Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Για ποια πατρίδα;

Γρά­φει ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης //

Για την υφαρ­πα­γή της συγκα­τά­θε­σης του λαού στη συνέ­χι­ση της βάρ­βα­ρης πολι­τι­κής (είτε με τη μορ­φή του Ναι είτε του Όχι) παλιά και απο­τε­λε­σμα­τι­κά για τη χει­ρα­γώ­γη­ση του λαού όπλα ξανα­χρη­σι­μο­ποιού­νται, και στην προ­κει­μέ­νη περί­πτω­ση ταύ­τι­ση του λαού με την πατρί­δα. Λες και είναι ίδια η πατρί­δα των καπι­τα­λι­στών με την πατρί­δα του λαού.

Σε εμάς, τα θύμα­τα της κρί­σης και του μνη­μο­νί­ου, που θυσιά­σα­με τη ζωή μας και τη ζωή των παι­διών μας για χάρη της πατρί­δας, και στο όνο­μα της μας ζητούν σήμε­ρα τη συγκα­τά­θε­ση (είτε με το ΟΧΙ είτε με το ΝΑΙ) για τη συνέ­χι­ση της ίδιας βάρ­βα­ρης πολι­τι­κή απευ­θύ­νε­ται ο βαρ­να­λι­κός Σωκρά­της και μας υπεν­θυ­μί­ζει «Δικιά σας η πατρί­δα, μα τίπο­τα δικό σας μέσα σ’ αφτή­νε: χωρά­φια και παλά­τια, καρά­βια και χρή­μα, Θεοί κι εξου­σία, σκέ­ψη και θέλη­ση – όλα ξένα!».

Και καλεί τα θύμα­τα της φενα­κια­σμέ­νης Αθη­ναϊ­κής Δημο­κρα­τί­ας (καλή ώρα σαν την δική μας):

«Νιώ­στε τη δύνα­μή σας και ενω­θεί­τε με τους αδι­κη­μέ­νους λέφτε­ρους. Να σηκώ­σε­τε μονα­χά τα σφυ­ριά, τα δρε­πά­νια, τα πελέ­κια, τα κρι­κέ­λια σας και θα γίνει κουρ­νια­χτός ολά­κερ’ η δημο­κρα­τία των «αρί­στων» Να τους πάρε­τε τ’ αγα­θά και να τους βάλε­τε να δου­λέ­βου­νε, για να τρώνε».

Το όπλο σήμε­ρα είναι να πέσει στην κάλ­πη ένα ψηφο­δέλ­τιο που θα ακυ­ρώ­νει τον εκβια­σμό, το ψηφο­δέλ­τιο ρήξης με τη δημο­κρα­τία των «αρί­στων», το ψηφο­δέλ­τιο που θα υπη­ρε­τεί ως προ­ο­πτι­κή την πατρί­δα του λαού. Ένα ψηφο­δέλ­τιο πραγ­μα­τι­κής ρήξης με στό­χο την απο­δέ­σμευ­ση από την ΕΕ για­τί μόνο έτσι θα απο­γειω­θούν οι παρα­γω­γι­κές δυνα­τό­τη­τες της χώρας, θα ανα­πτύ­ξει η χώρα ισό­τι­μες αμοι­βαία επω­φε­λείς διε­θνείς σχέ­σεις και η ανά­πτυ­ξη της εγχώ­ριας παρα­γω­γής θα γίνε­ται όχι με στό­χο το κέρ­δος του καπι­τα­λι­στή αλλά την ικα­νο­ποί­η­ση των λαϊ­κών αναγκών.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο