Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έκθεση OHE: 93% των παιδιών στον κόσμο κάτω των 15 ετών, αναπνέουν μολυσμένο αέρα

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της //

Ο μολυ­σμέ­νος αέρας οδη­γεί κάθε χρό­νο στον πρό­ω­ρο θάνα­το 7.000.000 ανθρώ­πων, σύμ­φω­να με την Παγκό­σμια Οργά­νω­ση Υγεί­ας (WHO). 500.000 από αυτούς στην ΕΕ.

 Ν.Δελχί η πιό μολυσμένη πρωτεύουσα στον κόσμο

 Το Ν. Δελ­χί είναι η 11η χει­ρό­τε­ρη πόλη στον κόσμο στην ατμο­σφαι­ρι­κή ρύπαν­ση. Είχε περί­που 22 εκα­τομ­μύ­ρια κατοί­κους το 2011. Από τις 50 πόλεις με τον χει­ρό­τε­ρο αέρα στον κόσμο οι 47 βρί­σκο­νται  στην Ινδία και την Κίνα.

Οι υπό­λοι­πες 3 είναι στο Πακι­στάν και στο Μπαγκλαντές.

Ο ουρα­νός του Ν. Δελ­χί είναι μόνι­μα γκρί­ζος και θολός.

Οι ανα­θυ­μιά­σεις των καυ­σα­ε­ρί­ων από τα οχή­μα­τα, οι εκπο­μπές από τα εργο­στά­σια και οι μονά­δες παρα­γω­γής ενέρ­γειας με καύ­ση άνθρα­κα, όπως και η επο­χια­κή καύ­ση γεωρ­γι­κών απο­βλή­των από τους γεωρ­γούς συμ­βάλ­λουν στη δημιουρ­γία της πιο μολυ­σμέ­νης πρω­τεύ­ου­σας στον κόσμο.

Οι κίν­δυ­νοι για την υγεία είναι εμφα­νείς όσον αφο­ρά την παρου­σία των μικρό­τε­ρων και πιο επι­κίν­δυ­νων αερο­με­τα­φε­ρό­με­νων σωμα­τι­δί­ων, PM 2,5.

Ο WHO έχει ορί­σει ορια­κή τιμή 10 μικρο­γραμ­μά­ρια ανά κυβι­κό μέτρο. Η ΕΕ τα 25.

Το 2018 η μέση ετή­σια συγκέ­ντρω­ση των PMZ 2,5 στον αέρα ήταν στο Δελ­χί 113,5 μικρο­γραμ­μά­ρια ανά κυβι­κό μέτρο (στη Στοκ­χόλ­μη ήταν 6,6, στην Αθή­να γύρω στα 30, τρί­τη στην Ευρώ­πη μετά το Βου­κου­ρέ­στι και την Βουδαπέστη).delhi

 Δεν βοηθούν οι μάσκες ούτε οι καθαριστές του αέρα

Στην Ινδία, το 99% των παι­διών κάτω των πέντε ετών εκτί­θε­νται σε επί­πε­δα PM 2,5 πολύ υψη­λό­τε­ρα από τα πρό­τυ­πα της Παγκό­σμιας Οργά­νω­σης Υγεί­ας (WHO).

“Οι άνθρω­ποι εδώ παίρ­νουν όλες αυτές τις τοξί­νες εισπνέ­ο­ντας. Αυτό βλά­πτει τους βρόγ­χους. Μερι­κές τοξί­νες μπαί­νουν στην κυκλο­φο­ρία του αίμα­τος και έχουν κατα­στρο­φι­κές επι­πτώ­σεις σε όλα τα όργα­να του σώμα­τος, από το κεφά­λι μέχρι τα νύχια” δηλώ­νει ο Ινδός καθη­γη­τής Αρβίνντ Κου­μάρ, πνευ­μο­νο­λό­γος στο Δελ­χί και ιδρυ­τής  του οργα­νι­σμού για την φρο­ντί­δα των πνευ­μό­νων στην Ινδία, στην εφη­με­ρί­δα Arbete.

–Το 15 – 20% των μαθη­τών έχουν άσθμα. Και βλέ­πω πολ­λά περισ­σό­τε­ρα κρού­σμα­τα καρ­κί­νου του πνεύ­μο­να από ότι 30 χρό­νια πριν. Οι ασθε­νείς είναι νεό­τε­ροι και συχνά μη καπνιστές.

-Το να προ­σπα­θή­σου­με να προ­στα­τευ­τού­με από την ατμο­σφαι­ρι­κή ρύπαν­ση είναι σχε­δόν αδύ­να­το, λέει ο καθη­γη­τής Κουμάρ.

– Φορώ­ντας μια μάσκα και έχο­ντας καθα­ρι­στή αέρα στο σπί­τι βοη­θά ελά­χι­στα. Αυτή η κατά­στα­ση μας επη­ρε­ά­ζει όλους μας…

 Χτυπά τις χώρες με χαμηλά εισοδήματα

Μόνο που δεν επη­ρε­ά­ζει όλους μας το ίδιο σύμ­φω­να με την έκθε­ση της Παγκό­σμιας οργά­νω­σης Υγεί­ας του ΟΗΕ.

Η έκθε­ση από τον Μάιο του 2018 ανα­φέ­ρει ότι ο αντί­κτυ­πος στα παι­διά είναι χει­ρό­τε­ρος σε χώρες χαμη­λού και μεσαί­ου εισο­δή­μα­τος, όπου το 98% όλων των παι­διών κάτω των πέντε ετών εκτί­θε­νται σε PM 2,5 ρύπους, πάνω από τα επι­τρε­πτά όρια που όρι­σε η WHO, σε σύγκρι­ση με 52% σε χώρες υψη­λού εισοδήματος.

Σε χώρες χαμη­λού και μεσαί­ου εισο­δή­μα­τος στην Ασία, όπως η Ινδία, το 99% των παι­διών κάτω των πέντε ετών εκτί­θε­νται σε PM 2,5 ρύπους υψη­λό­τε­ρα από τα πρό­τυ­πα. Το 2016, περί­που 600.000 θάνα­τοι παι­διών κάτω των 15 ετών προ­κλή­θη­καν από τη συν­δυα­σμέ­νη έκθε­ση σε ατμο­σφαι­ρι­κή ρύπαν­ση του περι­βάλ­λο­ντος και το ίδιο το νοι­κο­κυ­ριό, ισχυ­ρί­ζε­ται η έκθεση.

Η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι η αιτία για έναν στους 10 θανάτους παιδιών ηλικίας κάτω των πέντε ετών

Η έκθε­ση ανα­φέ­ρει ότι το 93% των παι­διών στον κόσμο κάτω των 15 ετών εκτί­θε­νται σε εξαι­ρε­τι­κά μολυ­σμέ­νο αέρα που τα καθι­στά ευά­λω­τα σε σημα­ντι­κά προ­βλή­μα­τα υγεί­ας. Περί­που 630.000.000 από αυτά τα 1.800.000.000 παι­διά είναι κάτω των πέντε ετών.

Τα καύ­σι­μα μαγει­ρέ­μα­τος, όπως το ξύλο, ο άνθρα­κας ή η κοπριά, προ­κα­λούν ατμο­σφαι­ρι­κή ρύπαν­ση. Οι πηγές ρύπαν­σης του  ατμο­σφαι­ρι­κού αέρα περι­λαμ­βά­νουν ακό­μη εκπο­μπές οχη­μά­των και καύ­ση σκουπιδιών.

Η ατμο­σφαι­ρι­κή ρύπαν­ση είναι η αιτία για έναν στους 10 θανά­τους παι­διών ηλι­κί­ας κάτω των πέντε ετών, ανα­φέ­ρει η έκθε­ση. Η ατμο­σφαι­ρι­κή ρύπαν­ση των νοι­κο­κυ­ριών και η ρύπαν­ση του ατμο­σφαι­ρι­κού αέρα οδή­γη­σαν σε ποσο­στό μεγα­λύ­τε­ρο του 50% των έκτα­κτων ανα­πνευ­στι­κών λοι­μώ­ξε­ων σε παι­διά ηλι­κί­ας κάτω των πέντε ετών σε χώρες χαμη­λού και μεσαί­ου εισοδήματος,

Ο αριθ­μός των θανά­των από την ρύπαν­ση είναι υψη­λό­τε­ρος από τους θανά­τους που προ­κλή­θη­καν από την ελο­νο­σία, τη φυμα­τί­ω­ση και το HIV/AIDS σε συν­δυα­σμό, ανέ­φε­ρε η έκθε­ση. Από αυτούς τους θανά­τους, 400.000 ήταν παι­διά κάτω των πέντε ετών.

