Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έκθεση στη Βουλή: «στενή κι αδιάβατος, τραχεία η οδός, Νίκος Πλουμπίδης 1902 — 1954» (ΦΩΤΟ)

Τα εγκαί­νια έκθε­σης με αρχεια­κό υλι­κό για τον Νίκο Πλου­μπί­δη πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν το βρά­δυ της Τρί­της, στο Ιδρυ­μα της Βου­λής στην οδό Αμα­λί­ας, από τον πρό­ε­δρό της, Ν. Βού­τση, παρου­σία του πρω­θυ­πουρ­γού Αλ. Τσίπρα.

Την έκθε­ση επι­σκέ­φθη­κε και ξενα­γή­θη­κε σ’ αυτήν από τους επι­με­λη­τές της ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δ. Κουτσούμπας.

 

Η έκθε­ση θα διαρ­κέ­σει ως τις 13 Ιανουα­ρί­ου 2019 και θα λει­τουρ­γεί καθη­με­ρι­νά από τις 10:00 ως τις 19:00, με ελεύ­θε­ρη είσο­δο για το κοινό.

Επιστημονική ημερίδα

Επι­στη­μο­νι­κή ημε­ρί­δα για τον Νίκο Πλου­μπί­δη, με θέμα «Στε­νή κι αδιά­βα­τος, τρα­χεία η οδός. Νίκος Πλου­μπί­δης 1902 — 1954», πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε χτες στο Ιδρυ­μα της Βουλής.

Την ημε­ρί­δα, που είναι η πρώ­τη ενός κύκλου με τον γενι­κό τίτλο «12 Οκτώ­βρη 1944 — Αθή­να Ελεύ­θε­ρη», συντό­νι­σε ο ιστο­ρι­κός και πρό­ε­δρος της Επι­στη­μο­νι­κής Επι­τρο­πής του Ιδρύ­μα­τος της Βου­λής για τον κοι­νο­βου­λευ­τι­σμό και τη δημο­κρα­τία, Τ. Σακελ­λα­ρό­που­λος. Με θέμα «Οι δάσκα­λοι, οικο­νο­μι­κή κρί­ση και ο Νίκος Πλου­μπί­δης. Μία ιστο­ρία απ’ το Μεσο­πό­λε­μο» μίλη­σε ο Χ. Αθα­να­σιά­δης, καθη­γη­τής του Πανε­πι­στη­μί­ου Ιωαν­νί­νων, διευ­θυ­ντής ΠΜΣ. Με θέμα «Ματαί­ω­ση της πολι­τι­κής επι­στρά­τευ­σης: 5 Μαρ­τί­ου 1943» μίλη­σε ο Γ. Μαρ­γα­ρί­της, καθη­γη­τής Σύγ­χρο­νης Ιστο­ρί­ας στο Αρι­στο­τέ­λειο Πανε­πι­στή­μιο Θεσ­σα­λο­νί­κης. Με θέμα «Οι παρά­νο­μοι στην πόλη» μίλη­σε η Ιωάν­να Παπα­θα­να­σί­ου, ιστο­ρι­κός, διευ­θύ­ντρια ερευ­νών στο Εθνι­κό Κέντρο Κοι­νω­νι­κών Ερευ­νών. «Γράμ­μα­τα από τη φυλα­κή. Η δίκη και οι κατα­δί­κες του Ν. Πλου­μπί­δη μέσα από την επι­στο­λο­γρα­φία του, 1953 — 1954», ήταν ο τίτλος της ομι­λί­ας του Β. Καρα­μα­νω­λά­κη, επί­κου­ρου καθη­γη­τή Ιστο­ρί­ας στο ΕΚΠΑ, προ­έ­δρου του ιστο­ρι­κού αρχεί­ου του ΕΚΠΑ. «Μετά τον εμφύ­λιο: Η επά­νο­δος της αρι­στε­ράς στην κοι­νο­βου­λευ­τι­κή ζωή», ήταν ο τίτλος της ομι­λί­ας του Ηλ. Νικο­λα­κό­που­λου, ομό­τι­μου καθη­γη­τή του ΕΚΠΑ. Στην εκδή­λω­ση παρα­βρέ­θη­κε ο γιος του τιμώ­με­νου, Δ. Πλου­μπί­δης. Πρέ­πει να σημειω­θεί, πάντως, πως ορι­σμέ­νες παρεμ­βά­σεις στην ημε­ρί­δα ανα­λώ­θη­καν στο να παρου­σιά­ζουν μια διαρ­κή όσο και μακριά από την ιστο­ρι­κή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα αντι­πα­ρά­θε­ση ανά­με­σα στον Ν. Πλου­μπί­δη και το ΚΚΕ, προ­σπα­θώ­ντας να συν­δέ­σουν την προ­σω­πι­κό­τη­τα του Ν. Πλου­μπί­δη, ο οποί­ος πέθα­νε υπε­ρα­σπι­ζό­με­νος το ΚΚΕ μπρο­στά στο εκτε­λε­στι­κό από­σπα­σμα, με μετα­γε­νέ­στε­ρες επι­λο­γές «μετα­νοη­μέ­νων κομ­μου­νι­στών» που σε διά­φο­ρες φάσεις της Ιστο­ρί­ας του Κόμ­μα­τος επι­χεί­ρη­σαν τη σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κο­ποί­η­σή του ή ακό­μα και τη διά­λυ­σή του. Δηλα­δή, μια προ­σπά­θεια η Ιστο­ρία του κομ­μου­νι­στι­κού κινή­μα­τος, μέρος της οποί­ας απο­τε­λεί και ο Ν. Πλου­μπί­δης, να «δια­βα­στεί» με τέτοιον τρό­πο που να δικαιο­λο­γεί επι­λο­γές μετα­γε­νέ­στε­ρες οπορ­του­νι­στι­κών δυνά­με­ων και του σημε­ρι­νού κυβερ­νη­τι­κού κόμ­μα­τος. Δεν έλει­ψε επί­σης η προ­σπά­θεια να αξιο­ποι­η­θεί το τρα­γι­κό γεγο­νός των άδι­κων κατη­γο­ριών που απο­δό­θη­καν στον Ν. Πλου­μπί­δη από την τότε ηγε­σία του Κόμ­μα­τος και να τοπο­θε­τη­θεί το γεγο­νός έξω από το ιστο­ρι­κό πλαί­σιο και τις δύσκο­λες συν­θή­κες της επο­χής. Βεβαί­ως οι συν­θή­κες αυτές δεν δικαιο­λο­γούν τις όποιες άδι­κες κατη­γο­ρί­ες, για τις οποί­ες άλλω­στε έχουν τοπο­θε­τη­θεί παλιό­τε­ρα αλλά και πρό­σφα­τα Κομ­μα­τι­κά σώμα­τα, αλλά εξη­γούν ότι δεν πρό­κει­ται για κάποιου είδους ψυχο­λο­γι­κό «κυνή­γι του εσω­τε­ρι­κού εχθρού», όπως ειπώ­θη­κε. Σε κάθε περί­πτω­ση, όπως τόνι­σε και στην παρέμ­βα­σή του ο Γ. Μαρ­γα­ρί­της, ο Νίκος Πλου­μπί­δης και η δρά­ση του σε διά­φο­ρες στιγ­μές της ταξι­κής πάλης δεν μπο­ρούν να ιδω­θούν έξω από την Ιστο­ρία του ΚΚΕ, τα 100 χρό­νια του οποί­ου συμπλη­ρώ­νο­νται σε έναν περί­που μήνα.

ploumpidis1 ploumpidis2 ploumpidis3 ploumpidis4

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο