Για την ιστορική σημασία της Οκτωβριανής Επανάστασης

Γρά­φει ο Περι­κλής Παυ­λί­δης // Η Οκτω­βρια­νή Επα­νά­στα­ση προ­έ­κυ­ψε ως συνέ­πεια συσ­σώ­ρευ­σης εκρη­κτι­κών κοι­νω­νι­κών αντι­θέ­σε­ων στην τσα­ρι­κή Ρωσία, οξυ­μέ­νων στο έπα­κρο από τη συμ­με­το­χή της χώρας στον πόλε­μο, σε μια συγκυ­ρία όπου καμία πολι­τι­κή δύνα­μη, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων και των αρι­στε­ρών (εσέ­ρων και μεν­σε­βί­κων), που υπο­στή­ρι­ζε ή απο­δε­χό­ταν τον καπι­τα­λι­στι­κό δρό­μο ανά­πτυ­ξης δεν ήταν σε θέση να … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Για την ιστο­ρι­κή σημα­σία της Οκτω­βρια­νής Επα­νά­στα­σης.