Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Wimbledon: «Κοκορομαχία» κακομαθημένων ζάμπλουτων αντισφαιριστών

Η διορ­γα­νώ­τρια Αρχή του Γουί­μπλε­ντον, «All England Lawn Tennis and Croquet Club», επέ­βα­λε πρό­στι­μο στον Στέ­φα­νο Τσι­τσι­πά και στον Νικ Κύργιο,για για την απρε­πή συμπε­ρι­φο­ρά που επέ­δει­ξαν, κατά την διάρ­κεια του αγώ­να τους, για τον τρί­το γύρο του φημι­σμέ­νου Grand Slam, που έλη­ξε με νίκη 3–1 του δεύτερου.

Ο Στ. Τσι­τσι­πάς τιμω­ρή­θη­κε με πρό­στι­μο 10.000 δολα­ρί­ων και ο Ελλη­νο­αυ­στρα­λός με 4.000 δολάρια.

Ο αγώ­νας του περα­σμέ­νου Σαβ­βά­του, εξε­λί­χθη­κε σε… κοκο­ρο­μα­χία μετα­ξύ κακο­μα­θη­μέ­νων αγο­ριών, με εκα­τέρ­ρω­θεν προ­κλή­σεις, προ­σβλη­τι­κούς χαρα­κτη­ρι­σμούς, έντα­ση και δια­μαρ­τυ­ρί­ες στον διαι­τη­τή του αγώνα.

Ο καυ­γάς Τσι­τσι­πά-Κύρ­γιου συνε­χί­στη­κε και μετά το τέλος του αγώ­να, με δηλώ­σεις και ποστα­ρί­σμα­τα στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης ανά­με­σα στους δυο κορυ­φαί­ους τενίστες.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο