Δεκάδες χιλιάδες φοιτητές και φοιτήτριες από όλη τη χώρα απορρίπτουν το νομοσχέδιο — έκτρωμα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια

Δεκά­δες χιλιά­δες φοι­τη­τές και φοι­τή­τριες απέρ­ρι­ψαν μαζι­κά και δυνα­μι­κά το νομο­­σχέ­­διο-έκτρω­­μα της κυβέρ­νη­σης για τα ιδιω­τι­κά Πανε­πι­στή­μια, που κάνει την αδι­κία νόμο! «Τίπο­τα δεν γίνε­ται αν μένεις θεα­τής όλα ανα­τρέ­πο­νται αν ξεση­κω­θείς», «Θέλου­με πτυ­χία για να χού­με δου­λειά όχι να βγά­ζουν κέρ­δη τα ιδιω­τι­κά», ακού­γο­νταν αστα­μά­τη­τα από τα μπλοκ των Φοι­τη­τι­κών Συλ­λό­γων που δια­δή­λω­σαν στο κέντρο … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Δεκά­δες χιλιά­δες φοι­τη­τές και φοι­τή­τριες από όλη τη χώρα απορ­ρί­πτουν το νομο­σχέ­διο — έκτρω­μα για τα ιδιω­τι­κά πανε­πι­στή­μια.