«Αυτή η [κατά­στα­ση] είναι ασυγ­χώ­ρη­τη», δήλω­σε ο γενι­κός διευ­θυ­ντής του WHO Δρ. Tedros Adhanom Ghebreyesus.  “Κάθε παι­δί θα πρέ­πει να είναι σε θέση να ανα­πνεύ­σει καθα­ρό αέρα, ώστε να μπο­ρεί να ανα­πτυ­χθεί και να εξε­λί­ξει το πλή­ρες δυνα­μι­κό του.”

delhi 3

Ο ΟΗΕ προτρέπει…

Ο οργα­νι­σμός προ­τρέ­πει τα έθνη, τις τοπι­κές διοι­κή­σεις, τις δια­κυ­βερ­νη­τι­κές οργα­νώ­σεις και τους επι­στή­μο­νες να λάβουν τα απα­ραί­τη­τα μέτρα για να δια­τη­ρή­σουν τον έλεγ­χο της ατμο­σφαι­ρι­κής ρύπαν­σης. Η έκθε­ση προ­τεί­νει την ενη­μέ­ρω­ση, την εκπαί­δευ­ση και την παρο­χή πόρων στους επαγ­γελ­μα­τί­ες του τομέα της υγεί­ας, τηρώ­ντας τις παγκό­σμιες κατευ­θυ­ντή­ριες γραμ­μές για την ποιό­τη­τα του αέρα της παγκό­σμιας οργά­νω­σης υγεί­ας, μειώ­νο­ντας την υπέρ­με­τρη εξάρ­τη­ση από τα ορυ­κτά καύ­σι­μα και επεν­δύ­ο­ντας σε ανα­βαθ­μί­σεις στην ενερ­γεια­κή απόδοση.

Η έκθε­ση προ­τεί­νει επί­σης την αυξη­μέ­νη χρή­ση ανα­νε­ώ­σι­μων πηγών ενέρ­γειας και την ελα­χι­στο­ποί­η­ση της έκθε­σης των παι­διών σε μολυ­σμέ­νο αέρα με τη μετε­γκα­τά­στα­ση σχο­λεί­ων και παι­δι­κών παι­διών μακριά από πηγές ρύπανσης.

Χωρίς νόημα οι προτάσεις

Ότι και να προ­τεί­νει η έκθε­ση, που επι­με­λώς δεν ανα­φέ­ρε­ται στην εργο­στα­σια­κή ρύπαν­ση, είναι αδύ­να­το να πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στην σημε­ρι­νή πολι­τι­κή κατάσταση.

Πώς είναι δυνα­τόν να στα­μα­τή­σουν τα νοι­κο­κυ­ριά να μαγει­ρεύ­ουν και να θερ­μαί­νο­νται με άλλα μέσα;

Πώς είναι δυνα­τόν να στα­μα­τή­σουν να ρυπαί­νουν τα μεγά­λα εργο­στά­σια όταν στην Ινδία, το Πακι­στάν και το Μπα­γκλα­ντές, στις χώρες της Αφρι­κής έχουν μαζευ­τεί οι πλέ­ον ρυπο­γό­νες επι­χει­ρή­σεις όλου του κόσμου, ιδιαί­τε­ρα της Ευρώπης;

Πώς είναι δυνα­τόν να μετα­φερ­θούν τα σχο­λεία κάπου αλλού στις σημε­ρι­νές συνθήκες;

Οι προ­τά­σεις του ΟΗΕ μετά τις συγκλο­νι­στι­κές απο­κα­λύ­ψεις της έκθε­σης είναι «οδη­γί­ες προς ναυ­τιλ­λο­μέ­νους» χωρίς νόη­μα, γίνο­νται για να αθω­ώ­σουν το χάος που προ­κα­λεί ο καπι­τα­λι­σμός που έχει σαν συνέ­πεια τις ασθέ­νειες και τους θανά­τους ιδιαί­τε­ρα των μικρών παι­διών. Γίνο­νται ακό­μη για να φορ­τώ­σουν στον απλό άνθρω­πο ευθύ­νες που δεν του ανή­κουν παρά μόνον την ευθύ­νη που έχει να ξεση­κω­θεί και να ανα­τρέ­ψει αυτή την φρι­κτή κατάσταση.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο