Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βιάτσεσλαβ Μολότοφ

Στις 8 Νοεμ­βρί­ου 1986, σε ηλι­κία 96 ετών, πεθαί­νει ο Βιά­τσε­σλαβ Μολό­τοφ. Πολι­τι­κός παρά­γο­ντας της ΕΣΣΔ. Γεν­νή­θη­κε στο χωριό Κου­κάρ­κα της Περι­φέ­ρειας Κίροφ στις 25 Φεβρουα­ρί­ου 1890. Φοί­τη­σε στο Πολυ­τε­χνι­κό Ινστι­τού­το της Μόσχας (1911- 1912). Εγι­νε μέλος του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος το 1906 και δού­λε­ψε κομ­μα­τι­κά στην περιο­χή του Καζάν και την Πετρούπολη.

Συνε­λή­φθη δύο φορές για την επα­να­στα­τι­κή του δρά­ση (1909 και 1915) και κατά τη διάρ­κεια της παρα­νο­μί­ας του απέ­κτη­σε το ψευ­δώ­νυ­μο Μολό­τοφ (από τη λέξη «μόλοτ», σφυ­ρί στα ρωσι­κά), που γρή­γο­ρα επι­σκί­α­σε το πραγ­μα­τι­κό του όνο­μα ( Βιά­τσε­σλαβ Μιχα­ή­λο­βιτς Σκριά­μπιν) και τον ακο­λού­θη­σε σε όλη του τη ζωή.

Τις μέρες της Οχτω­βρια­νής Επα­νά­στα­σης ήταν μέλος της Στρα­τιω­τι­κής Επα­να­στα­τι­κής Επι­τρο­πής. Από το 1921 ως το 1930 ήταν γραμ­μα­τέ­ας της ΚΕ του Πανε­νω­σια­κού ΚΚ (μπολ­σε­βί­κων). Από το 1930 ως το 1941 ήταν πρό­ε­δρος του Συμ­βου­λί­ου των Λαϊ­κών Επι­τρό­πων της ΕΣΣΔ. Στα δια­στή­μα­τα 1941–1949 και 1953–1957 δια­τέ­λε­σε υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών της ΕΣΣΔ. Από το 1926 έως το 1952 μέλος του Πολι­τι­κού Γρα­φεί­ου της ΚΕ του ΚΚΣΕ. Κατά τη διάρ­κεια του Β‘ Παγκό­σμιου Πολέ­μου ήταν αντι­πρό­ε­δρος της Κρα­τι­κής Επι­τρο­πής Αμυνας.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο