Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δεκαήμερο φεστιβάλ παιδικού βιβλίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ostriaΠαι­δι­κό φεστι­βάλ στις εκδό­σεις όστρια. Δεκα­ή­με­ρο φεστι­βάλ παι­δι­κού βιβλί­ου. Μπα­ζάρ παι­δι­κού βιβλί­ου. Αφη­γή­σεις παρα­μυ­θιού με συνο­δεία μου­σι­κής. Κατα­σκευ­ές, θεα­τρι­κό παι­χνί­δι. Οι παρα­μυ­θο­συγ­γρα­φείς των εκδό­σε­ων Οστρια και οι φίλοι τους γιορ­τά­ζουν τα γενέ­θλια του Χανς Κρί­στιαν Αντερ­σεν και σας προς καλούν να γιορ­τά­σε­τε μαζί τους σε ένα παρα­μυ­θέ­νιο ολο­ή­με­ρο μαγι­κό φεστι­βάλ από τη Δευ­τέ­ρα 20 Απρι­λί­ου έως την Πέμ­πτη 30 Απρι­λί­ου. Ιδέα — επι­μέ­λεια — υπεύ­θυ­νη υλο­ποί­η­σης παι­δι­κού φεστι­βάλ Εύα Πετρο­πού­λου — Λια­νού, συγ­γρα­φέ­ας παι­δι­κής λογοτεχνίας

Φορέ­στε το μαν­δύα του χαμό­γε­λου και τα φτε­ρά της ονει­ρο­φα­ντα­σί­ας… Θα έχου­με παρα­μυ­θο­γιορ­τή­η­η­η­ηη!!!!!!!!!!! Πολυ­χώ­ρος Οστρια, Πλη­ρο­φο­ρί­ες Όστρια, Τζωρτζ 20, πλα­τεία Κάνιγ­γος τηλ.211 2136882

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο