Από κατακτητή σε κατακτητή _η πονεμένη ιστορία της Ράφα: ένας είναι ο εχθρός, ο ιμπεριαλισμός

Η Ράφα, (Ραφία στα αρχαία ελλη­νι­κά απο­τε­λεί παλαι­στι­νια­κή _κατ’ ευφη­μι­σμό πλέ­ον πόλη στη νότια Λωρί­δα της Γάζας, ~30χλμ από την πόλη (Γάζας). Ο “επί­ση­μος” πλη­θυ­σμός της το 2014 ήταν 152.950 και το 2017 171.889 κάτοι­κοι σχε­δόν όλοι (πρώ­ην) Παλαι­στί­νιοι πρό­σφυ­γες. Ως απο­τέ­λε­σμα των μαζι­κών βομ­βαρ­δι­σμών και των χερ­σαί­ων επι­θέ­σε­ων στην πόλη της Γάζας και στο … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Από κατα­κτη­τή σε κατα­κτη­τή _η πονε­μέ­νη ιστο­ρία της Ράφα: ένας είναι ο εχθρός, ο ιμπε­ρια­λι­σμός.