«Είμαι κομμουνίστρια και ονομάζομαι ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΑΝΔΗ»

Ο τίτλος του σημειώ­μα­τος αυτού, προ­έρ­χε­ται από δημο­σί­ευ­μα της «Ουμα­νι­τέ» (27/4/2004) Η Γεωρ­γία Σάν­δη (George Sand), μια από τις πολύ μεγά­λες μορ­φές του ΙΘ΄ αιώ­να, παρα­μέ­νει ως προ­σω­πι­κό­τη­τα ακό­μη ασα­φής, τυλιγ­μέ­νη με τον από­η­χο των θαυ­μα­σμών, αλλά και με μια αχλύ φαρ­μα­κε­ρής αμφι­σβή­τη­σης. Μια βαρό­νη, η οποία τρέ­χει στα χωριά­τι­κα πανη­γύ­ρια, μια μητέ­ρα που γυρ­νά­ει … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το «Είμαι κομ­μου­νί­στρια και ονο­μά­ζο­μαι ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΑΝΔΗ».