Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«..εμείς οι αγρότες και σεις οι ζωγράφοι έχουμε το κεφάλι μας ξεσκέπαστο στον ήλιο…»

 

Γρά­φει ο Τάκης Βαρε­λάς //

«Όλα βαί­νουν καλός ενα­ντί­ον μας….» θα μπο­ρού­σα να πω, στα όσα δήλω­σε ο ανα­πλη­ρω­τής υπουρ­γός Πολι­τι­σμού Νίκος Ξυδά­κης, κατά την ομι­λία του στη διε­θνή συνά­ντη­ση «Ο Πολι­τι­σμός ως μέσο δια­λό­γου μετα­ξύ των λαών», που οργα­νώ­θη­κε από την ιτα­λι­κή κυβέρ­νη­ση στους χώρους της διε­θνούς έκθε­σης του Μιλά­νου Expo 2015.

«Η πολι­τι­στι­κή κλη­ρο­νο­μιά ήταν πάντα βασι­κής σημα­σί­ας για την ταυ­τό­τη­τα της χώρας μου. Είναι ένα σημα­ντι­κό στοι­χείο για κάθε μελ­λο­ντι­κή προ­σπά­θεια οικο­δό­μη­σης ειρη­νι­κής συνύ­παρ­ξης με συγκε­κρι­μέ­νους στό­χους» είπε, ενώ ανα­φέρ­θη­κε και στην κατα­στρο­φή μνη­μεί­ων παγκό­σμιας πολι­τι­στι­κής κλη­ρο­νο­μί­ας στη Συρία, τη Λιβύη, την Υεμέ­νη και το Μάλι.»

Δεν είπε κου­βέ­ντα βέβαια, τι να έλε­γε άλλω­στε, όταν, είσαι απο­φα­σι­σμέ­νος ως υπουρ­γός και ως κυβέρ­νη­ση να υλο­ποι­ή­σει την Οδη­γία της ΕΕ « Πολι­τι­σμός – δημιουρ­γι­κό­τη­τα – επι­χει­ρη­μα­τι­κό­τη­τα 2014 – 2020»

Ποια ταυ­τό­τη­τα και ποια κλη­ρο­νο­μιά; Όταν ισχύ­ουν οι κανό­νες της αγο­ράς και εμπο­ρευ­μα­το­ποιεί­ται η τέχνη, οι καλ­λι­τέ­χνες, η τέχνη και οι δημιουρ­γοί, υπο­βά­λουν το έργο τους βιαί­ως στους κανό­νες της αγο­ράς. Οι ίδιοι έχουν την μοί­ρα των άλλων παρα­γω­γών, επι­βε­βαιώ­νο­ντας αυτό που μου είπε φίλος μου αγρό­της από την Φθιώ­τι­δα: «..εμείς οι αγρό­τες και σεις οι ζωγρά­φοι έχου­με το κεφά­λι μας ξεσκέ­πα­στο στον ήλιο…» Τα είπε όλα και οι δύο έρμαια των εμπό­ρων, και των τρω­κτι­κών της τέχνης

Τι δεν είπε ο υπουρ­γός της πρώ­της φοράς πολι­τι­στι­κής αριστεράς.

 1. Δεν είπε, ότι το ΥΠΠΟΑ εκχώ­ρη­σε για ανα­στή­λω­ση και εμπο­ρι­κή εκμε­τάλ­λευ­ση 124 αρχαία θέα­τρα στο σωμα­τείο ΔΙΑΖΩΜΑ του πρώ­ην υπουρ­γού Σ. Μπένου
 2. Δεν είπε ότι οι αρχαιο­λο­γι­κοί χώροι σχε­διά­ζο­νται να δοθούν σε εκμε­τάλ­λευ­ση σε ιδιώτες.
 3. Δεν είπε ότι το Ταμείο Αρχαιο­λο­γι­κών Πόρων (ΤΑΠΑ) πάει για κλεί­σι­μο και η εκμε­τάλ­λευ­ση παρα­γω­γής και εμπο­ρί­ας εκμα­γεί­ων εκχω­ρεί­ται σε ιδιώ­τες (περ­σι­νά έσο­δα 55 εκ ευρώ)
 4. Δεν είπε ότι ο Εθνι­κός κήπος δόθη­κε στον Οργα­νι­σμό πολι­τι­σμού ΝΕΟΝ του πρώ­ην πρό­ε­δρου του ΣΕΒ Δασκαλόπουλου
 5. Δεν είπε ότι δεν υλο­ποιούν το νόμο για το 1% να δια­τί­θε­ται στην τέχνη στο δημό­σιο χώρο.
 6. Δεν είπε ότι ήδη 15 επι­με­λη­τές στο ΕΜΣΤ πλη­ρώ­νο­νται με χορη­γία του ΝΕΟΝ
 7. Δεν είπε ότι με απο­φά­σεις των περι­φε­ρειών και των Δήμων (πλην εκεί­νων που στη­ρί­ζει το ΚΚΕ) οι εικα­στι­κοί καλού­νται να πλη­ρώ­νουν για να παρου­σιά­σουν το έργο τους.
 8. Δεν είπε ότι οι Εικα­στι­κοί (Ζωγρά­φοι, χαρα­κτές, γλύ­πτες, κλπ) δεν παίρ­νουν ποτέ σύνταξη.
 9. Δεν είπε ότι οι τιμη­τι­κές συντά­ξεις για τους εικα­στι­κούς είναι 1 ½ εικα­στι­κός το χρόνο
 10. Δεν είπε ότι οι εικα­στι­κοί μέλη του ΕΕΤΕ είναι ασφα­λι­σμέ­νοι στο Ταμείο Πρό­νοιας, θεω­ρού­νται άπο­ροι. Έτσι αντι­λαμ­βά­νο­νται μάλ­λον και την τέχνη. Άπορη!
 11. Δεν είπε ότι η κυβέρ­νη­ση πρώ­τη φορά αρι­στε­ρά, έκα­νε στά­ση πλη­ρω­μών στο Επι­με­λη­τή­ριο Εικα­στι­κών Τεχνών Ελλά­δας, θεσμο­θε­τη­μέ­νο με νόμο «σύμ­βου­λο του κρά­τους περί τεχνών» με απο­τέ­λε­σμα να μην μπο­ρούν να πλη­ρω­θούν οι εργαζόμενοι.
 12. Δεν είπε ότι εδώ και 6 μήνες κανέ­να αίτη­μα του ΕΕΤΕ δεν υλοποιείται
 13. Δεν είπε βέβαια ότι η επι­χει­ρη­μα­τι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα είναι το ζητού­με­νο, απλά, για­τί όλα γίνο­νται εν κρυπτό.

Δεν άκου­σε αυτό που δυστυ­χώς λέει ο λαός για τους ζωγρά­φους « οι ζωγρά­φοι ψοφά­νε της πεί­νας..» άκου­σε όμως ότι η τέχνη είναι στην 4η θέση ξεπλύ­μα­τος χρή­μα­τος και απο­φά­σι­σε να βάλει το μαχαί­ρι στο κόκα­λο, μια και ψαχνό δεν υπάρχει.

Ετσι έρχε­ται και η οικο­νο­μι­κή ταυ­τό­τη­τα της τέχνης και των δημιουργών.

 1. Ο ΦΠΑ στην παρα­γω­γή του έργου τέχνης πήγε, από 0% που ήταν στα­δια­κά πήγε, στο 6% μετά στο 13% και τώρα με κυβέρ­νη­ση που σκι­ζό­ταν για τον πολι­τι­σμό πήγε στο 23%
 2. Ο φόρος κλη­ρο­νο­μιάς στα παι­διά των εικα­στι­κών είναι στο 38% !!!! Θεω­ρεί­ται προί­ον πολυτελέιας!!
 3. Τα υλι­κά ζωγρα­φι­κής που αγο­ρά­ζουν οι εικα­στι­κοί έχουν φόρο 38% όπως τα καλλυντικά
 4. Σαν να μην έφτα­ναν αυτά έχου­με και τους ρασο­φό­ρους με από­φα­ση της Ιεράς Συνό­δου καταρ­γούν στην πρά­ξη την από­φα­ση τους κρά­τους που έλε­γε ότι μόνο οι επαγ­γελ­μα­τί­ες αγιο­γρά­φοι μέλη του ΕΕΤΕ μπο­ρούν να αγιο­γρα­φούν τους ναούς, τώρα μπο­ρούν να τις κάνουν εργο­λά­βοι και όχι φυσι­κά πρό­σω­πα. Σιγή ιχθύ­ος η αρι­στε­ρά προς τους ποιμένες.

ΞΥΔΑΚΗΣ - ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣΕίναι μακρύς ο κατά­λο­γος που θα μπο­ρού­σε να συνε­χι­στεί. Το σίγου­ρο είναι ότι όσα συμ­βαί­νουν δεν είναι τυχαία, εκπο­ρεύ­ο­νται από τη οδη­γία της ΕΕ, άλλα είναι στα προ­α­παι­τού­με­να του 3ου Μνη­μο­νί­ου, η τέχνη και οι δημιουρ­γοί, πολι­τι­κά εντέ­χνως οδη­γού­νται στην εξα­θλί­ω­ση για να πάρει την θέση το εμπό­ρευ­μα οι εισα­γω­γές έργου της βιο­μη­χα­νί­ας θεά­μα­τος ακροάματος.

Ο καπι­τα­λι­σμός προ­σβλέ­πει στο πολι­τι­σμό κέρ­δη. Είναι δεδο­μέ­νο ότι οι τεχνες πλε­ον ως εμπό­ρευ­μα θα έχουν της δικές τους βιο­μη­χα­νί­ες τους δικούς τους εργά­τες της τέχνης σε χει­ρό­τε­ρη μοί­ρα από ότι τους άλλους, για­τί απο­τε­λούν μονά­δες ευά­λω­τες στην πίε­ση της αναδουλειάς.

Από εδώ προ­κύ­πτει η ανά­γκη για ανα­συ­γκρό­τη­ση και ισχυ­ρο­ποί­η­ση του θεσμι­κού τους φορέα του ΕΕΤΕ. Για­τί σήμε­ρα με ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και Ξυδά­κη, αύριο με άλλη κυβέρ­νη­ση, στην ίδια γραμ­μή, ή τέχνη οι καλ­λι­τέ­χνες δεν πρό­κει­ται ποτέ να έχουν στον ήλιο μοίρα.

(Στη φωτο­γρα­φία εξω­φύλ­λου το Εθνι­κό Μου­σείο Σύγ­χρο­νης Τέχνης και στη φωτό του κει­μέ­νου ο ανα­πλη­ρω­τής υπουρ­γός Πολι­τι­σμού Νίκος Ξυδά­κης με τον πρώ­ην πρό­ε­δρου του ΣΕΒ Δ. Δασκαλόπουλο)

* Ο Τάκης Βαρε­λάς είναι Ζωγράφος

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο