Ακροναυπλία, κάστρο ελεύθερων πολιορκημένων

Επι­μέ­λεια Ηρα­κλής Κακα­βά­νης // Ακρο­ναυ­πλία, Ακρο­ναυ­πλία δεν σε λύγι­σε η βία είσαι βρά­χος φως γεμά­τος… και εκδι­κή­τρα λευ­τε­ριά Ακρο­ναυ­πλία, Ακρο­ναυ­πλία μας κρα­τάς τους πρω­το­πό­ρους και τους καθο­δη­γη­τές… (Στί­χοι από το τρα­γού­δι το οποίο οι Ακρο­ναυ­πλιώ­τες είχαν στα χεί­λη στο δρό­μο για την εκτέ­λε­ση) Σαν σήμε­ρα 29 Οκτω­βρί­ου 1940 οι 600 περί­που κρα­τού­με­νοι  κομ­μου­νι­στές της Ακρο­ναυ­πλί­ας στέλ­νουν υπό­μνη­μα στην … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Ακρο­ναυ­πλία, κάστρο ελεύ­θε­ρων πολιορ­κη­μέ­νων.