Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

‘’Εξακρίβωση’’ στο Θέατρο από κοινού

‘’Εξακρίβωση’’

 Από τις 13 Φεβρουα­ρί­ου 2017

και κάθε Δευ­τέ­ρα και Τρί­τη στις 21:00

Θέα­τρο από κοινού

 

Λίγα λόγια για το κείμενο…

eksakrivosiΗ ‘’Εξα­κρί­βω­ση’’ είναι ένα πολύ ιδιαί­τε­ρο κείμενο.Ένα γνή­σιο ψυχο­λο­γι­κό θρί­λερ χωρίς χρό­νο, χωρίς χώρο, χωρίς την αίσθη­ση της πραγματικότητας.

Όμως η μεγά­λη πρό­κλη­ση είναι η δια­φο­ρο­ποί­η­ση του.Αυτή η δια­φο­ρο­ποί­η­ση έρχε­ται ομα­λά μέσω της εξέ­λι­ξης του έργου όπου ξαφ­νι­κά, ο θεα­τής αδυ­να­τεί να κατα­λά­βει (ή να μαντέ­ψει) την συνέ­χεια μιας αρχι­κά φαι­νο­με­νι­κά απλής ιστορίας.

Οι ίδιοι οι χαρα­κτή­ρες μας οδη­γούν σε αυτό το αρχι­κό συμπέρασμα,ότι δηλα­δή πρό­κει­ται για μια απλή παρε­ξή­γη­ση και ότι σύντο­μα όλα θα επα­νέλ­θουν στον δρό­μο τους.Φυσικά η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα είναι δια­φο­ρε­τι­κή από εκεί­νη που βιώνουν.

 

Συντε­λε­στές παράστασης…

Κεί­με­νο… Μάρ­κος Στε­φά­νου, Γιώρ­γος Δουργούτης

Σκη­νο­θε­σία… Γιώρ­γος Δουργούτης

Καλ­λι­τε­χνι­κή επι­μέ­λεια… Ανθή Πετρου­λά­κη

Μου­σι­κή… Βασί­λης Τσεντούρος

Σκηνικά,κοστούμια… Ανθή Πετρου­λά­κη

Φωτο­γρα­φί­ες,video Δημή­τρης Καραντινόπουλος

Παί­ζουν με αλφα­βη­τι­κή σει­ρά οι ηθο­ποιοί… Αντώ­νης Ξένος, Άκης Σιδέ­ρης, Μάρ­κος Στε­φά­νου, Λευ­τέ­ρης Τσάτσης

 

Υπό­θε­ση…

Ένας διά­ση­μος συγ­γρα­φέ­ας, μετα­φέ­ρε­ται στο αστυ­νο­μι­κό τμή­μα της περιο­χής για μια τυπι­κή δια­δι­κα­σία, όπως είναι η εξα­κρί­βω­ση στοιχείων.Ο άνδρας παρό­λο που βρί­σκε­ται χωρίς ταυ­τό­τη­τα και σε κακή σωμα­τι­κή και ψυχο­λο­γι­κή κατά­στα­ση, κατα­φέρ­νει να απο­δεί­ξει την ταυ­τό­τη­τα του. Και ενώ βρί­σκε­ται ένα βήμα πριν την απε­λευ­θέ­ρω­ση ένα νέο στοι­χείο τον καθι­στά βασι­κό ύπο­πτο σε μια υπό­θε­ση ανε­ξι­χνί­α­στης δολοφονίας.

 Είσο­δος: 12 ευρώ

Άνερ­γοι – Φοι­τη­τές: 8 ευρώ

 

Θέα­τρο: Από Κοι­νού θέα­τρο, Ευπα­τρι­δών 4, Γκάζι

Ημε­ρο­μη­νία: Από τη Δευ­τέ­ρα 13 Φεβρουα­ρί­ου 2017
Και κάθε Δευ­τέ­ρα και Τρί­τη στις 21:00.

Πλη­ρο­φο­ρί­ες: Τηλ.: 210 6196323  και  6944562432
email: [email protected]

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο