Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

¡YO VOTO Sí! — Ψηφίζω ΝΑΙ! για την Κούβα που ζω & ονειρεύομαι

Επι­μέ­λεια  Ομά­δα ¡H.lV.S! //

Σήμε­ρα σε ένα ιστο­ρι­κό για την ιστο­ρία της χώρας δημο­ψή­φι­σμα η Κού­βα ψηφί­ζει για το σύνταγ­μά της (συνταγ­μα­τι­κή μεταρ­ρύθ­μι­ση)

24 Φεβρουα­ρί­ου 2019: Ο λαός της Κού­βας θα ασκή­σει το δικαί­ω­μα ‑μέσα από ελεύ­θε­ρες συμ­με­το­χι­κές δια­δι­κα­σί­ες, πρω­τό­γνω­ρες για εμάς και για όλες τις αστι­κές «δημο­κρα­τί­ες» (ανε­ξαρ­τή­τως δια­χεί­ρι­σης από τους Μπολ­σο­νά­ρους μέχρι τους «[εκ]λεπτυσμένους» Ευρω­παί­ους και τον Τραμπ, τον «δια­βο­λι­κά καλό»)

Από τις 7 το πρωί (ώρα Κού­βας) σε 25.000 σχο­λεία σε όλη τη χώρα, θα ψηφί­σουν ~8.000.000 Κου­βα­νοί σε μια δια­δι­κα­σία, όπου πάνω από 420.000 εθε­λο­ντές φρο­ντί­ζουν ήδη, να είναι ‑από κάθε πλευ­ρά, άψογη.

Όπως έγρα­ψε η |>Cuba_Debate<|, Σπά­νια θα βρεί­τε λαό στον κόσμο, που υπεύ­θυ­να συζη­τά­ει  και προ­τεί­νει δημο­σί­ως αλλα­γές στο Σύνταγ­μά του  … Το κεί­με­νο που μπαί­νει σε δημο­ψή­φι­σμα αυτή την ιστο­ρι­κή για την Πατρί­δα μας ημέ­ρα απο­τε­λεί φρού­το αυτής της συλ­λο­γι­κής λαϊ­κής γνώ­σης ‑πατριω­τι­κή κλη­ρο­νο­μιά που οι παπ­πού­δες μας, οι παπ­πού­δες τους και οι γονείς μας, σφυ­ρη­λα­τού­σαν τα μελ­λο­ντι­κά όνει­ρα με αυτήν ακρι­βώς την πρακτική

Ένα Σύνταγ­μα που επι­βε­βαιώ­νει ως ακρο­γω­νιαίο λίθο το σοσια­λι­σμό και την κοι­νω­νι­κή δικαιο­σύ­νη, μαζί με την αξιο­πρέ­πεια και την πλή­ρη ισό­τη­τα όλων των ανθρώ­πων, επε­κτεί­νει τα δικαιώ­μα­τα και επα­να­βε­βαιώ­νει τις κατα­κτή­σεις, την ίδια στιγ­μή που ανοί­γει νέους δρό­μους που πρέ­πει να κατα­κτη­θούν, ως ένδει­ξη ανθε­κτι­κό­τη­τας και όρα­μα για το μέλ­λον της Κου­βα­νι­κής Επα­νά­στα­σης.

Ένα Σύνταγ­μα που επι­βε­βαιώ­νει ότι όλοι οι άνθρω­ποι έχουν το δικαί­ω­μα στην ελευ­θε­ρία, τη δικαιο­σύ­νη, την ασφά­λεια, την ειρή­νη, την υγεία, την εκπαί­δευ­ση, τον πολι­τι­σμό, την ανα­ψυ­χή, τον αθλη­τι­σμό και την ολο­κλη­ρω­μέ­νη ανά­πτυ­ξή τους. Επι­στή­μη, Τεχνο­λο­γία και Γνώ­ση στη σωστή κοι­νω­νι­κή διά­στα­ση προ­α­σπί­ζο­ντας τα δικαιώ­μα­τα των παι­διών, των νέων, των γυναι­κών. Που κατα­δι­κά­ζει τον ρατσι­σμό και τις διακρίσεις.

Ένα Σύνταγ­μα που κατα­κυ­ρώ­νει υφι­στά­με­νες μορ­φές ιδιο­κτη­σί­ας και δια­χεί­ρι­σης και που είναι ήδη μια πραγ­μα­τι­κό­τη­τα στο κοι­νω­νι­κο­οι­κο­νο­μι­κό τοπίο της χώρας.

Μαζί με όλους, για το κοι­νό καλό (την κοι­νή υπόθεση)

Αυτή η «Magna Carta» επα­να­βε­βαιώ­νει με νόμο και ρητά ρυθ­μί­ζει ορι­σμέ­να και από αυτά που είναι ήδη πραγ­μα­τι­κό­τη­τα στη σύγ­χρο­νη Κού­βα, αλλά παρα­λεί­φθη­καν ή δεν ρυθ­μί­στη­καν σαφώς, δεν ανα­φέ­ρο­νταν δηλ.ρητά στο προη­γού­με­νο Σύνταγ­μα (εγγε­νή δικαιώ­μα­τα της προ­σω­πι­κό­τη­τας, απα­γό­ρευ­ση της σκλη­ρής, απάν­θρω­πης και ταπει­νω­τι­κής μετα­χεί­ρι­σης ή τιμω­ρί­ας, δικαί­ω­μα στην ύδρευ­ση, την υγιει­νή και επαρ­κή δια­τρο­φή, την επαρ­κή στέ­γα­ση, την προ­στα­σία του περι­βάλ­λο­ντος, το δικαί­ω­μα καθο­λι­κής πρό­σβα­σης στην πλη­ρο­φό­ρη­ση, τα δικαιώ­μα­τα των κατα­να­λω­τών, …τα πάντα

Ένα Σύνταγ­μα που ανα­βαθ­μί­ζει την τοπι­κή διοί­κη­ση με τους δήμους, να απο­κτούν μεγα­λύ­τε­ρη σημα­σία με ανα­γνώ­ρι­ση της αυτο­νο­μί­ας τους, την οποία όμως πρέ­πει να ασκούν σε σχέ­ση με τα συμ­φέ­ρο­ντα του έθνους, δημιουρ­γώ­ντας ταυ­τό­χρο­να, εγγυ­ή­σεις για τα δικαιώ­μα­τα της τοπι­κής λαϊ­κής συμ­με­το­χής ως πραγ­μα­τι­κής έκφρα­σης της άσκη­σης και του δημο­κρα­τι­κού ελέγ­χου της εξουσίας.

Αυτό που κατα­φέ­ρα­με να μετα­φρά­σου­με σε αυτό τον «νόμο των νόμων» αντα­να­κλά την ποιο­τι­κή ανά­πτυ­ξη της κοι­νω­νί­ας μας και συνε­πώς την ωρι­μό­τη­τα της επα­νά­στα­σής μας.

Για όλες αυτές τις αξίες, για όλους αυτούς τους λόγους, για αυτό που σημαίνει σ’ αυτούς τους καιρούς να υπερασπιζόμαστε, την Ανεξαρτησία μας, την Κυριαρχία μας, την Αξιοπρέπειά μας, επειδή είμαστε ενεργοί και μάχιμοι πιστοί στις συμμετοχικές λαϊκές διαδικασίες, που μ’ αυτές έχουμε χτίσει επί 60 χρόνια μέσα στις πιο αδιανόητες προκλήσεις στις 24 Φλεβάρη 

¡CUBADEBATE VOTA SÍ!

Η Κούβα που παλεύει Ψηφίζει ΝΑΙ!

Λέει, κάποιος άλλος ένας από τους χιλιά­δες …Θα ψηφί­σω Ναι! επει­δή:

Επει­δή ήμουν σε θέση να συμ­με­τέ­χω ελεύ­θε­ρα στη δια­δι­κα­σία διαβούλευσης.

Διό­τι μελέ­τη­σα το κεί­με­νο που εγκρί­θη­κε αρχι­κά από τους βου­λευ­τές, το οποίο δημο­σιεύ­θη­κε μαζι­κά και στην ολό­τη­τά του παντού και πιστεύω ότι αντι­κα­το­πτρί­ζει επαρ­κώς αυτό που συνέ­βη στη δια­δι­κα­σία διαβούλευσης.

Επει­δή απο­τε­λεί την κατάλ­λη­λη βάση για τη θέσπι­ση νόμων που καθι­στούν το Σύνταγ­μά μας βιώ­σι­μο και του προσ­δί­δει τη μέγι­στη δυνα­τή επα­να­στα­τι­κή δύναμη.

Επει­δή έχω εμπι­στο­σύ­νη στο ότι η ηγε­σία του κρά­τους και της κυβέρ­νη­σης, θα παλέ­ψει ακά­μα­τα και στη ρίζα τους τις αρνη­τι­κές εκδη­λώ­σεις που ξέρου­με ότι υπάρ­χουν και θα μπο­ρού­σαν να απο­βούν επι­κίν­δυ­νες για τη συνέ­χι­ση της επα­να­στα­τι­κής διαδικασίας.

Επει­δή ξέρω ότι η πλειο­ψη­φία του λαού θα συμ­με­τά­σχει στους οικο­νο­μι­κούς και κοι­νω­νι­κούς μετα­σχη­μα­τι­σμούς που χρειαζόμαστε.

Για­τί είμαι πει­σμέ­νος ότι η επι­στή­μη και οι επι­στή­μο­νες θα δια­δρα­μα­τί­σουν πιο σημα­ντι­κό ρόλο στην επί­λυ­ση των τρε­χό­ντων και μελ­λο­ντι­κών προβλημάτων.

Επει­δή ξέρω ότι ο λαός θα παίρ­νει πάντο­τε τις σοφό­τε­ρες απο­φά­σεις απέ­να­ντι στις προ­κλή­σεις τόσο από τα έξω όσο και από τα μέσα.

Επει­δή τιμάω τη σημα­σία της Ενό­τη­τας όλων των Κου­βα­νών σε τόσο κρί­σι­μες στιγμές.

Επει­δή έχω εμπι­στο­σύ­νη στην εργα­τι­κή τάξη και στην παρα­γω­γι­κή και μετα­σχη­μα­τι­στι­κή τους ικα­νό­τη­τα όταν γίνο­νται ιδιο­κτή­τες και πρω­τα­γω­νι­στές της υλι­κής και πνευ­μα­τι­κής παραγωγής.

Επει­δή εμπι­στεύ­ο­μαι τη νεο­λαία και τους σπου­δα­στές, με την επα­να­στα­τι­κή τους φύση και την ικα­νό­τη­τά τους να εκτε­λούν τα «μεγά­λα», ξεκι­νώ­ντας από τα καθημερινά.

Για­τί ξέρω καλά ότι το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα της Κού­βας θα είναι το Κόμ­μα που θα παλεύ­ει πρω­το­πο­ρια­κά για το καλό όλων των Κουβανών.

Η 24η-Φεβ-2019, θα γρα­φτεί στην ιστο­ρία της Κού­βας, ως μία από τις πιο σημα­ντι­κές και ένδο­ξες σελί­δες της.

|>περισ­σό­τε­ρες Πλη­ρο­φο­ρί­ες κλπ<|

Επι­κοι­νω­νία — [ FaceBook |>1<|-|>2<| ] — Blog

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο