα­λία και η Πολω­νία πρό­κει­ται να συνει­σφέ­ρουν επί­σης στρα­τιω­τι­κές μονά­δες για την VJTF το 2022 επι­πλέ­ον της Γαλ­λο­γερ­μα­νι­κής ταξιαρχίας.

Η Γαλ­λία αντι­κα­θι­στά την Τουρ­κία που είχε τα αντί­στοι­χα καθή­κο­ντα για το 2021, ενώ η Γερ­μα­νία έχει προ­γραμ­μα­τι­στεί να ανα­λά­βει το 2023.

Ετοι­μό­τη­τα να ανα­λά­βει τον επι­χει­ρη­σια­κό έλεγ­χο της VJTF για το 2022 θα έχει η «Διοί­κη­ση Δια­κλα­δι­κών Δυνά­με­ων» (Joint Force Commands – JFCs) από το Brunssum (Brʏnsʏm – Broensem) της Ολλαν­δί­ας (Joint Force HQ Brunsum – JFCBS ), με εναλ­λα­κτι­κή την αντί­στοι­χη της Νάπο­λης της Ιτα­λί­ας (JFCNP).

Η αρκούδα δεν είναι (πλέον) κόκκινη, αλλά είναι πάντα αρκούδα

Στρατιώτης CCCP ΑρκούδαΗ NRF ξεκί­νη­σε το 2002 και το 2014 μετά τα γεγο­νό­τα της Ουκρανίας–Κριμαίας δημιουρ­γή­θη­κε η VJTF.

Σε περί­πτω­ση που απαι­τη­θεί ενερ­γο­ποί­η­ση της NRF ανα­λαμ­βά­νει η μια από τις δυο πιο πάνω JFCs που είναι σε ετοι­μό­τη­τα με την άλλη ως εναλ­λα­κτι­κή ‑και δυο αξιο­λο­γη­μέ­νες, ενώ η JFCBS  προ­βλέ­πε­ται να επα­να­ξιο­λο­γη­θεί το 2024.

Υπό τον έλεγ­χο, της κάθε φορά εναλ­λα­κτι­κής JFC εκπαι­δεύ­ο­νται κάθε χρό­νο οι δυνά­μεις που θα απο­τε­λέ­σουν την NRF του επο­μέ­νου έτους.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο