Super League — Play Off: Στην τελική ευθεία με κορύφωση των ανταγωνισμών

Super League — Play Off: Στην τελική ευθεία με κορύφωση των ανταγωνισμών

Η πρε­μιέ­ρα των πλέι οφ υπήρ­ξε αντανάκλαση…
Πούτιν: Δεν σχηματίζουμε στρατιωτική συμμαχία με την Κίνα
Ο Δ. Κουτσούμπας στην «Καθημερινή»: «Όσο πιο δυνατό το ΚΚΕ, τόσο μεγαλύτερο το κέρδος για το λαό»
Οι πραγματικοί «σουλατσαδόροι»

Οι πραγματικοί «σουλατσαδόροι»

Σχό­λιο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Οι μεγα­λειώ­δεις κινη­το­ποι­ή­σεις στη…
Ν. Σοφιανός: «Η πιο συγκλονιστική δημοσκόπηση ήταν οι δρόμοι, με έναν κόσμο που τη θλίψη του την έκανε διεκδίκηση»
Τι έγινε στον κόσμο και στην Ελλάδα σαν σήμερα 26 Μαρτίου;

Τι έγινε στον κόσμο και στην Ελλάδα σαν σήμερα 26 Μαρτίου;

 Σαν σήμε­ρα 26 Μαρ­τί­ου — Μια ματιά στην…
Super League — Play Off: Στην τελική ευθεία με κορύφωση των ανταγωνισμών Super League — Play Off: Στην…
Πούτιν: Δεν σχηματίζουμε στρατιωτική συμμαχία με την Κίνα Πού­τιν: Δεν σχη­μα­τί­ζου­με στρα­τιω­τι­κή συμ­μα­χία με…
Ο Δ. Κουτσούμπας στην «Καθημερινή»: «Όσο πιο δυνατό το ΚΚΕ, τόσο μεγαλύτερο το κέρδος για το λαό» Ο Δ. Κου­τσού­μπας στην «Καθη­με­ρι­νή»: «Όσο…
Οι πραγματικοί «σουλατσαδόροι» Οι πραγ­μα­τι­κοί «σου­λα­τσα­δό­ροι»
Ν. Σοφιανός: «Η πιο συγκλονιστική δημοσκόπηση ήταν οι δρόμοι, με έναν κόσμο που τη θλίψη του την έκανε διεκδίκηση» Ν. Σοφια­νός: «Η πιο συγκλο­νι­στι­κή δημοσκόπηση…
Τι έγινε στον κόσμο και στην Ελλάδα σαν σήμερα 26 Μαρτίου; Τι έγι­νε στον κόσμο και στην…
atexnostxt

Cafè-Bιβλιοπωλείο Σύγχρονης Εποχής: Παρουσίαση του βιβλίου της Ντολόρες Ιμπάρουρι “¡No Pasarán! Δεν θα περάσουν. Η αυτοβιογραφία της La Pasionaria”

Στην παρου­σί­α­ση του βιβλί­ου της Ντο­λό­ρες Ιμπα­ρού­ρι «¡No Pasarán! Δεν θα περά­σουν. Η αυτο­βιο­γρα­φία της La Pasionaria» καλούν η «Σύγ­χρο­νη…

Τρεις συλλαβές η αγάπη

Γρά­φει η Χαρού­λα Βερί­γου (Ζωή Δικταί­ου) Χορέ­ψα­νε οι τελευ­ταί­ες ώρες, στ’ αρμυ­ρί­κια, θαλασ­σο­πού­λια, έρη­μη ακτή, φιλιά στα χέρια, τώρα οι…

«Ένα κοπάδ’ μαλλί απ’ κάτ’»

Γρά­φει ο Χρή­στος Α. Τού­μπου­ρος // Κατα­πώς δια­τυ­πώ­νε­ται το ερώ­τη­μα «τον είδες με τα μάτια σου για­γιά τον βασι­λέα», έτσι…

Ταξίδι στο χρόνο με την Εύα Φάμπα

Η διε­θνώς κατα­ξιω­μέ­νη σολίστ κλα­σι­κής κιθά­ρας, σε συνε­χή ανα­ζή­τη­ση μέσα από μονο­πά­τια δια­φο­ρε­τι­κών μου­σι­κών δρό­μων, δημιουρ­γός και ερμη­νεύ­τρια, δασκά­λα γυναίκα…

Ιωσήφ Σ. Ιωσηφίδης: Εντός των Τειχών

Ανά­στα­τοι οι εντός των τει­χών ποι­η­τές, στο πλάι η πλά­νη χορεύ­ει σαν Σαλώ­μη, ένας κωμι­κός με αμφί­ε­ση τρα­γω­δού, κρι­τι­κοί, που…

Ολυμπία Θεοδοσίου: Η Δακτυλήθρα

Το κορί­τσι μόλις αντί­κρι­σε, μέσα στο συρ­τά­ρι της παλιάς ξύλι­νης σιφο­νιέ­ρας, το σιδε­ρέ­νιο κου­τί με τα ραφτι­κά της για­γιάς της,…

ΔΑΝΤΗΣ – ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Γρά­φει ο Γιώρ­γος Βαβί­τσας Ο Ντά­ντε Αλι­γκιέ­ρι (1265–1321) γεν­νή­θη­κε στη Φλω­ρε­ντία σε μια περί­ο­δο που η πόλη είχε γίνει μια…

Ολυμπία Θεοδοσίου: Η Δακτυλήθρα

Το κορί­τσι μόλις αντί­κρι­σε, μέσα στο συρ­τά­ρι της παλιάς ξύλι­νης σιφο­νιέ­ρας, το σιδε­ρέ­νιο κου­τί με τα ραφτι­κά της για­γιάς της,…

Αλέκος Χατζηκώστας: Η πρώτη απόλυση

Ο λογι­στής πάτη­σε τελι­κά το κου­μπί. Μία απλή- συνη­θι­σμέ­νη κίνη­­ση- στον πολυ­δια­φη­μι­σμέ­νο ψηφια­κό μας κόσμο. Η αίτη­ση συντα­ξιο­δό­τη­σης, ακο­λού­θη­σε αυτήν…

Ο Μαξίμ Γκόρκι και το Παιδί… — 20 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα για τα δικαιώματα του παιδιού

Επι­μέ­λεια Τασ­σώ Γαΐ­λα // Αρθρο­­γρά­­φος-Ερευ­­νή­­τρια 20 Νοεμ­βρί­ου: καθιε­ρω­μέ­νη Παγκό­σμια Ημέ­ρα Δια­κή­ρυ­ξης και Υπο­γρα­φής της σύμ­βα­σης για τα δικαιώ­μα­τα του παι­διού ενώ σε…

Δημήτρης Βαλαής: Η συμβουλή

Αχ βρε ζωή παλιο­ζωή πώς με ξεγέ­λα­σες δίπλα μου πέρα­σες. Άλλα μού έτα­ξες μα εσύ με πέτα­ξες στο βούρ­κο μέσα…

Ιωσήφ Σ. Ιωσηφίδης: Εντός των Τειχών

Ανά­στα­τοι οι εντός των τει­χών ποι­η­τές, στο πλάι η πλά­νη χορεύ­ει σαν Σαλώ­μη, ένας κωμι­κός με αμφί­ε­ση τρα­γω­δού, κρι­τι­κοί, που…

Μικρή ποιητική ανθολογία: Το περίπτερο

Γρά­φει και επι­λέ­γει ο Ειρη­ναί­ος Μαρά­κης // Το περί­πτε­ρο, δηλα­δή το μικρο­κα­τά­στη­μα που που­λά­ει διά­φο­ρα αντι­κεί­με­να καθη­με­ρι­νής χρή­σης και το…

Αλεξάντρ Πούσκιν: Ο νέγρος προπάππος μου κι εγώ…

 Γρά­φει η Τασ­σώ Γαΐ­λα // Αρθρο­­γρά­­φος-Ερευ­­νή­­τρια Παγκό­σμια ημέ­ρα Ρωσι­κής γλώσ­σας η 6η Ιου­νί­ου, Ρωσι­κής γλώσ­σας της κορω­νί­δας των σλα­βι­κών γλωσ­σών και μουσικότερης…

Κανένας λόγος ανησυχίας…

Όπως και να το κάνεις, και μόνο η εμφά­νι­ση του διοι­κη­τή της ΤτΕ και όλων των διοι­κη­τών των λεγό­με­νων συστημικών…

Η Credit Suisse εξαγοράστηκε από τη UBS

Η UBS εξα­γό­ρα­σε την Credit Suisse, ανα­κοί­νω­σαν σήμε­ρα οι αρχές της Ελβε­τί­ας, σε μια προ­σπά­θεια να δια­σω­θεί η τρά­πε­ζα που…

Super League — Play Off: Στην τελική ευθεία με κορύφωση των ανταγωνισμών
Αθλη­τι­κά Προ­τει­νό­με­νο

Super League — Play Off: Στην τελική ευθεία με κορύφωση των ανταγωνισμών

Η πρε­μιέ­ρα των πλέι οφ υπήρ­ξε αντα­νά­κλα­ση του οξυ­μέ­νου κλί­μα­τος και του «πολέ­μου» συμ­φε­ρό­ντων, λίγο πριν το φινά­λε της σεζόν…
«Τα μπακαλιαράκια του Αρίστου», ο… ναός του μπακαλιάρου στη Θεσσαλονίκη
Κοι­νω­νία Προ­τει­νό­με­νο

«Τα μπακαλιαράκια του Αρίστου», ο… ναός του μπακαλιάρου στη Θεσσαλονίκη

Στα Λαδά­δι­κα, απέ­να­ντι από το λιμά­νι της Θεσ­σα­λο­νί­κης, τα μέλη της οικο­γέ­νειας Κερα­νί­δη σε πλή­ρη απαρ­τία τρέ­χουν και …δεν φτάνουν…
Με αυτοκόλλητο για το έγκλημα στα Τέμπη παρέλασαν πολλά σχολεία της Λάρισας (ΦΩΤΟ)
Κοι­νω­νία Προ­τει­νό­με­νο

Με αυτοκόλλητο για το έγκλημα στα Τέμπη παρέλασαν πολλά σχολεία της Λάρισας (ΦΩΤΟ)

Το μήνυ­μα ότι «το έγκλη­μα στα Τέμπη δεν θα συγκα­λυ­φθεί» έστει­λαν οι μαθη­τές της Λάρι­σας που συμ­με­τεί­χαν στην παρέ­λα­ση της…
Ανακοίνωση ΤΕ Λακωνίας του ΚΚΕ για την υπόθεση βιασμού 13χρονου κοριτσιού
Κοι­νω­νία Προ­τει­νό­με­νο

Ανακοίνωση ΤΕ Λακωνίας του ΚΚΕ για την υπόθεση βιασμού 13χρονου κοριτσιού

“Να μη συνη­θί­σου­με ως «κανο­νι­κό­τη­τα» ένα παι­δί να πει­νά­ει, να δου­λεύ­ει, να μην πηγαί­νει σχο­λείο, να κακο­ποιεί­ται!” τονί­ζει σε ανακοίνωση…
Προφυλακίστηκαν οι δύο από τους τρεις κατηγορούμενους για την υπόθεση της 14χρονης από δομή της Νέας Σμύρνης
Κοι­νω­νία Προ­τει­νό­με­νο

Προφυλακίστηκαν οι δύο από τους τρεις κατηγορούμενους για την υπόθεση της 14χρονης από δομή της Νέας Σμύρνης

Προ­φυ­λα­κι­στέ­οι κρί­θη­καν μετά τις απο­λο­γί­ες τους, οι δύο από τους τρεις κατη­γο­ρού­με­νους για την υπό­θε­ση σεξουα­λι­κής κακο­ποί­η­σης και εκμε­τάλ­λευ­σης 14χρονης…
Παστός μπακαλιάρος: Πώς τον επιλέγουμε και πώς τον ξαλμυρίζουμε
Κοι­νω­νία

Παστός μπακαλιάρος: Πώς τον επιλέγουμε και πώς τον ξαλμυρίζουμε

Δεν είπε κανείς ότι είναι εύκο­λη δου­λειά να φτιά­ξεις παστό μπα­κα­λιά­ρο τηγα­νη­τό για την 25η Μαρ­τί­ου. Δεν φτά­νει το ξαλμύρισμα,…

Αλλάζει σήμερα, Κυριακή 26 Μάρτη, η ώρα: Μια ώρα μπροστά οι δείκτες
Επι­και­ρό­τη­τα

Αλλάζει σήμερα, Κυριακή 26 Μάρτη, η ώρα: Μια ώρα μπροστά οι δείκτες

Σήμε­ρα, Κυρια­κή 26 Μαρ­τί­ου 2023, θα αλλά­ξει η ώρα με τα ρολό­για να γυρί­ζουν μία ώρα μπρο­στά καθώς θα περάσουμε…
ΗΠΑ: 5 νεκροί, 6 αγνοούμενοι από την έκρηξη σε σοκολατοβιομηχανία στην Πενσιλβάνια
Επι­και­ρό­τη­τα

ΗΠΑ: 5 νεκροί, 6 αγνοούμενοι από την έκρηξη σε σοκολατοβιομηχανία στην Πενσιλβάνια

Εκρη­ξη σε σοκο­λα­το­βιο­μη­χα­νία στην Πεν­σιλ­βά­νια σκό­τω­σε του­λά­χι­στον 5 ανθρώ­πους, ενώ 6 αγνο­ού­νται, καθώς τα σωστι­κά συνερ­γεία εξα­κο­λου­θούν να ψάχνουν στα…
Σύγχρονη Εποχή: Παρουσίαση του βιβλίου του Φώντα Λάδη “Τα τραγούδια του νόμου και της τάξης”
Βιβλιο­πα­ρου­σιά­σεις Επι­και­ρό­τη­τα

Σύγχρονη Εποχή: Παρουσίαση του βιβλίου του Φώντα Λάδη “Τα τραγούδια του νόμου και της τάξης”

Δευ­τέ­ρα 27 Μάρ­τη 2023, στις 7 μ.μ., στο cafè-βιβλιο­πω­λείο της Σύγ­χρο­νης Επο­χής (Μαυ­ρο­κορ­δά­του 3 Αθή­να) Θα μιλή­σουν: Ελέ­νη Μηλια­ρο­νι­κο­λά­κη, μέλος…
Δήλωση του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δ. Κουτσούμπα για την επέτειο της Επανάστασης του 1821
Επι­και­ρό­τη­τα Προ­τει­νό­με­νο

Δήλωση του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δ. Κουτσούμπα για την επέτειο της Επανάστασης του 1821

Σε δήλω­ση του για την επέ­τειο της Επα­νά­στα­σης του 1821, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας ανα­φέ­ρει: «Η…
ΚΚΕ: Ανακοίνωση για την επέτειο της Επανάστασης του 1821
Επι­και­ρό­τη­τα Ιστο­ρία Προ­τει­νό­με­νο

ΚΚΕ: Ανακοίνωση για την επέτειο της Επανάστασης του 1821

Σε ανα­κοί­νω­ση για την επέ­τειο της Επα­νά­στα­σης του 1821 το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ σημειώ­νει: Η αστι­κή εθνικοαπελευθερωτική…
Χρυσαυγίτικο παραλήρημα του σεσημασμένου ακροδεξιού Φαήλου Κρανιδιώτη
Επι­και­ρό­τη­τα

Χρυσαυγίτικο παραλήρημα του σεσημασμένου ακροδεξιού Φαήλου Κρανιδιώτη

Σε χρυ­σαυ­γί­τι­κο παρα­λή­ρη­μα προ­έ­βη χθες, κατά την διάρ­κεια της εκπο­μπής «Πρό­σω­πο με Πρό­σω­πο» στον ΑΝΤ1, ο γνω­στός ακρο­δε­ξιός Φαή­λος Κρανιδιώτης.…
atexnostxt