Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αγιαξ — Παναθηναϊκός 2–0!!!

Επι­μέ­λεια Ηρα­κλής Κακα­βά­νης //

PAO

Σαν σήμε­ρα, στις 2 Ιού­νη 1971 ο Πανα­θη­ναϊ­κός αντι­με­τω­πί­ζει στον τελι­κό του Κυπέλ­λου Πρω­τα­θλη­τριών στο Γου­έ­μπλεϊ τον Αγιαξ, χάνο­ντας με 2–0. Ένα γεγο­νός που έμει­νε στην ιστο­ρία μιας και είναι η μονα­δι­κή ελλη­νι­κή ομά­δα που το κατά­φε­ρε. Μάλι­στα μέχρι το 2004 ήταν και η σημα­ντι­κό­τε­ρη διά­κρι­ση του ελλη­νι­κού ποδο­σφαί­ρου (Το 2004 ανα­δεί­χτη­κε πρω­τα­θλή­τρια Ευρώ­πης η Εθνι­κή ποδοσφαίρου).

Βέβαια ανα­φε­ρό­με­νοι στο γεγο­νός δεν πρέ­πει να ξεχνά­με ότι αυτή η αθλη­τι­κή διά­κρι­ση χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­κε από τη χού­ντα τόσο για την προ­βο­λή του καθε­στώ­τος και τον εξω­ραϊ­σμό του στον έξω κόσμο όσο και για τον απο­προ­σα­να­το­λι­σμό της ελλη­νι­κής κοι­νής γνώ­μης. (Πλού­σιο το πολι­τι­κό παρα­σκή­νιο αυτού του αθλη­τι­κού ταξι­διού που ξεκί­νη­σε το φθι­νό­πω­ρο του 1970 και ολο­κλη­ρώ­θη­κε στις 2 Ιού­νη του 1971).

PAO9

Οι «πρά­σι­νοι» έχο­ντας κατα­κτή­σει το πρω­τά­θλη­μα του 1970, αγω­νί­ζο­νται την επό­με­νη σεζόν στο Κύπελ­λο Πρω­τα­θλη­τριών. Ο δρό­μος για το Γου­έ­μπλεϊ έχει ανοίξει…

Το ταξί­δι ξεκι­νά στις 16 Σεπτεμ­βρί­ου 1970 κόντρα στους πρω­τα­θλη­τές Λου­ξεμ­βούρ­γου της Ζενές Ες τους οποί­ους απο­κλεί­ει με 5–0 και 2–1, στη συνέ­χεια θα απο­κλεί­σει την πρω­τα­θλή­τρια Τσε­χο­σλα­βα­κί­ας Σλό­βαν Μπρα­τι­σλά­βας με 3–0 και 2–1. Ακο­λου­θεί η πρω­τα­θλή­τρια Αγγλί­ας Έβερ­τον με 0–0 και 1–1 και ο πρω­τα­θλη­τής Γιου­γκο­σλα­βί­ας, Ερυ­θρός Αστέ­ρας με 3–0 και 1–4.

Ο Πανα­θη­ναϊ­κός έχει στις τάξεις του τον Μίμη Δομά­ζο, τον Αρι­στεί­δη Καμά­ρα, τον Τάκη Οικο­νο­μό­που­λο και τον Αντώ­νη Αντω­νιά­δη, που ανα­κη­ρύσ­σε­ται πρώ­τος σκό­ρερ της διορ­γά­νω­σης με 10 γκολ.

PAO8

Τελευ­ταία στά­ση το Γου­έ­μπλεϊ, το βρά­δυ της 2ας Ιου­νί­ου στο γήπε­δο παρατάσσσονται:

Άγιαξ (Ρίνους Μίχελς): Στούι, Βάσο­βιτς, Σουρ­μπίρ, Χουλ­σόφ, Γκ. Μιού­ρεν, Νέσκε­ενς, Ραί­ντερς (46’ Μπά­λε­κν­μπουργκ), Σβαρτ, (46’ Χααν), Βαν Ντάικ, Κρόιφ, Κάι­ζερ.

PAO14

Πανα­θη­ναϊ­κός (Φέρεντς Πού­σκας): Οικο­νο­μό­που­λος, Τομα­ράς, Βλά­χος, Σούρ­πης, Καψής, Καμά­ρας, Γράμ­μος, Φυλα­κού­ρης, Ελευ­θε­ρά­κης, Δομά­ζος, Αντωνιάδης.

Τελι­κό σκορ 2–0 με γκολ των των Βαν Ντάικ και Χάαν

PAO6

PAO7

Την επό­με­νη μέρα η γαλ­λι­κή Εκίπ έγραφε:

«Xωρίς να λάμ­ψει στέ­φθη­κε Πρω­τα­θλη­τής Eυρώ­πης ο Άγιαξ. Tο ελλη­νι­κό θαύ­μα δεν έγι­νε, όμως οι Έλλη­νες δημιούρ­γη­σαν μεγά­λα προ­βλή­μα­τα στους Oλλαν­δούς. Με το κεφά­λι ψηλά έφυ­γε ο Πανα­θη­ναϊ­κός. Ο μεγα­λύ­τε­ρος ελλη­νι­κός σύλ­λο­γος πού­λη­σε πολύ ακρι­βά το πετσί του. Οι Έλλη­νες μπο­ρεί να μην πέτυ­χαν το θαύ­μα αλλά έκα­ναν του Ολλαν­δούς να τρέ­μουν μέχρι το τέλος του αγώ­να Οι άσσοι του Φέρεντς Πού­σκας εγκα­τέ­λει­ψαν το αυτο­κρα­το­ρι­κό Γου­έ­μπλεϊ όχι ατι­μα­σμέ­νοι, αλλά με τη συνεί­δη­σή τους ήσυ­χη ότι έδω­σαν όλες τους δυνά­μεις για να νική­σουν και έγρα­ψαν ένα και­νούρ­για χρυ­σό κεφά­λαιο, που από πλευ­ράς συγκι­νή­σε­ων και ζωτι­κό­τη­τας, δεν υστε­ρού­σε σε τίπο­τα από τα προη­γού­με­να παι­χνί­δια τους που τους οδή­γη­σαν σε πρω­τό­γνω­ρους θριάμ­βους. Μπο­ρεί να μην κέρ­δι­σαν αλλά βγή­καν γιγα­ντω­μέ­νοι από αυτό το κύπελ­λο Ευρώ­πης. O Δομά­ζος θα μεί­νει με τη βεβαιό­τη­τα ότι γοή­τευ­σε τους πάντες στο ναό του ποδοσφαίρου».

PAO5

PAO4

 

PAO3

 

PAO2

(Το φωτο­γρα­φι­κό υλι­κό είναι από το gazzeta.gr)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο