Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Απόφαση ΔΣ ΠΟΕ ΟΤΑ: Συνεχίζουν την απεργία οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα

Συνε­χί­ζουν τις κινη­το­ποι­ή­σεις τους οι εργα­ζό­με­νοι στους δήμους, όπως είχαν εξαγ­γεί­λει: Την Πέμ­πτη κάνουν 24ωρη απερ­γία και τότε θα συνε­δριά­σει εκ νέου η Εκτε­λε­στι­κή Επι­τρο­πή της ΠΟΕ-ΟΤΑ προ­κει­μέ­νου να επα­νε­ξε­τά­σει τη στά­ση της.

Και αυτό παρά το κλί­μα αισιο­δο­ξί­ας θέλη­σαν κάποιοι να δημιουρ­γή­σουν, την πίε­ση της κυβέρ­νη­σης και των δημάρχων.

Από το πρωί δήμαρ­χοι και αντι­δή­μαρ­χοι κατέ­βη­καν στα αμα­ξο­στά­σια και απει­λού­σαν πως θα γίνουν και αυτοί Μπου­τά­ρη­δες. Χαρα­κτη­ρι­στι­κή η περί­πτω­ση του δημάρ­χου Νέας Ιωνί­ας Ηρα­κλή Γκό­τση που προ­χώ­ρη­σε σε ωμό εκβια­σμό των εργα­ζο­μέ­νων. Άλλοι πάλι προ­σέ­φυ­γαν στον εισαγ­γε­λέα και στου ιδιώτες.

«Σήμε­ρα έγι­νε μια συνά­ντη­ση με τον πρω­θυ­πουρ­γό. Κατα­θέ­σα­με τη δική μας πρό­τα­ση, συζη­τή­σα­με με τον πρω­θυ­πουρ­γό. Όμως κάποιες βελ­τιω­μέ­νες προ­τά­σεις που έγι­ναν από την κυβέρ­νη­ση δεν λύνουν το πρόβλημα.

Συνε­χί­ζου­με μέχρι την Πέμ­πτη, δίνου­με τη μάχη για να περά­σει η πρό­τα­ση που έχου­με κατα­θέ­σει στην κυβέρ­νη­ση, θα συνε­δριά­σει ξανά η εκτε­λε­στι­κή επιτροπή.

Επει­δή υπάρ­χουν δύσκο­λες και­ρι­κές συν­θή­κες το προ­σω­πι­κό ασφα­λεί­ας θα είναι αυξη­μέ­νο για να μην υπάρ­χουν προ­βλή­μα­τα στη δημό­σια υγεία», δήλω­σε ο πρό­ε­δρος της ΠΟΕ-ΟΤΑ Νίκος Τρά­κας μετά την ολο­κλή­ρω­ση της συνε­δρί­α­σης της Ομοσπονδίας.

Η στάση της κυβέρνησης

Βελ­τιω­μέ­νη μεν σε κάποια σημεία η πρό­τα­ση του πρω­θυ­πουρ­γού, σε καμία περί­πτω­ση δεν απα­ντά στο αίτη­μα για μονι­μο­ποί­η­ση όλων των συμ­βα­σιού­χων και χιλιά­δες εργα­ζό­με­νοι παρα­μέ­νουν «στον αέρα» και μετα­ξύ ομη­ρί­ας και ανεργίας.

Απο­κα­λυ­πτι­κός Πάνος Σκουρ­λέ­της, ενώ συνε­χι­ζό­ταν η συνε­δρί­α­ση του ΔΣ τα ΠΟΕ ΟΤΑ, είπε στη Βου­λή, «δεν δημιούρ­γη­σα την παρα­μι­κρή προσ­δο­κία ότι θα μετα­τρα­πούν οι συμ­βά­σεις τους σε αορί­στου χρό­νου» και πως «κάτι τέτοιο είναι απο­λύ­τως ανακριβές».

Ο υπουρ­γός Εσω­τε­ρι­κών παρα­δέ­χε­ται ότι η ρύθ­μι­ση δεν καλύ­πτει το σύνο­λο των συμ­βα­σιού­χων, αφού πρό­θε­ση της κυβέρ­νη­σης είναι να προ­κύ­ψουν 2.500 μόνι­μες θέσεις εργα­σί­ας κατό­πιν δια­γω­νι­σμού μέσω ΑΣΕΠ, όταν ο αριθ­μός των συμ­βα­σιού­χων είναι πολ­λα­πλά­σιος (15.οοο τους υπο­λό­γι­ζε ο ΣΥΡΙΖΑ όταν υπο­σχό­ταν τη μονι­μο­ποί­η­σή τους, 6.100 τους υπο­λο­γί­ζει σήμε­ρα που τους πετά στο δρόμο).

«Ξεκι­νά­με κατ’ αρχάς με 2.500 θέσεις εργα­σί­ας που μπο­ρούν να γίνουν πολύ παρα­πά­νω» ισχυ­ρί­στη­κε στη Βου­λή ο υπουρ­γός Εσω­τε­ρι­κών, μετα­φέ­ρο­ντας την ευθύ­νη στους δήμους που καλού­νται να υπο­βά­λουν αιτή­μα­τα για θέσεις εργα­σί­ας εφό­σον όμως δια­βε­βαιώ­σουν ότι η σχε­τι­κή δαπά­νη για τη μισθο­δο­σία θα καλυ­φθεί από τα δημο­τι­κά τέλη (δηλα­δή τους δημότες)!

«Οι 80 περί­που δήμοι, που σήμε­ρα είναι κοντά στο “κόκ­κι­νο”, πώς άρα­γε μπο­ρούν να προ­κη­ρύ­ξουν θέσεις για πρό­σλη­ψη μόνι­μων εργα­ζο­μέ­νων και μάλι­στα σε αριθ­μό ίσο με τους σημε­ρι­νούς συμ­βα­σιού­χους, όταν η κυβέρ­νη­ση θέτει ως προ­ϋ­πό­θε­ση να έχει ο κάθε δήμος τέτοιο ύψος αντα­πο­δο­τι­κών που να καλύ­πτει σήμε­ρα μέχρι τον κατα­λη­κτι­κό μισθό τους εργα­ζό­με­νους που θα προσλάβει;

Αλή­θεια, πού να τα βρουν οι δήμοι μας τού­τα τα ποσά, μέσω των αντα­πο­δο­τι­κών τελών, αν δεν χαρα­τσώ­σουν τους δημό­τες τους;» (Ανα­κοί­νω­ση των δημάρ­χων της Λαϊ­κής Συσπείρωσης)

Σύμ­φω­να με νομο­τε­χνι­κή βελ­τί­ω­ση που κατέ­θε­σε στην τρο­πο­λο­γία ο υπουρ­γός Εσω­τε­ρι­κών, «δεν προσ­διο­ρί­ζε­ται το όριο ηλι­κί­ας στο συγκε­κρι­μέ­νο δια­γω­νι­σμό» για τις 2.500 θέσεις εργα­σί­ας και μέχρι την ολο­κλή­ρω­σή του θα υπάρ­ξουν νέες συμ­βά­σεις ορι­σμέ­νου χρόνου.

Ο Π. Σκουρ­λέ­της απέ­φυ­γε να μιλή­σει για ορι­στι­κή λύση του προ­βλή­μα­τος, κάνο­ντας λόγο για «ρεα­λι­στι­κή διέ­ξο­δο στην κατά­στα­ση που έχει δια­μορ­φω­θεί» και επι­κα­λέ­στη­κε «τα προ­βλή­μα­τα σε αυξη­μέ­νη του­ρι­στι­κή περί­ο­δο» για να στα­μα­τή­σουν οι κινη­το­ποι­ή­σεις, ενώ κατη­γό­ρη­σε τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ ότι οι κυβερ­νή­σεις του δημιούρ­γη­σαν το πρόβλημα.

«Ένας τρό­πος πολι­τι­κός και καθα­ρός υπάρ­χει. Να μετα­τρέ­ψει τώρα η κυβέρ­νη­ση τις προ­σω­ρι­νές συμ­βά­σεις όλων σήμε­ρα των συμ­βα­σιού­χων σε αορί­στου χρό­νου. Έτσι μόνο δίνει διέ­ξο­δο σε εργα­ζό­με­νους και ανά­σα σε εκα­το­ντά­δες δήμους» (Ανα­κοί­νω­ση των δημάρ­χων της Λαϊ­κής Συσπείρωσης).

Όσον αφο­ρά την αξία της δέσμευ­σης του πρω­θυ­πουρ­γού για τη μη είσο­δο των ιδιω­τών στην απο­κο­μι­δή των σκουπιδιών

 «σαφής θέση της Κυβέρ­νη­σης, για την οποία θα υπάρ­ξει μέρι­μνα, είναι ότι η απο­κο­μι­δή των απορ­ριμ­μά­των πρέ­πει να γίνε­ται με ίδια μέσα των δήμων και όχι από ιδιώ­τες εργο­λά­βους» (Ανα­κοί­νω­ση του Μαξί­μου αμέ­σως μετά τη συνά­ντη­ση του πρω­θυ­πουρ­γού με το ΔΣ της ΠΟΕ ΟΤΑ)

να υπεν­θυ­μί­σου­με ότι η υπάρ­χου­σα δίνει το δικαί­ω­μα στους δήμους, επι­κα­λού­με­νοι έλλει­ψη προ­σω­πι­κού – την οποία μετά τόσα χρό­νια χωρίς προ­σλή­ψεις έχουν όλοι οι Δήμοι – να εκχω­ρή­σουν σε ιδιώ­τες την καθαριότητα.

Έτσι αν αύριο φύγουν οι συμ­βα­σιού­χοι, που θα φύγουν με τη ρύθ­μι­ση Σκουρ­λέ­τη, θα μπο­ρούν οι Δήμοι να πού­νε, δεν έχου­με προ­σω­πι­κό γι’ αυτό παρα­χω­ρού­με την καθα­ριό­τη­τα σε ιδιώτες.

Ήδη αρκε­τοί είναι οι δήμοι που έχουν εκχω­ρή­σει την καθα­ριό­τη­τα σε ιδιώ­τες. Και πολ­λοί είναι οι δήμαρ­χοι εκεί­νοι που έχουν ταχθεί υπέρ της εισό­δου των ιδιω­τών στον τομέα της καθα­ριό­τη­τας (όχι μόνο ο Μπουτάρης).

«Τέλος, αν πραγ­μα­τι­κά η κυβέρ­νη­ση θέλει να κλεί­σει τις πόρ­τες των δήμων στους εργο­λά­βους, μπο­ρεί να το κατα­φέ­ρει πολύ απλά, καταρ­γώ­ντας το νομο­θε­τι­κό πλαί­σιο που το επι­τρέ­πει!» (Ανα­κοί­νω­ση των δημάρ­χων της Λαϊ­κής Συσπείρωσης)

 

«Ούτε βήμα πίσω από το αίτη­μα για μετα­τρο­πή όλων των συμ­βά­σε­ων σε αορί­στου χρόνου»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο