Εκατό χρόνια από την αστρονομική επιβεβαίωση της γενικής θεωρίας της σχετικότητας

Στις 29 Μαΐ­ου 2019 συμπλη­ρώ­νο­νται τα 100 χρό­νια από τότε που οι επι­στή­μο­νες κατά­φε­ραν να απο­δεί­ξουν πει­ρα­μα­τι­κά για πρώ­τη φορά ‑μέσω αστρο­νο­μι­κών παρα­­τη­­ρή­­σε­­ων- τη γενι­κή θεω­ρία της σχε­τι­κό­τη­τας, την και­νο­τό­μα θεω­ρία βαρύ­τη­τας που είχε παρου­σιά­σει ο Άλμπερτ Αϊν­στάιν το 1915 και η οποία τελι­κά άλλα­ξε εκ βάθρων την φυσι­κή και την αστρο­νο­μία. Μια σει­ρά από … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Εκα­τό χρό­νια από την αστρο­νο­μι­κή επι­βε­βαί­ω­ση της γενι­κής θεω­ρί­ας της σχε­τι­κό­τη­τας.