ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Συνεχίζονται για δεύτερη μέρα οι κινητοποιήσεις των αγροτών (ΦΩΤΟ)

Συνε­χί­ζουν για δεύ­τε­ρη ημέ­ρα σήμε­ρα τις κινη­το­ποι­ή­σεις του οι αγρό­τες στη Γερ­μα­νία, δια­μαρ­τυ­ρό­με­νοι για τις σχε­δια­ζό­με­νες περι­κο­πές σε επι­δο­τή­σεις στον αγρο­τι­κό τομέα. Από χθες έχουν στή­σει μπλό­κα χιλιο­μέ­τρων με χιλιά­δες τρα­κτέρ στους γερ­μα­νι­κούς αυτο­κι­νη­το­δρό­μους αλλά και στα κέντρα μεγά­λων πόλε­ων σε όλη τη Γερ­μα­νία, με χαρα­κτη­ρι­στι­κό­τε­ρο στοι­χείο ότι στην Πύλη του Βραν­δεμ­βούρ­γου έχουν σταθ­μεύ­σει περί­που 500 … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Συνε­χί­ζο­νται για δεύ­τε­ρη μέρα οι κινη­το­ποι­ή­σεις των αγρο­τών (ΦΩΤΟ).