Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βραβείο της Βουλής των Ελλήνων στην ταινία “LUDLOW, οι Έλληνες στους πολέμους του άνθρακα”

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΞΙΕΣ»

Η Βου­λή των Ελλή­νων απο­νέ­μει φέτος, για πρώ­τη φορά στο Φεστι­βάλ Ντο­κι­μα­ντέρ Θεσ­σα­λο­νί­κης, το βρα­βείο «Ανθρώ­πι­νες Αξί­ες» σε ται­νία της ενό­τη­τας «Κατα­γρα­φή της Μνή­μης».  Την κρι­τι­κή επι­τρο­πή απαρ­τί­ζουν οι: Άρης Φατού­ρος (Σύμ­βου­λος Προ­γράμ­μα­τος και Ανα­πλη­ρω­τής Συντο­νι­στής), Πάνος Κουά­νης (Σύμ­βου­λος Οικο­νο­μί­ας & Νέων Τεχνο­λο­γιών-Προϊ­στά­με­νος Τομέα Προ­γράμ­μα­τος & Διοι­κη­τι­κής Υπο­στή­ρι­ξης) και Βασί­λης Δού­βλης (σκη­νο­θέ­της).

Το βρα­βείο της Βου­λής των Ελλή­νων απο­νέ­με­ται στην ται­νία LUDLOW, οι Έλλη­νες στους πολέ­μους του άνθρα­κα, σε σκη­νο­θε­σία Λεω­νί­δα Βαρ­δα­ρού (Ελλά­δα)

Σκε­πτι­κό επιτροπής:

«Η ται­νία φωτί­ζει, με σπά­νιο αρχεια­κό υλι­κό, μια άγνω­στη πτυ­χή της ιστο­ρί­ας του εργα­τι­κού κινή­μα­τος της Αμε­ρι­κής, ανα­δει­κνύ­ο­ντας τον ιδιαί­τε­ρο ρόλο των Ελλή­νων μεταναστών»

Ludlow, Greek Americans in the Colorado Coal War wins award at the 18th Thessaloniki Film Festival:

HUMAN VALUES AWARD

The “Human Values Award” (bestowed by the Hellenic Parliament) Jury consisting of:
Aris Fatouros (Hellenic Parliament TV Channel Program Advisor and Deputy Coordinator)
Panos Kouanis (Hellenic Parliament TV Channel Program & Operations Manager at Hellenic Parliament Television & Radio Station)
Vasilis Douvlis (Film Director)

Awards the best film in the RECORDINGS OF MEMORY section to:

LUDLOW, GREEK AMERICANS IN THE COLORADO COAL WAR by Leonidas Vardaros, Greece, 2016’

Jury rationale: “The award is bestowed to Leonidas Vardaros’ LUDLOW, Greek Americans in the Colorado Coal War, a film that highlights through rare archival material, an unknown facet in the history of the American labour movement, with focus on the role of the Greek immigrants”.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο