Άγγελος Τερζάκης

Ο Άγγε­λος Τερ­ζά­κης γεν­νή­θη­κε στο Ναύ­πλιο στις 16 Φεβρουα­ρί­ου 1907 και ήταν γιος του δημάρ­χου της πόλης Δημη­τρί­ου Τερ­ζά­κη. Το 1915 μετα­κό­μι­σε με την υπό­λοι­πη οικο­γέ­νειά του στην Αθή­να, όταν ο πατέ­ρας του εξε­λέ­γη βου­λευ­τής με το κόμ­μα των Φιλε­λευ­θέ­ρων. Σπού­δα­σε νομι­κά στο Πανε­πι­στή­μιο Αθη­νών, ανα­γο­ρεύ­θη­κε διδά­κτο­ρας σε πολύ νεα­ρή ηλι­κία και ακο­λού­θη­σε καριέ­ρα δικη­γό­ρου, παράλ­λη­λα με την … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Άγγε­λος Τερ­ζά­κης.