Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Δεν μπορώ να φανταστώ ένοπλη σύγκρουση στο Αιγαίο» δηλώνει ο πρέσβης της Ρωσίας στην Αθήνα

Σε συνέ­ντευ­ξη τύπου που παρα­χώ­ρη­σε σήμε­ρα, ο πρέ­σβης της Ρωσι­κής Ομο­σπον­δί­ας στην Αθή­να Αντρέι Μάσλοφ απέ­κλει­σε το ενδε­χό­με­νο να υπάρ­ξει ένα θερ­μό επει­σό­διο μετα­ξύ Ελλά­δας και Τουρ­κί­ας. Ερω­τη­θείς μάλι­στα αν συμ­με­ρί­ζε­ται τους φόβους του Αμε­ρι­κα­νού πρε­σβευ­τή στην Ελλά­δα για ένα θερ­μό επει­σό­διο, ο κ. Μάσλοφ είπε: «Απο­κλεί­ε­ται, δεν μπο­ρώ να φαντα­στώ έναν πόλε­μο μετα­ξύ δύο χωρών που είναι μέλη της Βορειο­α­τλα­ντι­κής συμμαχίας». 

Στο ερώ­τη­μα, αν τέθη­κε το ζήτη­μα της απε­λευ­θέ­ρω­σης των δύο Ελλή­νων αξιω­μα­τι­κών που κρα­τού­νται στην Τουρ­κία κατά τη διάρ­κεια των συνο­μι­λιών που είχαν ο Ρώσος Πρό­ε­δρος Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο­γάν, ο κ. Μάσλοφ είπε χαρα­κτη­ρι­στι­κά : «Δεν ήμουν παρών στις συνο­μι­λί­ες. Δεν γνω­ρί­ζω τι συζή­τη­σαν Δεν έχω ενη­μέ­ρω­ση για το περιε­χό­με­νο των συνο­μι­λιών. Επο­μέ­νως, δεν μπο­ρώ να σας δώσω καμία απά­ντη­ση στο συγκε­κρι­μέ­νο ζήτημα».

Σε ότι αφο­ρά το θέμα της ονο­μα­σί­ας των Σκο­πί­ων, ο κ. Μάσλοφ, επι­κα­λού­με­νος τις πρό­σφα­τες δηλώ­σεις του Ρώσου υπουρ­γού Εξω­τε­ρι­κών Σερ­γκέι Λαβρόφ, είπε ότι «οποια­δή­πο­τε λύση χωρίς έξω­θεν πιέ­σεις θα είναι απο­δε­κτή και πως, αν αυτή ενσω­μα­τω­θεί στο Σύνταγ­μα της χώρας, θα την ανα­γνω­ρί­σου­με όλοι». Παράλ­λη­λα επε­σή­μα­νε ότι η θέση της Ρωσί­ας για την έντα­ξη της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ είναι «εντε­λώς αρνη­τι­κή» καθώς «δεν μπο­ρεί να συμ­βά­λει στη στα­θε­ρο­ποί­η­ση στα Βαλκάνια».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο