Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκθεση Εικαστικών Τεχνών και Φωτογραφίας «Ανθρωποι-Χρώμα + Σίδερο» στο Πέραμα

Επι­μέ­λεια Ηρα­κλής Κακα­βά­νης //

Ξεκί­νη­σε το 2005 με τη συμ­με­το­χή 17 καλ­λι­τε­χνών με πρω­το­βου­λία της κίνη­σης Εικα­στι­κών Καλ­λι­τε­χνών «Πέρα­σμα» και στό­χο να φέρει την Τέχνη κοντά στους φυσι­κούς της απο­δέ­κτες. Κανείς δε φαντα­ζό­ταν την εξέ­λι­ξη. Ότι θα απο­κτού­σε τέτοια κατα­ξί­ω­ση στη συνεί­δη­ση των εργα­ζο­μέ­νων και το σεβα­σμό των ειδι­κών. Η έκθε­ση απο­τε­λεί πλέ­ον ένα από τα σημα­ντι­κό­τε­ρα πολι­τι­στι­κά γεγο­νό­τα. Η Ναυ­πη­γο­ε­πι­σκευα­στι­κή Ζώνη στο Πέρα­μα είναι ένα διαρ­κές βήμα έκφρα­σης και επικοινωνίας.

Στα δέκα χρό­νια που πέρα­σαν οι  17 εικα­στι­κοί  έγι­ναν συνο­λι­κά 650, ενδει­κτι­κά τα τελευ­ταία δύο χρό­νια ξεπέ­ρα­σαν τις 200 οι συμ­με­το­χές ενώ με τους άλλους καλ­λι­τέ­χνες που συμ­με­τεί­χαν (μου­σι­κοί και τρα­γου­δι­στές, θεα­τρι­κές ομά­δες κ.λπ.) ξεπερ­νούν τους τρια­κό­σιους. Παράλ­λη­λα, εμπλου­τί­στη­κε με συναυ­λί­ες, θεα­τρι­κές παρα­στά­σεις, πολι­τι­κές συζη­τή­σεις, προ­βο­λές και καλ­λι­τε­χνι­κά εργα­στή­ρια για τα παι­διά εργα­τών και ανέρ­γων, πάντα ανοι­χτά και δωρε­άν κλπ.Στην πορεία του χρό­νων διευ­ρύν­θη­κε και η υπο­στή­ρι­ξη και στή­ρι­ξη από τα εργα­τι­κά σωμα­τεία και τους κοι­νω­νι­κούς φορείς.  Δίπλα στο Συν­δι­κά­το Μετάλ­λου στά­θη­καν δεκά­δες συν­δι­κά­τα. Φέτος δε, ανα­μέ­νε­ται ευρύ­τε­ρη στήριξη.

Και φέτος η κίνη­ση Εικα­στι­κών Καλ­λι­τε­χνών «Πέρα­σμα» καλεί κάθε ενδια­φε­ρό­με­νο να συμ­με­τέ­χει στην Εκθε­ση Εικα­στι­κών Τεχνών και Φωτο­γρα­φί­ας «Ανθρω­ποι-Χρώ­μα + Σίδε­ρο 9» που πραγ­μα­το­ποιεί­ται μέσα στη Ναυ­πη­γο­ε­πι­σκευα­στι­κή Ζώνη Περά­μα­τος για ένα­τη χρο­νιά, σε συνά­ντη­ση-συζή­τη­ση στο χώρο του ΕΕΤΕ, Βαλ­τε­τσί­ου 42, Εξάρ­χεια, την Τετάρ­τη 9 Σεπτεμ­βρί­ου στις 6.30 μ.μ. Στό­χος της όλης διορ­γά­νω­σης να φέρει το έργο τέχνης στο χώρο της εργα­σί­ας, να γνω­ρί­σουν και να εμπνευ­σθούν οι καλ­λι­τέ­χνες από τον κόσμο της δου­λειάς, να επι­κοι­νω­νή­σουν οι εργα­ζό­με­νοι με το καλ­λι­τε­χνι­κό έργο χωρίς διαμεσολαβητές.

Σήμε­ρα που στο όνο­μα της καπι­τα­λι­στι­κής κρί­σης η Κυβέρ­νη­ση και η Ευρω­παϊ­κή Ενω­ση οδη­γούν τους εργα­ζό­με­νους, τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα στην εξα­θλί­ω­ση, στο Πέρα­μα που μαστί­ζε­ται από την ανερ­γία και ερη­μώ­νει, συνέ­πεια της πολι­τι­κής της ΕΕ στο χώρο της Ναυ­πη­γι­κής βιο­μη­χα­νί­ας, στο Πέρα­μα που βιώ­νει σκλη­ρά την καπι­τα­λι­στι­κή κρί­ση, στο Πέρα­μα των αγώ­νων και των ταξι­κών συγκρού­σε­ων, οι καλ­λι­τέ­χνες, μέσα στη δίνη των προ­βλη­μά­των και τους περιο­ρι­σμούς που απορ­ρέ­ουν από την εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση της τέχνης, από την πολι­τι­κή Κυβέρ­νη­σης και ΕΕ απέ­να­ντι στην τέχνη, προ­βάλ­λουν μαζί με τους εργα­ζό­με­νους και τους ανέρ­γους το σύν­θη­μα: «οι αγώ­νες είναι τέχνη του λαού και η τέχνη όπλο του». Η δυσκο­λία των και­ρών επι­και­ρο­ποιεί το σύν­θη­μα. Πέρα­μα σήμε­ρα είναι όλη η Ελλά­δα. Η ανερ­γία είναι σε κάθε σπί­τι, η μετα­νά­στευ­ση ανα­γκα­στι­κή επι­λο­γή για πολ­λούς, το φάσμα της φτώ­χειας αντι­με­τω­πί­ζουν πολ­λά λαϊ­κά νοικοκυριά…

Στο Πέρα­μα καλ­λι­τέ­χνες και εργα­ζό­με­νοι στο ίδιο έργο αγω­νι­στές, με σημαία τις ανά­γκες και τις δυνα­τό­τη­τες για μια καλύ­τε­ρη ζωή.

(Δηλώ­σεις συμ­με­το­χής στο τηλ: 6974040675).

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο