Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γιατί τόσες πολλές κινητοποιήσεις τα τελευταία χρόνια;

Γρά­φει ο Ηλί­ας Σιώ­ρας //

Αναμ­φί­βο­λα η υγεία του Ελλη­νι­κού Λαού και τα δικαιώ­μα­τα των μαχό­με­νων υγειο­νο­μι­κών έχουν πλη­γεί βάναυ­σα τα τελευ­ταία χρό­νια εξ΄ αιτί­ας της οικο­νο­μι­κής καπι­τα­λι­στι­κής κρί­σης που εκφρά­ζε­ται με τα μνη­μό­νια και τους εφαρ­μο­στι­κούς νόμους από όλες τις κυβερ­νή­σεις: δεξιές, κεντρο­δε­ξιές και κατ΄ όνο­μα «αρι­στε­ρές». Κεντρι­κός στό­χος όλων των εφαρ­μο­ζό­με­νων πολι­τι­κών είναι η μεί­ω­ση του «μη μισθο­λο­γι­κού κόστους εργα­σί­ας» όρος απα­ραί­τη­τος για την κερ­δο­φο­ρία μεγά­λων ομίλων.

Έτσι έχου­με δρα­μα­τι­κά νού­με­ρα και καταστάσεις:

• 5% του ΑΕΠ για την Υγεία από 8,5% προ κρίσης.

• Μεί­ω­ση κατά 160% της κρα­τι­κής φαρ­μα­κευ­τι­κής δαπά­νης και αύξη­ση 60% της συμ­με­το­χής των ασθενών.

• Κλεί­σι­μο ή υπο­λει­τουρ­γία 100δων πρώ­ην πολυ­ϊ­α­τρεί­ων του ΙΚΑ και αντι­κα­τά­στα­σή των από «καρι­κα­τού­ρα» Π.Φ.Υ. (ΤΟΜΥ και ΠΕΔΥ).

• Κλεί­σι­μο 15 γενι­κών και 6 ψυχια­τρι­κών νοσοκομείων.

• Μεί­ω­ση του μόνι­μου προ­σω­πι­κού των νοσο­κο­μεί­ων από 106.000 το 2009 στις 78.000 σήμε­ρα με ταυ­τό­χρο­να αύξη­ση των ελα­στι­κά εργα­ζο­μέ­νων που το ποσο­στό τους φτά­νει το 20% των εργα­ζο­μέ­νων και η συντρι­πτι­κή τους πλειο­ψη­φία απο­λύ­ε­ται τους επό­με­νους 10–15 μήνες!!, ενώ οι προ­σλή­ψεις έρχο­νται με το στα­γο­νό­με­τρο. Την ίδια στιγ­μή αύξη­ση της δου­λειάς στα νοσο­κο­μεία κατά 25%.

• Κατα­κό­ρυ­φη μεί­ω­ση μισθών που στους για­τρούς κυμαί­νο­νται από 35–55% και στο μη ιατρι­κό προ­σω­πι­κό από 25–40%.

• Εργα­σια­κή ομη­ρία επι­κου­ρι­κών για­τρών, νοση­λευ­τών και διοικητικών.

• Θεσμι­κή ανα­γνώ­ρι­ση από το Κρά­τος της κυριαρ­χί­ας των εται­ρειών σε φάρ­μα­κα και τεχνο­λο­γία με ότι αυτό συνε­πά­γε­ται στην εκπαί­δευ­ση και φαι­νό­με­να δια­φθο­ράς, αφού οι εται­ρί­ες έχουν αλώ­σει τα πάντα από το μικρό­τε­ρο κέντρο υγεί­ας και το ιδιω­τι­κό ιατρείο της γει­το­νιάς μέχρι το Νοσο­κο­μείο. Ουσια­στι­κά αυτές νομο­θε­τούν και καθο­ρί­ζουν – και πριν και τώρα – τις τύχες ασθε­νών και υγειονομικών.

• Έκτα­ση του φαι­νο­μέ­νου του «κοι­νω­νι­κού αυτο­μα­τι­σμού» με τις τεχνηέ­ντως κυβερ­νη­τι­κές εμπνεύ­σεις της αντί­λη­ψης ότι «φταί­ει η άσπρη μπλού­ζα» για την αθλιό­τη­τα και όχι η εφαρ­μο­ζό­με­νη πολι­τι­κή των εκά­στο­τε κυβερ­νώ­ντων. Αυτό, μαζί με τα συνε­χι­ζό­με­να εγκλη­μα­τι­κά περι­στα­τι­κά χρη­μα­τι­σμού μιας «δρά­κας» για­τρών, δυσκο­λεύ­ουν το έργο μας και τους αγώ­νες μας.

• Η προ­σπά­θεια της Κυβέρ­νη­σης να «νου­θε­τή­σει» μέσω ελεγ­χό­με­νων υγειο­νο­μι­κών φορέ­ων (π.χ. Π.Ι.Σ.) τους για­τρούς για τη λεγό­με­νη ηθι­κο­ποί­η­ση του ιατρι­κού σώμα­τος και την «αυτο­κά­θαρ­ση» όπως την ονο­μά­ζουν, λοι­δο­ρεί τον πραγ­μα­τι­κό, ηρω­ι­κό αγώ­να χιλιά­δων υγειο­νο­μι­κών που κυριο­λε­κτι­κά δίνουν το μέγι­στο των δυνά­με­ών τους ενά­ντια στην αρρώστια.

• Επι­γραμ­μα­τι­κά ανα­φέ­ρω: υπο­τυ­πώ­δης προ­στα­σία της εγκυ­μο­σύ­νης και της μητρό­τη­τας, της παι­δι­κής ηλι­κί­ας, του προ­α­θλη­τι­κού ελέγ­χου, της σχο­λι­κής υγιει­νής, των χρο­νί­ως πασχό­ντων, της υγιει­νής των οδό­ντων, ελλειμ­μα­τι­κή εμβο­λια­στι­κή πολι­τι­κή, απου­σία κρα­τι­κών κον­δυ­λί­ων για τη νοση­λεία των εκα­το­ντά­δων χιλιά­δων ανα­σφά­λι­στων κ.λπ. κ.λπ. κ.λπ. και ων ουκ έστι αριθ­μός εμπο­δί­ων στην δωρε­άν πρό­σβα­ση υπη­ρε­σιών υγείας.

Όλα αυτά οδή­γη­σαν και οδη­γούν χιλιά­δες εργα­ζό­με­νους όλων των κλά­δων, άνερ­γους, συντα­ξιού­χους και ΦΥΣΙΚΑ ΤΟΥΣ ΜΑΧΟΜΕΝΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ σε ένα διαρ­κή αγώ­να για να κρα­τή­σου­με ότι κατα­κτή­θη­κε με αγώ­νες, δεκα­ε­τί­ες τώρα και στην πατρί­δα μας και παγκό­σμια και αμφι­σβη­τεί­ται και ακυ­ρώ­νε­ται και κατα­κρε­ουρ­γεί­ται από τους αδη­φά­γους ομί­λους που θέλουν να μειώ­σουν κι’ άλλο το μη μισθο­λο­γι­κό κόστος εργα­σί­ας. Και αυτό φαί­νε­ται ανά­γλυ­φα – το πόσο το έχουν μειώ­σει – και που το πάνε. Είναι αδή­ρι­τη ανά­γκη οι αγώ­νες να συνε­χι­στούν. Πιο έντο­νοι, πιο μαχη­τι­κοί και κυρί­ως ΜΑΖΙΚΟΙ με ενό­τη­τα υγειο­νο­μι­κών και όλων των λαϊ­κών στρω­μά­των. Μπο­ρεί να πει κανείς ότι τώρα, σε επο­χή άλω­σης συνει­δή­σε­ων – αφού αυτοί που εφαρ­μό­ζουν τη βάρ­βα­ρη πολι­τι­κή εμφα­νί­ζο­νται ως φιλο­λαϊ­κοί, υπάρ­χει άμβλυν­ση της αγω­νι­στι­κής διά­θε­σης, ανα­μο­νή και τελι­κά μοι­ρο­λα­τρία και υπο­τα­γή από ανθρώ­πους που πριν αγω­νί­ζο­νταν. Θα επι­μεί­νου­με στους αγώ­νες και οι συμπο­ρευό­με­νοι θα αυξά­νουν. Τα ορά­μα­τά μας για ένα απο­κλει­στι­κά δημό­σιο δωρε­άν σύστη­μα υγεί­ας δεν ήλθαν απ’ τον ουρα­νό. Υπάρ­χει πεί­ρα και γνώ­ση από την ιστο­ρία και του ελλη­νι­κού και του παγκό­σμιου κινή­μα­τος. Υπάρ­χει πρό­ο­δος της επι­στή­μης, άξιο τέκνο του ανθρώ­πι­νου μυα­λού που μπο­ρεί να γίνει κτή­μα για τη βελ­τί­ω­ση και προ­α­γω­γή της υγεί­ας. Μόνο που αυτό το παναν­θρώ­πι­νο αγα­θό – η υγεία – για να γίνει κτή­μα για όλους, δεν θα έχει τη μεσο­λά­βη­ση ούτε των πλου­σί­ων, ούτε των αδρα­νών, ούτε των υπο­ταγ­μέ­νων κυβερ­νη­τι­κών και μη, ούτε κάποιο θεϊ­κό χέρι. Θα έχει τη μεσο­λά­βη­ση των ΑΓΩΝΩΝ που θα στρέ­φο­νται ενά­ντια σ΄αυτούς ενά­ντια στις αντι­λή­ψεις τους, ενά­ντια στην πολι­τι­κή τους.

Ηλί­ας Π. Σιώρας
Πρό­ε­δρος Σωμα­τεί­ου Ευαγγελισμού
Αντι­πρό­ε­δρος Ε.Ι.Ν.Α.Π.

 

Πηγή: healthpharma.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο