Προσοχή! Έρχονται μπουρίνια με σφοδρές καταιγίδες και κεραυνούς στη χώρα

Προσοχή! Έρχονται μπουρίνια με σφοδρές καταιγίδες και κεραυνούς στη χώρα

Συνε­χί­ζε­ται η κακο­και­ρία στη χώρα, με έντονες…
Αρκούδα με τα δύο μωρά της βρέθηκε στο κέντρο της Καστοριάς

Αρκούδα με τα δύο μωρά της βρέθηκε στο κέντρο της Καστοριάς

Μια πρω­τό­γνω­ρη κατά­στα­ση κλή­θη­κε να δια­χει­ρι­στεί, αργά…
ΕΟΔΥ: Ανακοίνωση για το νέο ζωονόσο ιό Langya

ΕΟΔΥ: Ανακοίνωση για το νέο ζωονόσο ιό Langya

Για ζωο­νό­σο (μετα­φο­ρά από ζώο σε άνθρωπο)…
Πέθανε ο «πατέρας» του «μικρού Νικόλα», Ζαν-Ζακ Σεμπέ

Πέθανε ο «πατέρας» του «μικρού Νικόλα», Ζαν-Ζακ Σεμπέ

Ο Γάλ­λος σκι­τσο­γρά­φος Ζαν-Ζακ Σεμπέ, γνω­στός για…
Στο Ναύπλιο «χτυπά η καρδιά» του βιβλίου — Οι εκδόσεις Ατέχνως είναι εκεί

Στο Ναύπλιο «χτυπά η καρδιά» του βιβλίου — Οι εκδόσεις Ατέχνως είναι εκεί

Με μεγά­λη συμ­με­το­χή κόσμου συνε­χί­ζε­ται η Έκθεση…
ΚΚΕ Ευρωβουλή: Ερώτηση για τις παρακολουθήσεις από την ΕΥΠ και την χρήση κατασκοπευτικού λογισμικού
Προσοχή! Έρχονται μπουρίνια με σφοδρές καταιγίδες και κεραυνούς στη χώρα Προ­σο­χή! Έρχο­νται μπου­ρί­νια με σφο­δρές καταιγίδες…
Αρκούδα με τα δύο μωρά της βρέθηκε στο κέντρο της Καστοριάς Αρκού­δα με τα δύο μωρά της…
ΕΟΔΥ: Ανακοίνωση για το νέο ζωονόσο ιό Langya ΕΟΔΥ: Ανα­κοί­νω­ση για το νέο ζωονόσο…
Πέθανε ο «πατέρας» του «μικρού Νικόλα», Ζαν-Ζακ Σεμπέ Πέθα­νε ο «πατέ­ρας» του «μικρού Νικόλα»,…
Στο Ναύπλιο «χτυπά η καρδιά» του βιβλίου — Οι εκδόσεις Ατέχνως είναι εκεί Στο Ναύ­πλιο «χτυ­πά η καρ­διά» του…
ΚΚΕ Ευρωβουλή: Ερώτηση για τις παρακολουθήσεις από την ΕΥΠ και την χρήση κατασκοπευτικού λογισμικού ΚΚΕ Ευρω­βου­λή: Ερώ­τη­ση για τις παρακολουθήσεις…
atexnostxt

Ο Δ. Κουτσούμπας για τον Στ. Ξαρχάκο: «Η τέχνη σου ημερεύει την ψυχή και εξυψώνει τον άνθρωπο»

Τιμη­τι­κή εκδή­λω­ση για τον μεγά­λο μου­σι­κο­συν­θέ­τη Σταύ­ρο Ξαρ­χά­κο, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε το βρά­δυ της Δευ­τέ­ρας στο Περι­στέ­ρι γεμί­ζο­ντας με δικές του αγα­πη­μέ­νες μελωδίες…

Αντώνης Ε. Χαριστός: Δυο σταγόνες μέλι

Δυο στα­γό­νες μέλι κόλ­λη­σαν στις άκρες των χει­λιών, καθώς το αίμα, στις ροζια­σμέ­νες σακού­λες, φού­σκω­νε και ξεφού­σκω­νε, σαν τη δερμάτινη…

Γιάννης Σμίχελης: Αυτοπροδοσία

Δια­βά­ζε­τε πρώ­τα την πρώ­τη στή­λη, ως το ποί­η­μα της αστρα­πιαί­ας έμπνευ­σης, της στιγ­μής, του αυθόρ­μη­του. Κατό­πιν δια­βά­ζε­τε την δεύ­τε­ρη στήλη…

Αλέκος Χατζηκώστας: Η πρώτη απόλυση

Ο λογι­στής πάτη­σε τελι­κά το κου­μπί. Μία απλή- συνη­θι­σμέ­νη κίνη­­ση- στον πολυ­δια­φη­μι­σμέ­νο ψηφια­κό μας κόσμο. Η αίτη­ση συντα­ξιο­δό­τη­σης, ακο­λού­θη­σε αυτήν…

Γεωργία Καλαμποκά: Η καρφίτσα

«Μέρια­σε βρά­χε να δια­βώ…». Απαγ­γέ­λο­ντας δυνα­τά, για εκα­το­στή φορά απ΄ το πρωί, το ποί­η­μά μου για την γιορ­τή του σχολείου,…

Ο Μαξίμ Γκόρκι και το Παιδί… — 20 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα για τα δικαιώματα του παιδιού

Επι­μέ­λεια Τασ­σώ Γαΐ­λα // Αρθρο­­γρά­­φος-Ερευ­­νή­­τρια 20 Νοεμ­βρί­ου: καθιε­ρω­μέ­νη Παγκό­σμια Ημέ­ρα Δια­κή­ρυ­ξης και Υπο­γρα­φής της σύμ­βα­σης για τα δικαιώ­μα­τα του παι­διού ενώ σε…

Αντώνης Ε. Χαριστός: Δυο σταγόνες μέλι

Δυο στα­γό­νες μέλι κόλ­λη­σαν στις άκρες των χει­λιών, καθώς το αίμα, στις ροζια­σμέ­νες σακού­λες, φού­σκω­νε και ξεφού­σκω­νε, σαν τη δερμάτινη…

Γιάννης Σμίχελης: Αυτοπροδοσία

Δια­βά­ζε­τε πρώ­τα την πρώ­τη στή­λη, ως το ποί­η­μα της αστρα­πιαί­ας έμπνευ­σης, της στιγ­μής, του αυθόρ­μη­του. Κατό­πιν δια­βά­ζε­τε την δεύ­τε­ρη στήλη…

Γρηγόρης Σακαλής: Μήπως

Γρά­φω σχε­δόν κάθε μέρα προ­σπα­θώ να γίνο­μαι όλο και καλύ­τε­ρος κι ύστε­ρα τα στέλ­νω στις συντα­κτι­κές επι­τρο­πές άλλο­τε παίρ­νουν την…

Ειρηναίος Μαράκης: ΓΥΝΑΙΚΟΚΤΟΝΙΑ

ΓΥΝΑΙΚΟΚΤΟΝΙΑ Μέσα στο ίδιο μου το σπί­τι. Στην κου­ζί­να που με αγά­πη τόσο πιστά υπη­ρέ­τη­σα. Εκεί με σκό­τω­σε. Το πρωί…

Αλέκος Χατζηκώστας: Σαν

Σαν κόκ­κι­νο λου­λού­δι που επι­μέ­νει μέσα στον αδιά­φο­ρο λιβα­δί­σιο αέρα… Σαν τ’ άνθη τα πολύ­χρω­μα που συνυ­πάρ­χουν στο ανθο­δο­χείο των…

BY THE PEOPLE, FOR THE PEOPLE

Οι αλλα­γές που κάπο­τε ορα­μα­τί­στη­κα ήρθα­νε επι­τέ­λους Βαθύ μπλε ο ουρα­νός κοι­νω­νι­κή τού­τη η δικαιο­σύ­νη By the people, for the…

Αλεξάντρ Μπλοκ, σημάδεψε ανεξίτηλα τη ρωσική ποίηση και της άνοιξε νέους δρόμους

Κεί­με­να — Μετά­φρα­ση ποι­η­μά­των Χρυ­σάν­θη Κακου­λί­δου // Φιλό­λο­γος, πρό­ε­δρος της Εται­ρί­ας Γραμ­μά­των & Τεχνών <Νέος Πνευ­μα­τι­κός Κύκλος>, μετα­φρά­στρια Ρωσι­κής γλώσσας.…

Αλεξάντρ Πούσκιν: Ο νέγρος προπάππος μου κι εγώ…

 Γρά­φει η Τασ­σώ Γαΐ­λα // Αρθρο­­γρά­­φος-Ερευ­­νή­­τρια Παγκό­σμια ημέ­ρα Ρωσι­κής γλώσ­σας η 6η Ιου­νί­ου, Ρωσι­κής γλώσ­σας της κορω­νί­δας των σλα­βι­κών γλωσ­σών και μουσικότερης…

Σαμπαχατίν Αλί, Τούρκος συγγραφέας (1907–1948) 

 Γρά­φει η Τασ­σώ Γαΐ­λα // Αρθρο­­γρά­­φος-Ερευ­­νή­­τρια Ο Σαμπα­χα­τίν Αλί (Τουρκ: Sabahattin Ali) ήταν Τούρ­κος μυθι­στο­ριο­γρά­φος, συγ­γρα­φέ­ας, ποι­η­τής και δημο­σιο­γρά­φος και απο­τε­λεί έναν…

Φεύγουν τα ΚΤΕΛ από τον Κηφισό — Νέο φαραωνικό έργο εν όψει…
Κοι­νω­νία

Φεύγουν τα ΚΤΕΛ από τον Κηφισό — Νέο φαραωνικό έργο εν όψει…

Στα πρό­τυ­πα μικρών αερο­δρο­μί­ων θα κατα­σκευα­στεί ο νέος σταθ­μός των ΚΤΕΛ στον Ελαιώ­να που θα συνε­νώ­σει τις υπη­ρε­σί­ες των δύο…
Όλα τα ΄χε η Μαριορή …έρχονται και ιπτάμενα ταξί στην Ελλάδα
Επι­και­ρό­τη­τα Επι­στή­μη

Όλα τα ΄χε η Μαριορή …έρχονται και ιπτάμενα ταξί στην Ελλάδα

Όσοι πιστοί προ­σέλ­θε­τε! Η Orama Ventures LLC ανα­κοι­νώ­νει ένα «πρω­το­πο­ρια­κό εθνι­κό δίκτυο στην Ευρώ­πη «για την παρο­χή υπη­ρε­σιών προηγ­μέ­νης αεροκινητικότητας…
Αρκούδα με τα δύο μωρά της βρέθηκε στο κέντρο της Καστοριάς
Κοι­νω­νία Προ­τει­νό­με­νο

Αρκούδα με τα δύο μωρά της βρέθηκε στο κέντρο της Καστοριάς

Μια πρω­τό­γνω­ρη κατά­στα­ση κλή­θη­κε να δια­χει­ρι­στεί, αργά χθες το βρά­δυ, η Ομά­δα Άμε­σης Επέμ­βα­σης Καστο­ριάς, με αφορ­μή την εμφά­νι­ση αρκούδας…
ΕΟΔΥ: Ανακοίνωση για το νέο ζωονόσο ιό Langya
Επι­και­ρό­τη­τα Προ­τει­νό­με­νο Υγεία

ΕΟΔΥ: Ανακοίνωση για το νέο ζωονόσο ιό Langya

Για ζωο­νό­σο (μετα­φο­ρά από ζώο σε άνθρω­πο) κάνει λόγο ο ΕΟΔΥ σχε­τι­κά με τον νέο ιό που ονο­μά­ζε­ται Langya henipavirus…
Στα play off του Europa League ο Ολυμπιακός — Αποκλείστηκαν Άρης και Παναθηναϊκός
Αθλη­τι­κά Κοι­νω­νία Προ­τει­νό­με­νο

Στα play off του Europa League ο Ολυμπιακός — Αποκλείστηκαν Άρης και Παναθηναϊκός

Ο Ολυ­μπια­κός έδει­ξε τάσεις αυτο­χει­ρί­ας στη Σλο­βα­κία, αλλά κατά­φε­ρε, έστω και στα πέναλ­τι, να πάρει την πρό­κρι­ση για τα πλέι-οφ…
Αυξημένος ο κίνδυνος κατάγματος στο ισχίο για τις γυναίκες που κάνουν φυτοφαγική διατροφή
Προ­τει­νό­με­νο Υγεία

Αυξημένος ο κίνδυνος κατάγματος στο ισχίο για τις γυναίκες που κάνουν φυτοφαγική διατροφή

Οι γυναί­κες που κάνουν φυτο­φα­γι­κή δια­τρο­φή, έχουν 33% μεγα­λύ­τε­ρο κίν­δυ­νο να πάθουν κάταγ­μα στο ισχίο (γοφό), σε σχέ­ση με όσες…
Από τη δράση αντισοβιετικών-εθνικιστικών δυνάμεων στο έδαφος της Ουκρανίας στα τέλη της δεκαετίας του ‘30 (Ντοκουμέντο)

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Ο συνε­χι­ζό­με­νος ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος στην Ουκρα­νία φέρ­νει στην επι­φά­νεια μιας σει­ρά ιστο­ρι­κά ζητή­μα­τα σχε­τι­κά με τη…

Όλη η εξουσία στα Σοβιέτ!

1917 — Στις 16 και 17 Ιού­λη πραγ­μα­το­ποιού­νται μαζι­κές εργα­τι­κές δια­δη­λώ­σεις στην πρω­τεύ­ου­σα της Ρωσί­ας, Πετρού­πο­λη, με βασι­κό σύν­θη­μα «Όλη…

90 χρόνια από τη γέννηση του Καμίλο Σιενφουέγος

Γιος Ισπα­νών μετα­να­στών, ο Καμί­λο Σιεν­φου­έ­γος Γορ­ρια­ράν γεν­νή­θη­κε στις 6 Φεβρουα­ρί­ου 1932 στην Αβά­να. Υπήρ­ξε από τις εμβλη­μα­τι­κό­τε­ρες προ­σω­πι­κό­τη­τες της…

Ανορθολογισμός άλλων εποχών: «Δι’ ερεύνας υδάτων δεν πρέπει να χρησιμοποιώνται ραβδοσκόποι αλλ’ επιστήμονες γεωλόγοι»

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας //  Η συζή­τη­ση σχε­τι­κά με την ανα­γκαιό­τη­τα του εμβο­λια­σμού και τα όσα ανορ­θο­λο­γι­κά «επι­χει­ρή­μα­τα» προ­βάλ­λο­νται από ορι­σμέ­νες πλευρές…

Συνελήφθη ο Ουκρανός στρατιωτικός που τηλεφωνούσε και χλεύαζε μητέρες νεκρών Ρώσων στρατιωτών
Επι­και­ρό­τη­τα

Συνελήφθη ο Ουκρανός στρατιωτικός που τηλεφωνούσε και χλεύαζε μητέρες νεκρών Ρώσων στρατιωτών

Στα χέρια του ρωσι­κού στρα­τού φέρε­ται να βρί­σκε­ται ο Ουκρα­νός στρα­τιω­τι­κός Ιβάν Ζελέζ­νιακ (Ivan Zeleznyak), ο οποί­ος εμφα­νί­ζο­νταν σε βίντεο…
Έλληνες ιδιοκτήτες οχημάτων έχουν ιδρύσει εταιρείες «φαντάσματα» στη Βουλγαρία ‑μπλόκο της ΑΑΔΕ
Επι­και­ρό­τη­τα

Έλληνες ιδιοκτήτες οχημάτων έχουν ιδρύσει εταιρείες «φαντάσματα» στη Βουλγαρία ‑μπλόκο της ΑΑΔΕ

Σαφά­ρι ‑λένε- ετοι­μά­ζει η ΑΑΔΕ, μετά τη συνερ­γα­σία που ανα­κοι­νώ­θη­κε με την αντί­στοι­χη υπη­ρε­σία της Βουλ­γα­ρί­ας, περι­λαμ­βά­νει μετα­ξύ άλλων και…
ΤΟ Βιομηχανίας Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ: Η νίκη των εργαζόμενων της “ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ” είναι υπόθεση ολόκληρης της εργατικής τάξης
Επι­και­ρό­τη­τα

ΤΟ Βιομηχανίας Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ: Η νίκη των εργαζόμενων της “ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ” είναι υπόθεση ολόκληρης της εργατικής τάξης

Την αμέ­ρι­στη συμπα­ρά­στα­ση στον δίκαιο αγώ­να των εργα­ζό­με­νων της «ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ» εκφρά­ζει η Τομε­α­κή Οργά­νω­ση Βιο­μη­χα­νί­ας της ΚΟ Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας του…
Όλα τα ΄χε η Μαριορή …έρχονται και ιπτάμενα ταξί στην Ελλάδα
Επι­και­ρό­τη­τα Επι­στή­μη

Όλα τα ΄χε η Μαριορή …έρχονται και ιπτάμενα ταξί στην Ελλάδα

Όσοι πιστοί προ­σέλ­θε­τε! Η Orama Ventures LLC ανα­κοι­νώ­νει ένα «πρω­το­πο­ρια­κό εθνι­κό δίκτυο στην Ευρώ­πη «για την παρο­χή υπη­ρε­σιών προηγ­μέ­νης αεροκινητικότητας…
Προσοχή! Έρχονται μπουρίνια με σφοδρές καταιγίδες και κεραυνούς στη χώρα
Επι­και­ρό­τη­τα Προ­τει­νό­με­νο

Προσοχή! Έρχονται μπουρίνια με σφοδρές καταιγίδες και κεραυνούς στη χώρα

Συνε­χί­ζε­ται η κακο­και­ρία στη χώρα, με έντο­νες βρο­χές και καται­γί­δες να εκδη­λώ­νο­νται από το μεση­μέ­ρι και το από­γευ­μα στα ηπειρωτικά…
ΕΟΔΥ: Ανακοίνωση για το νέο ζωονόσο ιό Langya
Επι­και­ρό­τη­τα Προ­τει­νό­με­νο Υγεία

ΕΟΔΥ: Ανακοίνωση για το νέο ζωονόσο ιό Langya

Για ζωο­νό­σο (μετα­φο­ρά από ζώο σε άνθρω­πο) κάνει λόγο ο ΕΟΔΥ σχε­τι­κά με τον νέο ιό που ονο­μά­ζε­ται Langya henipavirus…
atexnostxt