Δύο ποιήματα του Πωλ Ελυάρ

Επι­μέ­λεια Κων­στα­ντί­νος Δέδες // «Λαέ βασι­λιά, λαέ απελπισμένε,/ δεν έχεις πια να χάσεις/ παρά τη λευ­τε­ριά σου». Οι στί­χοι αυτοί, ανή­κουν στον Γάλ­λο Πωλ Ελυάρ, τον μεγά­λο κομ­μου­νι­στή ποι­η­τή που έφυ­γε από τη ζωή σαν σήμε­ρα, 18 Νοέμ­βρη, προ­δο­μέ­νος από την καρ­διά του. Ο Ελυάρ, επι­σκέ­φθη­κε την Ελλά­δα στα τέλη του Μάη του 1949 έπει­τα από πρό­σκλη­ση … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Δύο ποι­ή­μα­τα του Πωλ Ελυάρ.