Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δομήνικος Θεοτοκόπουλος (Ελ Γκρέκο)

Στις 7 Απρι­λί­ου 1614 πεθαί­νει στο Τολέ­δο της Ισπα­νί­ας ο μεγά­λος ζωγρά­φος Δομή­νι­κος Θεο­το­κό­που­λος (Ελ Γκρέ­κο). Γεν­νή­θη­κε στην Κρή­τη το 1541. Θεω­ρεί­ται ένας απ’ τους μεγα­λύ­τε­ρους ζωγρά­φους του κόσμου. Είκο­σι χρό­νων στη Βενε­τία εργά­στη­κε στο εργα­στή­ριο του Τισια­νού. Το 1575 ταξί­δε­ψε στην Ισπα­νία και έμει­νε μέχρι το τέλος της ζωής του στο Τολέδο.

Για ένα μεγά­λο διά­στη­μα το έργο του παρα­γνω­ρί­στη­κε και συχνά ο βαθύ­τα­τα φιλο­σο­φη­μέ­νος ζωγρά­φος χαρα­κτη­ρί­στη­κε τρε­λός για να ανα­γνω­ρι­στεί αργό­τε­ρα η μεγα­λο­φυ­ΐα και να απο­κα­τα­στα­θεί μέσα στο πάν­θεο των μεγά­λων ζωγρά­φων, για­τί όπως είπε ένας Γάλ­λος «είχε βρει το μυστι­κό της τέχνης, δεν ζωγρά­φι­ζε μόνο τους ανθρώ­πους , μα και τους συλ­λο­γι­σμούς τους».

Το facebook λογό­κρι­νε δημο­σί­ευ­σή μας για­τί συνο­δευό­ταν από τον …άσε­μνο πίνα­κα του Ελ Γκρέ­κο «Ανά­στα­ση»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο