Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Vouchers βρεφονηπιακών: Διαχρονική απάτη των κυβερνήσεων

Πάνω από 20 χρό­νια εν μέσω πανη­γυ­ρι­σμών –στο έπα­κρο το τελευ­ταίο διά­στη­μα κυβερ­νή­σεις με κολα­ού­ζο την τοπι­κή διοί­κη­ση, περι­φέ­ρουν κον­δύ­λια ΕΣΠΑ από υπουρ­γείο σε υπουρ­γείο –κόβο­ντας κορ­δέ­λες, ως επί­δει­ξη «κοι­νω­νι­κής πολι­τι­κής» και “δου­λεύ­ο­ντας ψιλό γαζί” τους μικρο­με­σαί­ους, που –οι περισ­σό­τε­ροι, επι­λέ­γο­ντας, δυστυ­χώς, τον ατο­μι­κό δρό­μο και την οσφυο­καμ­ψία έχουν μετα­βλη­θεί σε επαίτες,.

Φέτος, ξεπερ­νώ­ντας τον εαυ­τό της και κάθε προη­γού­με­νο, η κυβέρ­νη­ση δεν έχει πλη­ρώ­σει ούτε ένα ευρώ σε Βρε­φο­νη­πια­κούς Σταθ­μούς, ΚΔΑΠ (σσ. Κέντρα Δημιουρ­γι­κής Απα­σχό­λη­σης Παι­διών) και ΚΔΑ­ΠΑ­μεΑ του δημό­σιου και ιδιω­τι­κού τομέα για τα vouchers των παι­διών που αυτές οι δομές υλο­ποιούν από την αρχή της χρονιάς.

Απ την άλλη το πολυ­δια­σπα­σμέ­νο «κίνη­μα» ‑σε εισα­γω­γι­κά Συλ­λό­γων Ιδιω­τι­κών Παι­δι­κών Σταθ­μών (ΠΟΣΙΠΣ, ΣΙΜΜΙΠΑΣΕ κλπ), το τελευ­ταίο με το οποίο ασχο­λεί­ται είναι οι εργα­σια­κές σχέ­σεις του προ­σω­πι­κού τους.

Θυμί­ζου­με πως προ πολ­λού (2019 –προ Covid) το Σωμα­τείο Εργα­ζο­μέ­νων στους Ιδιω­τι­κούς Παι­δι­κούς Σταθ­μούς κατήγ­γει­λε το αντερ­γα­τι­κό πολυ­νο­μο­σχέ­διο “σκού­πα” με το οποίο η κυβέρ­νη­ση  της ΝΔ ‑συνε­χί­ζο­ντας στο δρό­μο που χάρα­ξε ο ΣΥΡΙΖΑ, επι­χεί­ρη­σε για λογα­ρια­σμό των βιο­μη­χά­νων και της εργο­δο­σί­ας να καταρ­γή­σει πλή­ρως τις συλ­λο­γι­κές συμ­βά­σεις, να καθη­λώ­σει μισθούς και να βάλει στο ”γύψο” συν­δι­κα­λι­στι­κά δικαιώ­μα­τα, επι­χει­ρώ­ντας να χτυ­πή­σει την ίδια τη λει­τουρ­γία των σωμα­τεί­ων και το δικαί­ω­μα στην απερ­γία, κατάρ­γη­ση και του ελά­χι­στου δικαιώ­μα­τος για μονο­με­ρή προ­σφυ­γή στον ΟΜΕΔ κλπ. Και μετά η παν­δη­μία έγι­νε εργα­λείο –Δού­ρειος Ίππος για το γκρέ­μι­σμα των πάντων στις δομές, όπου συνυ­πάρ­χουν μικροί –έτοι­μοι να «κλεί­σουν το μαγα­ζί» μικρο­με­σαί­οι –που τα βολεύ­ουν τσά­τρα πάτρα με ρυθ­μί­σεις επί ρυθ­μί­σε­ων και χρέη επί χρε­ών, στην προ­σπά­θεια να αντι­με­τω­πί­σουν το μισθο­λο­γι­κό και λει­τουρ­γι­κό κόστος με μηδε­νι­κή είσπρα­ξη ΕΣΠΑ από τα 10άδες\100άδες χιλιά­δες παι­διά που είναι ενταγ­μέ­να στο πρό­γραμ­μα των vouchers.

Πάνω από 80.000 παι­διά με πλή­ρεις αιτή­σεις άφη­σε η κυβέρ­νη­ση φέτος εκτός ΚΔΑΠ, παί­ζο­ντας μάλι­στα με την αγω­νία των γονιών δηλώ­νο­ντας ότι θα αυξή­σουν τη χρη­μα­το­δό­τη­ση από τα Υπουρ­γεία Εργα­σί­ας, Εσω­τε­ρι­κών, Οικο­νο­μι­κών και Ανά­πτυ­ξης για να δώσουν άλλα περί­που 10.500 vouchers, κάτι που όχι μόνο ποτέ δεν επα­λη­θεύ­τη­κε, αλλά, χρω­στώ­ντας στους δημό­σιους και ιδιω­τι­κούς φορείς ήδη τρεις μήνες, βάζουν σε κίν­δυ­νο την ίδια τη λει­τουρ­γία των δομών και τη συνέ­χι­ση φιλο­ξε­νί­ας των παιδιών.

Πιο πριν ‑το καλο­καί­ρι, μια από τα ίδια …καθυ­στε­ρή­σεις μηνών «λόγω μη δια­σφά­λι­σης των κον­δυ­λί­ων», που κατέ­λη­ξε να έχει ξεκι­νή­σει η σχο­λι­κή χρο­νιά και οι γονείς να μην μπο­ρούν να εγγρά­ψουν τα παι­διά τους στους βρε­φο­νη­πια­κούς και τα ΚΔΑΠ και μάλι­στα με δού­λε­μα ψιλό γαζί από ανε­πί­ση­μo ισχυ­ρι­σμό υπουρ­γεί­ου & ΕΕΤΑΑ, ότι «η μη κατα­βο­λή … οφεί­λε­ται σε άρνη­ση υπη­ρε­σια­κού παρά­γο­ντα να υπογράψει» !!

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ (πρώ­τος διδά­ξας όταν ήταν κυβέρ­νη­ση) –παί­ζο­ντας τα δικά του παι­χνί­δια υπο­σχέ­θη­κε να φέρει το θέμα στη Βου­λή, όχι για την ουσία (το περιε­χό­με­νο της εκπαί­δευ­σης) αλλά «ζητώ­ντας από την κυβέρ­νη­ση να απα­ντή­σει με σαφή­νεια για ποιο λόγο δεν πλη­ρώ­νει τις υπο­χρε­ώ­σεις της»

Από κοντά κι η “Ελλη­νι­κή Λύση” του Βελό­που­λου που διά­βα­σε εν είδει (επ)ερώτησης στη Βου­λή, με σπα­ραγ­μό καρ­διάς  … «γίνα­με απο­δέ­κτες της από­γνω­σης φορέ­ων όπως της ΠΟΣΙΠΣ» κλεί­νο­ντας με τη σχε­τι­κή έκκλη­ση του Τσι­πρέι­κου (σσ. δεν γνω­ρί­ζου­με αν έκα­νε ανα­φο­ρά «δια πάσαν νόσον και πάσαν μαλα­κία» στις «θαυ­μα­τουρ­γές κηρα­λοι­φές που –αν θυμά­στε προ­στα­τεύ­ουν κι από τον κορονοϊό)

Σύμ­φω­να με ρεπορ­τάζ του DNEWS, η εξό­φλη­ση των Βρε­φο­νη­πια­κών Σταθ­μών που συμ­με­τέ­χουν στο πρό­γραμ­μα ΕΣΠΑ «Προ­σχο­λι­κής αγω­γής και δημιουρ­γι­κής απα­σχό­λη­σης παι­διών» 2022–2023, φιλο­ξε­νώ­ντας 100.000 παι­διά προ­σχο­λι­κής ηλι­κί­ας, θα γίνει μέχρι τις 15 Δεκεμ­βρί­ου, ενώ οι πλη­ρο­φο­ρί­ες  ανα­φέ­ρουν ότι  στην δια ημε­ρο­μη­νί­ας ίσως εξο­φλη­θεί και ο Δεκέμ­βριος –εφ όσον –λένε, θα έχουν προ­ω­θη­θεί οι σχε­τι­κές λίστες από τις Περιφέρειες…

Η ΠΟΣΙΠΣ με  ανα­κοί­νω­ση τονί­ζει ότι στις δομές τους απα­σχο­λού­νται περί­που 20.000 εργα­ζό­με­νοι με πλή­ρη, στην πλειο­νό­τη­τά τους, απα­σχό­λη­ση (σσ. και υπερ­πολ­λα­πλά­σιοι με ελα­στι­κές σχέ­σεις εργα­σί­ας). Οι ως άνω Δομές, μολο­νό­τι παρέ­χουν σημα­ντι­κό κοι­νω­νι­κό έργο, συνει­σφέ­ρο­ντας στον τομέα αυτό ουσια­στι­κά στις προ­σπά­θειες των κυβερ­νή­σε­ων αρκε­τά χρό­νια ήδη, παρα­μέ­νουν απλή­ρω­τες για τρί­το συνε­χό­με­νο μήνα, ενώ έχει ολο­κλη­ρω­θεί η παρο­χή υπη­ρε­σιών τους από την 1η Σεπτεμ­βρί­ου έως και σήμερα.

Παράλ­λη­λα καταγ­γέλ­λει  ότι «ο μη πιστο­ποι­η­μέ­νος και σε ισχύ πλέ­ον ρόλος των “Ντα­ντά­δων της Γει­το­νιάς” σε συν­δυα­σμό με την ίδρυ­ση μικρών Παι­δι­κών Σταθ­μών — χώρων φιλο­ξε­νί­ας σε μεγά­λες επι­χει­ρή­σεις, χωρίς κτη­ριο­λο­γι­κές προ­δια­γρα­φές και πιστο­ποι­ή­σεις, θα απο­τε­λέ­σουν στα­δια­κά την αρχή του τέλους της λει­τουρ­γί­ας για τους θεσμο­θε­τη­μέ­νους, νομί­μως αδειο­δο­τού­με­νους και συστη­μα­τι­κά ελεγ­χό­με­νους από πολ­λούς και δια­φο­ρε­τι­κούς φορείς Βρε­φο­νη­πια­κούς Σταθμούς»

Βλ. ανα­λυ­τι­κά την ανα­κοί­νω­ση –σημείο γρα­φής, της ΠΟΣΙΠΣ στο τέλος (οι υπο­γραμ­μί­σεις δικές μας)

Μικρομεσαίοι και κομμουνιστές

Οι ΕΒΕ ‑τα παρα­δο­σια­κά μεσαία στρώ­μα­τα, όπως έχουν κατα­γρα­φεί, απο­τε­λούν ακό­μη σήμε­ρα μετά την εργα­τι­κή τάξη στρώ­μα της ελλη­νι­κής κοι­νω­νί­ας: Το 1997, 17% ‑μαζί με τους ελεύ­θε­ρους επαγ­γελ­μα­τί­ες, ξεπερ­νούν το 23% του οικο­νο­μι­κά ενερ­γού πλη­θυ­σμού σήμε­ρα γύρω στο 15% είναι  μικρο­ε­πι­χει­ρη­μα­τί­ες, πάνω από 200.000 δου­λεύ­ουν μόνοι τους ή με μέλη της οικο­γέ­νειας, με ωρά­ρια, που ξεπερ­νούν τις 10, 12 και καμιά φορά και τις 15 ώρες τη μέρα… άλλοι 250.000 δου­λεύ­ουν οι ίδιοι και απα­σχο­λούν επί πλέ­ον 1–4 μισθω­τούς, όλοι ξεπερ­νούν το 1.000.000, σήμε­ρα, μάλι­στα, που η ανερ­γία σπά­ει κόκαλα.

Σύμ­φω­να με την Ελλη­νι­κή Στα­τι­στι­κή Αρχή οι ελλη­νι­κές μικρές επι­χει­ρή­σεις απα­σχο­λούν το 58,6% των εργα­ζο­μέ­νων, το μεγα­λύ­τε­ρο ποσο­στό στην ΕΕ και το 96,7% των επι­χει­ρή­σε­ων στην Ελλά­δα είναι πολύ μικρές, το μεγα­λύ­τε­ρο ποσο­στό στην ΕΕ.

Η αστι­κή τάξη και τα κόμ­μα­τά της, στην προ­σπά­θειά τους να εξα­σφα­λί­σουν συμ­μά­χους και –φυσι­κά (και­ρού που ΄ναι) εκλο­γι­κή πελα­τεία, τους κολα­κεύ­ουν, τους υπό­σχο­νται και όταν δεν μπο­ρούν, φυσι­κά, τους εκβιάζουν.

Τους καλ­λιερ­γούν την εντύ­πω­ση ότι αυτοί είναι στην ίδια όχθη με τους μεγα­λο­ε­πι­χει­ρη­μα­τί­ες, ότι ως εργο­δό­τες, δεν έχουν σχέ­ση με την εργα­τι­κή τάξη και ότι είναι ζήτη­μα μιας συγκυ­ρί­ας να γίνουν και αυτοί μεγάλοι.

Η θέση τους, φυσι­κά, στην παρα­γω­γή βοη­θά­ει στο να βρί­σκουν απή­χη­ση αυτές οι θεω­ρί­ες στους ΕΒΕ. Αν όχι όλοι τους, η μεγά­λη πλειο­ψη­φία τους περι­μέ­νει αυτήν τη συγκυ­ρία, που για μερι­κούς, πολύ λίγους φυσι­κά, μπο­ρεί να έρθει.

Θα είναι, όμως, η εξαί­ρε­ση στο γενι­κό κανό­να, που είναι η συνε­χής πίε­ση, η περι­θω­ριο­ποί­η­ση, η συμπλη­ρω­μα­τι­κό­τη­τα, η δορυ­φο­ρο­ποί­η­ση και για πολ­λούς «το λου­κέ­το». Για λίγους, φυσι­κά, δεν απο­κλεί­ε­ται η αναβάθμιση.

Το μεγά­λο ψάρι τρώ­ει το μικρό:

Αυτή η εξέ­λι­ξη, σήμε­ρα, όχι μόνο δεν αμφι­σβη­τεί­ται, αλλά επι­βε­βαιώ­νε­ται και από τα στοι­χεία των δια­φό­ρων υπη­ρε­σιών, αλλά και από την πεί­ρα των ίδιων, ενώ η κυβέρ­νη­ση –δια­χρο­νι­κά οι κυβερ­νή­σεις ισχυ­ρί­ζο­νται πως στις δύο επι­χει­ρή­σεις που κλεί­νουν, ανοί­γουν τρεις –τέσ­σε­ρις –πέντε δέκα!, δημιουρ­γώ­ντας την ψεύ­τι­κη εικό­να ότι οι μικρο­ε­πι­χει­ρή­σεις αυξά­νουν. Να πού­με πως πολ­λές από τις νέες μικρο­ε­πι­χει­ρή­σεις –ακο­λου­θώ­ντας τα εκά­στο­τε απα­τη­λά «επι­χει­ρείν» , τις ανοί­γουν απο­λυ­μέ­νοι εργά­τες, άνερ­γοι νέοι , ακό­μη και με την τύχη τους προ­δια­γραμ­μέ­νη: με στοι­χεία του 2010 το 50% αυτών έκλει­νε σε δύο χρό­νια και στα 7 το ποσο­στό έφτα­νε στο 75%. Στην covid επο­χή, ισχύ­ει αυτό που λέει ο λαός μας «ήτα­νε ξερό το κλήμα…»

Δε θα κλείσουν όλοι

Φυσι­κά όλες οι μικρές επι­χει­ρή­σεις στον καπι­τα­λι­σμό δεν θα κλεί­σουν –απο­τε­λώ­ντας στυ­λο­βά­τες των μεγά­λων. Μάλι­στα, όσες και όποιες έχουν ανά­γκη τα μονο­πώ­λια, όχι μόνο θα επι­βιώ­σουν, αλλά δεν απο­κλεί­ε­ται να ανα­πτυ­χθούν κιό­λας, με πολ­λές να παρα­μέ­νουν στη «χαμα­λο­δου­λιά», που δε θέλουν τα μονο­πώ­λια να κρα­τή­σουν στη δική τους άμε­ση δρα­στη­ριό­τη­τα,  απο­φεύ­γο­ντας συγκε­κρι­μέ­νες δρα­στη­ριό­τη­τες και επενδύσεις.

Αν το ΚΚΕ έχει λόγους να υπε­ρα­σπί­ζε­ται το δικαί­ω­μα των αυτο­α­πα­σχο­λου­μέ­νων μικρο­ε­πι­χει­ρη­μα­τιών να επι­βιώ­σουν, οι μικρο­με­σαί­οι \ ΕΒΕ έχουν πολύ περισ­σό­τε­ρους λόγους να στη­ρί­ζουν το ΚΚΕ, για­τί μόνο μ΄ένα ισχυ­ρό ΚΚΕ θα παλέ­ψουν και αυτοί από καλύ­τε­ρες θέσεις

Δεν υπάρ­χουν πια περι­θώ­ρια για νέες αυτα­πά­τες!

Ο Μαρξ και η αισθη­τι­κή, του Μιχα­ήλ Λίφσιτς

Ανακοίνωσητης Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων
Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών
ΠΟΣΙΠΣ

«Ο Κλά­δος των Ιδιω­τι­κών Βρε­φο­νη­πια­κών Σταθ­μών απα­ξιώ­νε­ται συστη­μα­τι­κά τα τελευ­ταία χρό­νια όπως βιώ­νει ο ίδιος τις εξε­λί­ξεις είτε λόγω μερι­κής επί­λυ­σης σημα­ντι­κών προ­βλη­μά­των του, είτε λόγω καθυ­στέ­ρη­σης στην επί­λυ­ση άλλων, είτε λόγω συσ­σω­ρευ­μέ­νων νέων αμφι­λε­γό­με­νων σε μεγα­λύ­τε­ρο ή μικρό­τε­ρο βαθ­μό νομο­θε­τη­μά­των της ελλη­νι­κής Πολιτείας.

Επί­σης, 1.800 ιδιω­τι­κοί Βρε­φο­νη­πια­κοί Σταθ­μοί που συμ­με­τέ­χουν στο πρό­γραμ­μα ΕΣΠΑ «Προ­σχο­λι­κής αγω­γής και δημιουρ­γι­κής απα­σχό­λη­σης παι­διών» 2022–2023, φιλο­ξε­νώ­ντας 100.000 παι­διά προ­σχο­λι­κής ηλι­κί­ας, παρα­μέ­νουν απλή­ρω­τοι επί 3 μήνες, καθώς αφε­νός ολο­κλη­ρώ­νε­ται ο τρί­τος μήνας υλο­ποί­η­σης του φυσι­κού έργου και αφε­τέ­ρου η πλη­ρω­μή θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί, υπό κανο­νι­κές συν­θή­κες, περί τα τέλη Δεκεμ­βρί­ου, οπό­τε κατ’ ουσί­αν η καθυ­στέ­ρη­ση θα αφο­ρά 4 μήνες.

Στις ανω­τέ­ρω Δομές απα­σχο­λού­νται περί­που 20.000 εργα­ζό­με­νοι με πλή­ρη, στην πλειο­νό­τη­τά τους, απα­σχό­λη­ση. Οι ως άνω Δομές, μολο­νό­τι παρέ­χουν σημα­ντι­κό κοι­νω­νι­κό έργο, συνει­σφέ­ρο­ντας στον τομέα αυτό ουσια­στι­κά στις προ­σπά­θειες των κυβερ­νή­σε­ων αρκε­τά χρό­νια ήδη, παρα­μέ­νουν απλή­ρω­τες για τρί­το συνε­χό­με­νο μήνα, ενώ έχει ολο­κλη­ρω­θεί η παρο­χή υπη­ρε­σιών τους από την 1η Σεπτεμ­βρί­ου έως και σήμερα.

Μετά από δύο συνε­χή lockdown και με τις ιδιω­τι­κές Δομές κλει­στές για μεγά­λο χρο­νι­κό διά­στη­μα τα προη­γού­με­να δύο χρό­νια, η καθυ­στέ­ρη­ση των πλη­ρω­μών είναι, στην παρού­σα συγκυ­ρία, για εκεί­νες πλέ­ον δυσβά­στα­χτη και προ­κα­λεί στα­δια­κά οικο­νο­μι­κή ασφυ­ξία. Οι Δομές που συμ­με­τέ­χουν στο πρό­γραμ­μα και διευ­ρύ­νουν την κοι­νω­νι­κή πολι­τι­κή στη­ρί­ζο­ντας το κρά­τος, παρά τις δικές μας πολ­λές προ­σπά­θειες και συνα­ντή­σεις με τα συναρ­μό­δια Υπουρ­γεία καθώς και με την ΕΕΤΑΑ (Φορέα Υλο­ποί­η­σης του προ­γράμ­μα­τος), δεν έχουν σαφή δια­βε­βαί­ω­ση για τον χρό­νο εξό­φλη­σης όλων των δεδου­λευ­μέ­νων- οφει­λό­με­νων προς εκείνες.

Επί­σης, οι ιδιω­τι­κοί Βρε­φο­νη­πια­κοί Σταθ­μοί που επι­τε­λούν επί 50 ολό­κλη­ρα χρό­νια κοι­νω­νι­κό λει­τούρ­γη­μα και είναι κοι­τί­δες πολι­τι­σμού σε κάθε γει­το­νιά και σε κάθε Δήμο, τεί­νουν να συρ­ρι­κνω­θούν ή και να αφα­νι­σθούν λόγω προ­βλη­μα­τι­κών νομο­θε­τη­μά­των, όπως ανα­λύ­ου­με στη συνέχεια:

Ο μη πιστο­ποι­η­μέ­νος και σε ισχύ πλέ­ον ρόλος των «Ντα­ντά­δων της Γει­το­νιάς» σε συν­δυα­σμό με την ίδρυ­ση μικρών Παι­δι­κών Σταθ­μών — χώρων φιλο­ξε­νί­ας σε μεγά­λες επι­χει­ρή­σεις, χωρίς όμως κτη­ριο­λο­γι­κές προ­δια­γρα­φές και πιστο­ποι­ή­σεις, θα απο­τε­λέ­σουν στα­δια­κά την αρχή του τέλους της λει­τουρ­γί­ας για τους θεσμο­θε­τη­μέ­νους, νομί­μως αδειο­δο­τού­με­νους και συστη­μα­τι­κά ελεγ­χό­με­νους από πολ­λούς και δια­φο­ρε­τι­κούς φορείς Βρε­φο­νη­πια­κούς Σταθμούς.

Μάλι­στα μας προ­κα­λεί ιδιαί­τε­ρη έκπλη­ξη το γεγο­νός ότι η Πολι­τεία υλο­ποιεί ήδη το πρό­γραμ­μα «Ντα­ντά­δες της γει­το­νιάς», μολο­νό­τι τα εχέγ­γυα προ­στα­σί­ας των ανη­λί­κων παι­διών, με βάση τον νόμο, είναι προ­βλη­μα­τι­κά και μολο­νό­τι σε διά­φο­ρους κοι­νω­νι­κούς χώρους τα κρού­σμα­τα παι­δι­κής κακο­ποί­η­σης δυστυ­χώς πολλαπλασιάζονται

Ο υπεύ­θυ­νος Παι­δι­κής Προ­στα­σί­ας, ο οποί­ος ορθά τονί­ζου­με ότι θεσμο­θε­τή­θη­κε και υπάρ­χει σε κάθε Βρε­φο­νη­πια­κό Σταθ­μό, αφή­νει όμως νομι­κά ακά­λυ­πτο κάθε ιδιο­κτή­τη και τον συνερ­γά­τη του ο οποί­ος έχει αυτόν τον ρόλο, σε κάθε επι­βου­λή ή κακή προ­αί­ρε­ση ενός πολίτη.

Το Ηλε­κτρο­νι­κό Παρου­σιο­λό­γιο, νέα δια­δι­κα­σία συν­δε­ό­με­νη με το πρό­γραμ­μα ΕΣΠΑ, έχει δημιουρ­γή­σει επι­πρό­σθε­τες δυσλει­τουρ­γί­ες στην καθη­με­ρι­νό­τη­τα των Βρε­φο­νη­πια­κών Σταθ­μών και στους γονείς, οι οποί­οι καλού­νται να προ­σκο­μί­ζουν για τις απου­σί­ες των παι­διών μόνον βεβαί­ω­ση παι­διά­τρου έτσι ώστε να δικαιο­λο­γη­θούν αυτές, ενώ οι Βρε­φο­νη­πια­κοί Σταθ­μοί κιν­δυ­νεύ­ουν να μην πλη­ρω­θούν από την ΕΕΤΑΑ σε περί­πτω­ση που οι ωφε­λού­με­νοι γονείς δεν προ­σκο­μί­σουν τα σχε­τι­κά έγγραφα.

Επί­σης, η φιλο­σο­φία του νέου προ­γράμ­μα­τος «Κυψέ­λη» ουσια­στι­κά τεί­νει να καταρ­γή­σει την ποι­κι­λο­μορ­φία των παι­δα­γω­γι­κών προ­σεγ­γί­σε­ων και προ­γραμ­μά­των των Βρε­φο­νη­πια­κών Σταθ­μών, αντι­κα­θι­στώ­ντας αυτά με ένα ωρο­λό­γιο πρό­γραμ­μα, κοι­νό πανελληνίως.

Ακό­μη, η ανυ­παρ­ξία διευ­κρι­νι­στι­κών εγκυ­κλί­ων, μετά το 2017, όσον αφο­ρά λει­τουρ­γι­κά ζητή­μα­τα των Βρε­φο­νη­πια­κών Σταθ­μών, προ­κα­λεί αφε­νός τρι­βές με ελεγ­κτι­κούς φορείς και αφε­τέ­ρου δίνει τη δυνα­τό­τη­τα σε εκεί­νους να ερμη­νεύ­ουν κατά περί­πτω­ση το θεσμι­κό πλαίσιο.

Διε­ρω­τώ­με­θα λοι­πόν για­τί

Η Πολι­τεία επι­θυ­μεί να επι­τρέ­ψει την δια­παι­δα­γώ­γη­ση και εκπαί­δευ­ση των παι­διών προ­σχο­λι­κής ηλι­κί­ας σε πρό­σω­πα και χώρους, που δεν θα έχουν καμία πιστοποίηση;

Η Πολι­τεία τεί­νει να κρα­τι­κο­ποι­ή­σει (σσ. sic!!) μέσω του προ­γράμ­μα­τος ΕΣΠΑ ή (και) να συρ­ρι­κνώ­σει τις ιδιω­τι­κές Δομές μέσω του προ­γράμ­μα­τος «Ντα­ντά­δες της γειτονιάς»;

Αντί­θε­τα, οι ιδιω­τι­κές Δομές μας δια­θέ­τουν χώρους πιστο­ποι­η­μέ­νους με βάση συγκε­κρι­μέ­να κρι­τή­ρια αδειο­δό­τη­σης (κτη­ριο­λο­γι­κά, υγειο­νο­μι­κά κ.ά.), δια­θέ­τουν καταρ­τι­σμέ­νο παι­δα­γω­γι­κό- εκπαι­δευ­τι­κό προ­σω­πι­κό και παρέ­χουν δια­παι­δα­γώ­γη­ση, εκπαί­δευ­ση, ψυχα­γω­γία, ψυχο­λο­γι­κή υπο­στή­ρι­ξη και πρώ­ι­μη παρέμ­βα­ση σε όλα τα παι­διά της προ­σχο­λι­κής ηλικίας.

Παράλ­λη­λα, μεγά­λο μέρος των νομί­μων εκπρο­σώ­πων των Δομών μας είναι γυναί­κες, οι οποί­ες εκφρά­ζουν με τον καλύ­τε­ρο δυνα­τό τρό­πο τη δυνα­μι­κή της γυναι­κεί­ας επι­χει­ρη­μα­τι­κό­τη­τας στην Ελλάδα.

Είναι λοι­πόν απο­ρί­ας άξιον για­τί τα αρμό­δια Υπουρ­γεία παρα­βλέ­πουν όλα τα προη­γού­με­να, μετα­ξύ των οποί­ων και τον ορα­τό πλέ­ον κίν­δυ­νο να γίνουν άνερ­γοι μερι­κές χιλιά­δες εργαζόμενοι;

Κατα­νο­ού­με ότι το κρά­τος έχει υπο­στεί αρκε­τά πλήγ­μα­τα λόγω παν­δη­μί­ας και φυσι­κών κατα­στρο­φών των συνε­πειών των οποί­ων είμα­στε όλοι απο­δέ­κτες, αλλά δεν θα πρέ­πει εκεί­νο να φαί­νε­ται ή να παρου­σιά­ζε­ται ανάλ­γη­το ένα­ντι των παι­διών, των οικο­γε­νειών τους και των Βρε­φο­νη­πια­κών Σταθ­μών, οι οποί­οι λει­τουρ­γούν από πολύ νωρίς το πρωί για να υπο­δε­χθούν τα παι­διά, προ­κει­μέ­νου οι γονείς τους να εργαστούν.

Αντί της επί­λυ­σης ορι­σμέ­νων, έστω, προ­βλη­μά­των μας, επι­θυ­μούν το κρά­τος και τα συναρ­μό­δια Υπουρ­γεία να παρα­κο­λου­θούν για παρά­δειγ­μα με ‘’barcode-ραβδο­κώ­δι­κες’’ εάν τα παι­διά προ­σέρ­χο­νται στις Δομές, με δια­φαι­νό­με­νους στό­χους όμως την πλη­ρω­μή μελ­λο­ντι­κά των δομών ανά ώρα και την περι­κο­πή κον­δυ­λί­ων από το ποσόν που επι­δο­τεί τους ωφε­λού­με­νους γονείς, της τάξε­ως δηλα­δή των 180 ευρώ ή 240 ευρώ ή 295 ευρώ ανά μήνα, χρή­μα­τα τα οποία δεν επαρ­κούν, στις παρού­σες συν­θή­κες και λόγω της ενερ­γεια­κής κρί­σης και της συνα­φούς αλμα­τώ­δους αύξη­σης των τιμών των αγαθών.

Υπάρ­χουν συνά­δελ­φοι πανελ­λη­νί­ως, οι οποί­οι δυσκο­λεύ­ο­νται να σιτί­σουν τα παι­διά, να αγο­ρά­σουν καύ­σι­μα για τα σχο­λι­κά, να αγο­ρά­σουν πετρέ­λαιο για να θερ­μά­νουν τους χώρους και να πλη­ρώ­σουν τους εργα­ζό­με­νούς τους, αλλά παρ΄όλες τις σοβα­ρό­τα­τες αντι­ξο­ό­τη­τες τις οποί­ες καθη­με­ρι­νά αντι­με­τω­πί­ζουν συνε­χί­ζουν να προ­σφέ­ρουν κοι­νω­νι­κό έργο. Έως πότε όμως;

Σε 25 ημέ­ρες έρχο­νται τα Χρι­στού­γεν­να. Τι είδους γιορ­τές θα κάνουν όλοι όσοι εργά­ζο­νται στις Δομές αλλά και οι ιδιο­κτή­τες τους;
Ας μας απα­ντή­σει η Πολι­τεία εάν υπάρ­χει τρό­πος επι­βί­ω­σης με βάση τα προη­γού­με­να, για να ζήσουν με αξιο­πρέ­πεια εργα­ζό­με­νοι και επιχειρήσεις.

Για όλους τους προη­γού­με­νους λόγους απο­φα­σί­σα­με να προ­βούν οι Βρε­φο­νη­πια­κοί Σταθ­μοί σε γενι­κευ­μέ­νες εκδη­λώ­σεις δια­μαρ­τυ­ρί­ας σε όλη την Ελλά­δα και σε γενι­κή απερ­γία (σσ. …;), προ­κει­μέ­νου να ενη­με­ρώ­σου­με τους 80.000 ωφε­λού­με­νους γονείς και να κοι­νο­ποι­ή­σου­με σε κάθε αρμό­διο την αγω­νία μας για τη συνέ­χι­ση της λει­τουρ­γί­ας των Δομών μας.

Πολύ περισ­σό­τε­ρο διό­τι ειδι­κά τα τελευ­ταία χρό­νια, οι Δομές μας στή­ρι­ξαν και συνε­χί­ζουν να στη­ρί­ζουν τις κυβερ­νή­σεις στην κοι­νω­νι­κή τους πολι­τι­κή. Άλλω­στε οι κινη­το­ποι­ή­σεις μας δεν έχουν (και δεν είχαν ποτέ) αντι­κυ­βερ­νη­τι­κό χαρα­κτή­ρα αλλά απο­τε­λούν ανα­φαί­ρε­το δημο­κρα­τι­κό μέσο για να διεκ­δι­κή­σου­με ό,τι αντι­κει­με­νι­κά μάς αναλογεί.»

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο