Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αβραάμ Λίνκολν

Στις 12 Φεβρουα­ρί­ου 1809 γεν­νιέ­ται ο Αβρα­άμ Λίν­κολν. Αμε­ρι­κα­νός πολιτικός.

Κατα­γό­ταν από αγρο­τι­κή οικο­γέ­νεια. Στα νεα­νι­κά του χρό­νια εργά­στη­κε ως εργά­της γης, βαρ­κά­ρης, εργά­της σιδη­ρο­δρό­μων, ενώ παράλ­λη­λα σπού­δα­ζε τη νομι­κή. Το 1836 έγι­νε δικη­γό­ρος και ξεκί­νη­σε την πολι­τι­κή του στα­διο­δρο­μία. Το 1854 υπήρ­ξε από τους οργα­νω­τές του Ρεπου­μπλι­κα­νι­κού Κόμ­μα­τος. Οι θέσεις και οι ενέρ­γειές του αντι­κα­τό­πτρι­ζαν τα συμ­φέ­ρο­ντα των προ­ο­δευ­τι­κών κύκλων της αστι­κής τάξης των Βορεί­ων Πολι­τειών και των μικρο­α­στών σ’ όλη τη χώρα. Ηταν απο­φα­σι­στι­κός εχθρός της δου­λεί­ας και υπο­στή­ρι­ζε την απε­λευ­θέ­ρω­ση των σκλά­βων. Το 1860 εκλέ­χθη­κε πρό­ε­δρος των ΗΠΑ. Παρά τη μετριο­πα­θή του στά­ση, η εκλο­γή του στά­θη­κε αφορ­μή για να απο­χω­ρή­σουν από την Ενω­ση και αυτό σήμαι­νε την έναρ­ξη του εμφυ­λί­ου πολέ­μου (1861- 1865).

Στη διάρ­κεια του πολέ­μου και υπό την πίε­ση των λαϊ­κών μαζών, ο Λίν­κολν υιο­θέ­τη­σε σει­ρά επα­να­στα­τι­κών μέτρων. Το 1863 προ­ώ­θη­σε τη Δια­κή­ρυ­ξη της Χει­ρα­φέ­τη­σης. Το 1864 εκλέ­χθη­κε και πάλι πρό­ε­δρος των ΗΠΑ. Η στρο­φή της κυβέρ­νη­σής του προς την επα­να­στα­τι­κή πολι­τι­κή οδή­γη­σε στη στρα­τιω­τι­κή κατα­στρο­φή των δου­λο­κρα­τι­κών δυνά­με­ων και στην κατάρ­γη­ση της δου­λεί­ας σε όλη την επι­κρά­τεια των ΗΠΑ.

Δολο­φο­νή­θη­κε στις 14 Απρί­λη του 1865.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο