ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ 1999 — ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ!

Στις 24 Μάρ­τη 1999, λίγα μόλις χιλιό­με­τρα βορεί­ως των ελλη­νι­κών συνό­ρων ξεκι­νού­σε η τελευ­ταία μεγά­λη σφα­γή του 20ου αιώ­να. Ήταν τότε που στη βαλ­κα­νι­κή χερ­σό­νη­σο ξεδι­πλώ­νο­νταν σε όλο της το τρα­γι­κό μεγα­λείο η βαρ­βα­ρό­τη­τα του ιμπε­ρια­λι­σμού των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ. Μια βαρ­βα­ρό­τη­τα που ο λαός της Γιου­γκο­σλα­βί­ας την έζη­σε κυριο­λε­κτι­κά στο πετσί του επί 78 συνε­χό­με­να μερό­νυ­χτα. … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ 1999 — ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ!.