Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δ. Μυταράς — Γ. Κουνέλης — Γ. Βαλαβανίδης

Σύντο­μη ανα­φο­ρά από τον εικα­στι­κό Μπά­μπη Δαρα­δή­μο στην απώ­λεια των τριών σημα­ντι­κών δημιουρ­γών Δημή­τρη Μυτα­ρά, Γιάν­νη Κου­νέλ­λη, Γιάν­νη Βαλα­βα­νί­δη που έφυ­γαν από τη ζωή στις 16 και 18 Φεβρουαρίου.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο