Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Xιονόστρωση και στο Σύνταγμα, “πιθανόν να χρειαστούν αλυσίδες και στο κέντρο της Αθήνας”

Η νέα κακο­και­ρία «Ελπίς» έρχε­ται… φορ­τω­μέ­νη με πυκνές χιο­νο­πτώ­σεις ακό­μα και στο κέντρο της Αθή­νας, σύμ­φω­να με meteo.gr και τους μετε­ω­ρο­λό­γους Κλέ­αρ­χο Μαρου­σά­κη και Γιάν­νη Καλλιάνο.

Ήδη είναι σε εξέ­λι­ξη είναι η κακο­και­ρία που πλήτ­τει το μεγα­λύ­τε­ρο μέρος της χώρας με χιο­νο­πτώ­σεις, βρο­χές και χαμη­λές θερμοκρασίες.

Σε διά­φο­ρες περιο­χές, λόγο τις χιο­νό­πτω­σης, η κίνη­ση των οχη­μά­των διε­ξά­γε­ται μόνο με αντιο­λι­σθη­τι­κές αλυ­σί­δες και άλλα τμή­μα­τα του οδι­κού δικτύ­ου έχουν δια­κο­πεί τελείως.

Στην Αττι­κή, η κλει­στή είναι η λεω­φό­ρος Πάρ­νη­θος, από το ύψος του τελε­φε­ρίκ και στα δύο ρεύ­μα­τα κυκλο­φο­ρί­ας που χρειά­ζε­ται η χρή­ση των ελα­στι­κών ή αντιο­λι­σθη­τι­κών αλυ­σί­δων σε όλες τις περιο­χές, κυρί­ως στη Μακε­δο­νία και τη Θεσσαλία.

Σύμ­φω­να με τον μετε­ω­ρο­λό­γο Κλέ­αρ­χο Μαρου­σά­κη, «βρά­δυ Δευ­τέ­ρας προς Τρί­τη ό,τι χιό­νι πέφτει θα στρω­θεί για­τί έχει πολύ χαμη­λές οι θερμοκρασίες. 

Δείτε: Δήλωση του Δ. Κουτσούμπα για την κακοκαιρία

Ακό­μα χιο­νό­πτω­ση θα δού­με και στο κέντρο της Αθή­νας, καθώς πολύ πιθα­νόν να γίνει χρή­ση των ελα­στι­κών ή αντιο­λι­σθη­τι­κών αλυ­σί­δων», τόνι­σε ο κ. Μαρου­σά­κης. Επι­βε­βαιώ­νει από την πλευ­ρά του και ο μετε­ω­ρο­λό­γος Γιάν­νης Καλ­λιά­νος για χιο­νο­κα­ται­γί­δες και χιο­νό­πτω­ση στο Σύνταγμα. 

Συγκε­κρι­μέ­να με ανάρ­τη­ση στον προ­σω­πι­κό του λογα­ρια­σμό στο facebook αναφέρει: 

“Σε επιφυλακή” — οψόμεθα ο κρατικός μηχανισμός

Σε όλη την Ελλά­δα και στις περιο­χές όπου εκδη­λώ­νο­νται ακραία και­ρι­κά φαι­νό­με­να έχουν τεθεί σε επι­φυ­λα­κή οι πυρο­σβε­στι­κές υπη­ρε­σί­ες, ενώ σε έκτα­κτη σύσκε­ψη που έγι­νε το από­γευ­μα στην Πολι­τι­κή Προ­στα­σία, απο­φα­σί­στη­κε να απο­στα­λεί μηνύ­μα­τα από 112 όπου υπάρ­χει παρα­μο­νή ανάγκης.

Επί ποδός βρί­σκο­νται και οι Ένο­πλες Δυνά­μεις που θα συν­δρά­μουν όπου με προ­σω­πι­κό και μέσα.

Παράλ­λη­λα, η Πολι­τι­κή Προ­στα­σία απευ­θύ­νει έκκλη­ση προς τους πολί­τες να απο­φεύ­γουν κάθε μη μετακίνηση.

Σύμ­φω­να με τις μετε­ω­ρο­λο­γι­κές προ­βλέ­ψεις, έχου­με μπρο­στά μας ένα δύσκο­λο του­λά­χι­στον τετρα­ή­με­ρο, κατά την οποία η «Ελπί­δα» με χιό­νια και η ψυχή ετοι­μά­ζε­ται να ανα­με­τρη­θεί με τον κρα­τι­κό μηχα­νι­σμό που βρί­σκε­ται σε επι­φυ­λα­κή προ­κει­μέ­νου να αντι­με­τω­πι­στούν οι συνέ­πειες του επερ­χό­με­νου χιονιά.

Ισχυρές κατά τόπους χιονοπτώσεις αύριο Δευτέρα, ακόμη και σε πεδινά και παραθαλάσσια με τη θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο