Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Wildlife 2022: Φωτο από τα βραβεία

Πρω­τό­τυ­πες φωτο­γρα­φί­ες του μεγα­λεί­ου της άγριας ζωής στα φετι­νά βρα­βεία του “Wildlife Photographer of the Year”. Ανά­με­σά τους και ελλη­νι­κή συμ­με­το­χή όπου πρω­τα­γω­νι­στούν μορ­χέ­λες από τον Όλυμπο

Πολι­κές αρκού­δες που περι­τρι­γυ­ρί­ζουν ένα εγκα­τα­λε­λειμ­μέ­νο σπί­τι, μαγι­κές μορ­χέ­λες στον Όλυ­μπο και οι τελευ­ταί­ες στιγ­μές ενός γλυ­κύ­τα­του γορί­λα είναι μερι­κές μόνο από τις νικη­τή­ριες εικό­νες του δια­γω­νι­σμού “Wildlife Photographer of the Year” που διορ­γα­νώ­νει το Μου­σείο Φυσι­κής Ιστο­ρί­ας.

Το πολυ­πό­θη­το βρα­βείο του δια­γω­νι­σμού για το 2022 ανή­κει στην Αμε­ρι­κα­νί­δα Karine Aigner για τη φωτο­γρα­φία της με τίτλο “The big buzz” (Το μεγά­λο βουητό)

Οι τελευ­ταί­ες στιγ­μές του ορει­νού γορί­λα στο Κέντρο Senkwekwe του Εθνι­κού Πάρ­κου Virunga, στη Λαϊ­κή Δημο­κρα­τία του Κον­γκό © BRENT STIRTON

Η ελλη­νι­κή συμ­με­το­χή: “Μαγι­κές μορ­χέ­λες” — Όλυ­μπος © Αγο­ρα­στός Παπα­τσά­νης © AGORASTOS PAPATSANIS

Και κατάλ­λη­λες κάμε­ρες λήψης για την “άγρια ζωή”;

Καταρ­χήν ξεχά­στε τα κινη­τά –ακό­μη κι αν είναι χιλιά­δων ευρώ και υπό­σχο­νται «παπά­δες»

Για όλα τα βαλά­ντια και η τεχνο­λο­γία σήμε­ρα κάνει τα πάντα, ώστε να μπο­ρεί­τε να βλέ­πε­τε κάθε πτυ­χή της γού­νας ή των φτε­ρών ενός ζώου. Ο υψη­λός ρυθ­μός συνε­χούς λήψης (ριπή) μπο­ρεί επί­σης να είναι πολύ χρή­σι­μος, επει­δή σας βοη­θά να απα­θα­να­τί­σε­τε στιγ­μές σε κλά­σμα­τα του δευ­τε­ρο­λέ­πτου, όπως όταν ένα που­λί πετά ή βου­τά κάτω από το νερό.

Η φωτο­γρα­φι­κή σας μηχα­νή πρέ­πει να έχει ένα άρι­στο -πολ­λα­πλών σημεί­ων σύστη­μα αυτό­μα­της εστί­α­σης που να μπο­ρεί να κάνει τα θέμα­τα ευκρι­νή και να κολ­λά­νε μαζί τους καθώς κινού­νται. Από αυτή την άπο­ψη, τα τελευ­ταία high-end μοντέ­λα mirror-less (κάμε­ρα χωρίς αντα­να­κλα­στι­κό καθρέ­φτη ή οπτι­κό σκό­πευ­τρο σε αντί­θε­ση με τις DSLR, αλλά ενδέ­χε­ται να δια­θέ­τει ηλε­κτρο­νι­κό σκό­πευ­τρο). Πολ­λές κάμε­ρες χωρίς καθρέ­φτη δια­τη­ρούν μηχα­νι­κό κλεί­στρο. Όπως μια DSLR, μια κάμε­ρα χωρίς καθρέ­φτη δέχε­ται οποιον­δή­πο­τε από μια σει­ρά εναλ­λά­ξι­μων φακών συμ­βα­τών με τη βάση του φακού της.είναι τα; καλύ­τε­ρα, καθώς δια­θέ­τουν λει­τουρ­γί­ες ανί­χνευ­σης θέμα­τος που είναι ικα­νές να ανα­γνω­ρί­ζουν ζώα ή που­λιά και μπο­ρούν ακό­μη και να εστιά­ζουν ειδι­κά στα μάτια τους. Αυτές οι κάμε­ρες χρη­σι­μο­ποιούν επί­σης ολο­έ­να και περισ­σό­τε­ρο στοι­βαγ­μέ­νους αισθη­τή­ρες CMOS, οι οποί­οι επι­τρέ­πουν λήψη υψη­λής ταχύ­τη­τας χρη­σι­μο­ποιώ­ντας ένα αθό­ρυ­βο ηλε­κτρο­νι­κό κλεί­στρο με ελά­χι­στο κίν­δυ­νο παρα­μόρ­φω­σης του θέματος.

Ένας μακρύς τηλε­φα­κός ακρι­βεί­ας είναι συνή­θως ζωτι­κής σημα­σί­ας για τη φωτο­γρα­φία άγριας φύσης, εκτός αν έχε­τε να κάνε­τε με ασυ­νή­θι­στα ήμε­ρα θέμα­τα. Αυτό σημαί­νει ότι θα χρεια­στεί­τε είτε μια φωτο­γρα­φι­κή μηχα­νή bridge με μακρύ φακό είτε μια κάμε­ρα DSLR ή mirrorless με κατάλ­λη­λο φακό.

Είτε τρα­βά­τε που­λιά, πηδώ­ντας ψάρια, θηλα­στι­κά, ερπε­τά, αμφί­βια ή άγρια ​​ζώα, υπάρ­χει μια κάμε­ρα που είναι κατάλ­λη­λη για τον καθένα.

Panasonic Lumix DMC-FZ2000 1.000€
Pentax K‑3 Mark III 2.000€ (μόνο σώμα)
Sony Cyber-shot RX10 IV 1.800€
Sony Alpha A9 II 4.500€ (μόνο σώμα) &
Sony Alpha 1 6.000€ (μόνο σώμα)
Nikon D7500 γύρω στο χιλιά­ρι­κο (μόνο σώμα) &
Nikon Z 9 πεντο­χί­λια­ρο και βάλε (μόνο σώμα)
Canon EOS R3 6.000€ + (μόνο σώμα)
+ φακοί κατά βού­λη­ση (Sony FE 70–200mm f2.8 G Master OSS II – 2.500€++)

Και η καλύ­τε­ρη Wildlife για το 2022 εδώ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο